Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
 
• 10 bong hng trong tai trong lang th thao
• 5 trng hp tr lai u trng th thao tht bai trong lang th thao quc t
• 5 trng hp tr lai u trng mt cach thanh cng trong lang th thao quc t
• Forbes binh chon 10 tay vt thu nhp cao nht trong lang qun vt th gii
• 10 vn ng vin t t trong lang th thao-II
• 10 vn ng vin t t trong lang th thao
• Cac trn u kinh in cua Giai v ich in kinh th gii--II
• Cac trn u kinh in cua Giai v ich in kinh th gii-I
• 4 trn u trm met kinh in nht
• Cac cuc hn nhn "n cm trc keng" ni ting nht trong lang th thao quc t
• ng tac tiu biu cua cac ngi sao th thao
• 10 s kin u tin trong lang th thao Trung Quc
• Cac tay vt n nong tinh trong lang qun vt quc t
• 5 t then cht cua Giai Qun vt Wimbledon m rng
• "Phep mu" cua cac ngi sao th thao
• Cac vn ng vin khng bit "tri cao t dy"
• Roger Federer la vn ng vin d bt khoc nht trong cac vn ng vin d ri nc mt cua lang th thao quc t
• Mon n a thich nht cua cac ngi sao th thao ln
• 10 nha v ich trn u trng Roland Garros
• 10 nha v ich n n Giai Qun vt Phap m rng
• Cac hun luyn vin ni ting Trung Quc ln lt ha b sau -lim-pich
• Cac vn ng vin ni ting giai ngh
• Dich cum A/H1N1 lam ao ln cac giai thi u th thao
• 10 ngi ep co mt trn u trng Yokohama
• 10 ngi sao n cn giam beo trong lang th thao th gii
• Nhng cuc tinh ngn ngui trong lang th thao
• 10 n vn ng vin trt bng c tn la N hoang sc ep
• 10 lao tng n nam trong lang bong ban th gii(II)
• 10 lao tng n nam trong lang bong ban th gii(I)
• 5 vn ng vin chuyn i gii tinh trong lich s -lim-pich
• 6 ngi sao beo trong lang th thao th gii
• Bt mi 4 giai Ma-ra-tng cc han
• Mi manh tng trong lang th thao Trung Quc
• 11 sn vn ng "xu" nht trn th gii
• Cac cp vn ng vin va la i thu lai la ban be trong lang th thao quc t-II
• Cac cp vn ng vin va la i thu lai la ban be trong lang th thao quc t-I
• i iu v lang th thao quc t 2008
• 10 s phn hm hiu trong lang th thao nm 2008
• 10 vn ng vin quc t xut sc nht 2008
• Ngi sao mi trong lang th thao Trung Quc(mn t-cun-, nhay cu, Xnc-c )
• Ngi sao mi trong lang th thao TQ
• Ngi sao mi trong lang th thao Trung Quc(mn th duc dung cu va bong ban)
• Tun san "Times" binh chon ra 10 khoang khc ang nh nht cua -lim-pich Bc Kinh - II
• Tun san "Times" binh chon ra 10 khoang khc ang nh nht cua -lim-pich Bc Kinh-I
• 6 vn ng vin "Tay chiu" ni ting trong lang th thao th gii
• 10 vn ng vin da en i u trong linh vc th thao
• 10 ngi sao th thao tr lai u trng sau khi giai ngh-II
• 10 ngi sao th thao tr lai u trng sau khi giai ngh - I
• 10 c gai v ich xinh ep-II
• 10 c gai v ich xinh ep-phn u
• 10 anh chang v ich ep trai - II
• 10 anh chang v ich ep traiphn u
• 10 hun luyn vin ni ting trn u trng -lim-pich Bc Kinh-2
• 10 hun luyn vin ni ting trn u trng -lim-pich Bc Kinh--1
• S t pha tai -lim-pich Bc Kinh
• Pa-ra-lim-pich At-lan-ta nm 1996
• Th vn hi danh cho ngi khuyt tt Stoke Mandeville Anh va Niu-ooc My nm 1984
• Cac ky Pa-ra-lim-pich-1
• Quan chc Ban t chc -lim-pich Bc Kinh va chinh quyn Bc Kinh giai ap "t chc -lim-pich mt cach tit kim"
• Lang -lim-pich ap ng nhu cu n, , i lai cua vn ng vin
• "Nguyn t Trung Quc" t im -lim-pich Bc Kinh
• Th vn hi X-uns kt hp gia truyn thng va hin ai
• ai hi Th thao -lim-pich Lun n thuc y phong trao -lim-pich phat trin
• Hai ky Th vn hi Pa-ri sang tao
• Tinh hoa cua Th vn hi Xit-ni nm 2000
• Tinh hoa cua Th vn hi A-ten nm 2004
• B Phuc Lac Lac - Linh vt cua Pa-ra-lim-pich Bc Kinh nm 2008
• Huy chng -lim-pich Bc Kinh
• Ngon uc Th vn hi Bc Kinh
• Lich s rc uc cua Th vn hi
• Chu rc uc mang tinh ai din nht trong lich s -lim-pich
• Tiu chi cac mn Th thao -lim-pich Bc Kinh nm 2008
• Biu tng cua Th vn hi ngi khuyt tt nm 2008 Bc Kinh
• Tim hiu chu khu hiu Th vn hi, Th vn hi ngi khuyt tt Bc Kinh nm 2008
• Vt biu tng ai hi Th thao -lim-pich ln th 29 nm 2008 Bc Kinh--Be phuc
• Th vn hi Melbourne, Th vn hi chinh tri
• Trung Quc ln u tin tham gia Th vn hi Hen-xin-ki
• Tinh thn -lim-pich c tn vinh tai Th vn hi Stockholm, Th vn hi Bec-lin la Th vn hi u tin bi huy bo bi nguyn nhn chin tranh
• Th vn hi Lun n
• Th vn hi St.Louis, mt th vn hi ma-ra-tng
• Th vn hi Pa-ri khng c chinh phu coi trong
• Th vn hi A-ten khng lp ky luc th gii nao
• Nhng kin thc v Th vn hi: bai II
• Nhng kin thc v Th vn hi: bai I
• Th vn hi mua he ln u tin thc hin phat hinh trn toan cu
• Nha v ich Ma-ra-tng chn t
• Th vn hi -lim-pich vt qua hai chu luc
• Xa thu tay trai Karoly Takacs
• Cp v chng hanh phuc nht
• Th vn hi -lim-pich nm 1964 xay ra vu b bi gii tinh nam gia n tham gia thi u
• Ngi an ba ni tr tung canh bay ln
• Hi sinh sau tai hoa
• Th vn hi khng ngng chin mui
• Cuc khung hoang cua Th vn hi
• S phat trin cua Th vn hi
• Th vn hi a bc u inh hinh
• Cac thanh tich trong Th vn hi ln th bay An-t-pen khin moi ngi tht vong
• Ky tich Jesse Owens
• My en c Quc xa
• Vn ng vin Trung Quc ln u tin tham gia Th vn hi
• Thng mai bc vao Th Vn hi ln th 9 va xac inh thit k an cho cac tm huy chng
• Cac vn ng vin chu A bt u xut u l din trong Th vn hi ln th 9
• in kinh n u tin bc vao Th vn hi
• Toan dn Ha Lan tai tr ng cai Th vn Hi
• C 5 vong tron, uc va vn ng vin tuyn th cua Th vn hi -lim-pich
• S kin tri trong gian kho cua thanh ph An-ve-pen
• Nhng thanh tu cua thanh ph Xtc-khm
• Hi hoa -lim-pich
• Su tm -lim-pich
• Trin lam -lim-pich
• Tem -lim-pich Trung Quc
• Th vn hi -lim-pich ln th 4 y trc tr
• Tm tinh cua ngi Hy Lap i vi -lim-pich
• Th vn hi -lim-pich c t chc ngoai chu u
• N vn ng vin ln u tin tham gia Th vn hi
• Bn l Th vn hi -lim-pich hin ai ln th nht--3
• Bn l Th vn hi -lim-pich hin ai ln th nht--2
• Bn l Th vn hi -lim-pich hin ai ln th nht--1
• S suy thoai va phuc hng cua th thao tai Chu u thi trung c
• Ting chung dit vong cua Th vn hi c ai
• S lun bai cua th vn hi c ai
• S inh chin thing ling cua th vn hi c ai
• Th vn hi c ai vi truyn thuyt thn thoai
• Th vn hi c ai vi phu n-2
• Th vn hi c ai vi phu n-1
• Th vn hi c ai m a mau sc tn giao va dn tc
• Trong tai trong Th vn hi -lim-pich c ai
• ai ng cua cac nha v ich trong Th vn hi c ai
• Hn u-mn thi c ao trong Th vn hi c ai
• Mn quyn Anh trong Th vn hi -lim-pich thi c
• Nm mn phi hp trong Th vn hi c ai
• Mn vt trong Th vn hi -lim-pich c ai
• Thi chay trong Th vn hi -lim-pich c ai
• Bong trong tai trong thi u bong nc la chuyn gi
• Thi u bong nc co yu cu gi i vi khi tai sn bai
• Qua trinh phat trin cua bong nc
• Bong nc a phat trin nh th nao
• S th t ng tac trong thi nhay cu ln lt noi ln nhng gi
• Nhay cu c a vao thi u tai Th vn hi t bao gi
• S khac nhau trong bn t th bi
• Ci ngun cua mn bi li
• Mn chay trn ng cai gm my ni dung?
• i b
• Mn chay vt rao bt ngun t ni nao luc nao ?
• Cac ni dung chay c ly ngn, va va dai
• Nhng qui inh cu th trong cac mn phong lao, lng ta xich, y ta va nem ia
• Ngun gc cua cac mn th thao nem, phong, y, lng
• Nhay ba bc
• S khac nhau gia sn nhay cao va nhay sao
• Nhay cao va nhay sao
SearchYYMMDD