Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ci ngun cua mn bi li
   2007-01-17 09:41:05    cri
Bi li la mt mn th thao phu hp vi moi la tui. Trong thc t thi c ai a co nhiu dn tc nh Ai-cp, Hy Lap, R-ma rt coi trong ky thut bi li va tng coi la mn tp luyn trong qun s. Trong thi Xun Thu Trung Quc a co hoat ng bi li, trn nhng bc tranh khc a thi tin s Li-bi a miu ta v t th bi. Mn bi hin ai c bt ngun t Anh, va thinh hanh trong thp nin 60 cua th ky 17.

Nm 1896 bi li c a vao thi u tai Th vn hi, song khng phn bit t th bi, co th noi la ni dung bi t do ich thc, chi co ba ni dung la 100 met, 500 met va 1200 met. Th vn hi Pa-ri ln th 2 nm 1900 a chia tach ni dung bi nga tin hanh thi ring; tai Th vn hi Xtc-khm ln th 5 nm 1912, mn bi cua n c a vao thi u. Tai th vn hi Men-bn ln th 16 nm 1956, lai tng thm ni dung bi bm, t o bi li co bn t th.

Tai Th vn hi, mn bi cua nam va n co 16 ni dung, ngoai ni dung bi t do 1500 met cua nam va 800 met cua n ra, cac ni dung khac u ging nhau. Mn bi li thi u tai Th vn hi hin nay co bn t th la: bi t do, bi nga, bi bm va bi ch. Trong o bi nga, ch va bm co c ly 100-200 met. Bi t do gm cac ni dung 50 met, 100 met, 200 met va 400 met, 800 met cua n va 1500 met cua nam. Bi hn hp ca nhn cung la mn thi u tai Th vn hi, gm hai ni dung 200 met va 400 met, trong qua trinh nay vn ng vin phai vn dung ca bn t th bi theo th t bi bm, bi nga, bi ch va bi t do. Trong ni dung bi tip sc hn hp, bn vn ng vin phai bi bng bn t th khac nhau theo th t bi nga, bi ch, bi bm va bi t do. Cac ni dung tip sc con co 4x100 met va 4x200 met t do.

Nhng qui inh v xoay ngi va cham ich trong bi li.

V xoay ngi, trong ni dung bi t do va bi nga cho phep vn ng vin s dung bt c im nao cua c th cham thanh b bi, nh vy vn ng vin co th dung chn ap vao thanh b bi sau khi xoay ngi. Trong ni dung hn hp khi vn ng vin t bi nga chuyn sang bi ch phai duy tri t th bi nga n khi cham thanh b.

Tai Th vn hi, nu vn ng vin pham li khi xut phat se bi huy bo t cach tham gia thi u. Thanh tich trong mn bi la do mt h thng in t xac inh, trong ni dung bi tip sc nu vn ng vin cua i nao xut phat trc 0 giy 03 khi ng i cham thanh b bi se coi la pham li va huy bo t cach, tr phi vn ng vin nay xut phat lai. Trong ni dung bi t do va bi nga, vn ng vin chi cn dung mt tay cham ich, nhng trong ni dung bi ch va bm thi cn phai dung ca tai nay cham ich.