Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

M��i quan h�� gi��a ch�m so�c s��c kho�e r�ng mi��ng v��i cu��c s��ng kho�e ma�nh
��� nh��c nh�� c�ng chu�ng t�ng c���ng y� th��c ch�m so�c s��c kho�e r�ng mi��ng, Trung Qu��c �a� l��y nga�y 20 tha�ng 9 ha�ng n�m la�m "Nga�y ch�m so�c...
Xem ti��p>>>

• Ba�c si� Ha� Tri� Bi�nh-Chuy�n gia Trung Y n��i ti��ng n���c ���c
• M��i quan h�� gi��a ch�m so�c s��c kho�e r�ng mi��ng v��i cu��c s��ng kho�e ma�nh
• Vi��n Ba�o ta�ng Khoa ho�c Ky� thu��t Trung Qu��c
• Ba�c si� Trung y c��p Qu��c gia Ly� Ch��n Hoa t��m lo�ng nh�n a�i y thu��t cao si�u
Xem ti��p>>

D���ng la�o �� nha�, ��m ti�nh hoa�ng h�n
V��n ��� d���ng la�o la� v��n ��� hi��n th��c ma� m��i ng���i chu�ng ta ���u g��p pha�i. Trung Qu��c �ang b���c va�o xa� h��i gia� ho�a, v��n ��� d���ng la�o cu�ng la� m��t v��n ��� xa� h��i nan gia�i...
Xem ti��p>>>

• Cu��c s��ng ha�nh phu�c cu�a m��t gia �i�nh xuy�n qu��c gia
• D���ng la�o �� nha�, ��m ti�nh hoa�ng h�n
• Ti�nh h��u nghi� tr�n 60 n�m cu�a cu� ba� D��ng La�c V�n va� Nha� Ha�n ho�c Ti��p Kh��c V�na Hrdlickova
• Pho�ng vi�n Vi��t Nam �a�nh gia� cao c�ng ta�c tru� bi� L�� ky� ni��m 60 n�m Qu��c kha�nh Trung Qu��c
Xem ti��p>>
 Đời sống kinh tế

• Cho thu� nha� �� ���c s��c tr�� tha�nh m��t bi��n pha�p la�m gia�u cu�a th�n Ha� Ca�c Trang, B��c Kinh
Th�n Ha� Ca�c Trang n��m �� ngoa�i � phi�a ��ng tha�nh ph�� B��c Kinh la� m��t th�n nho� co� d�n s�� khoa�ng 1000 ng���i, chi� ca�ch Khu ngh�� thu��t 798 B��c Kinh n��i ti��ng co� m��t con ����ng. Nhi��u n�m qua, d�n la�ng trong th�n ki��m s��ng b��ng thu nh��p cho thu� nha� ��...
• Khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t B��c Kinh h�� tr�� doanh nghi��p trong khu ��ng ���i cu��c khu�ng hoa�ng ta�i chi�nh
Khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t B��c Kinh n��m �� phi�a nam tha�nh ph�� B��c Kinh, la� khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t c��p qu��c gia duy nh��t �� tha�nh ph�� B��c Kinh, ca� tha�y co� h�n 2600 doanh nghi��p ���n t�� h�n 30 n���c va� vu�ng la�nh th��...
Xem ti��p>>

 Thế giới phụ nữ

• Ung th� phu� khoa la� ke� thu� s�� m��t cu�a chi� em phu� n��
Ty� l�� m��c b��nh ung th� t�� cung ���ng th�� hai trong ca�c b��nh ung th� cu�a phu� n�� Trung Qu��c, ty� l�� t�� vong �a� l�n t��i 50%. Tr���c ��y chi� co� ca�c chi� em phu� n�� trung ni�n va� cao tu��i m��i m��c b��nh ung th� phu� khoa, hi��n nay cu�ng tr�� tha�nh ke� thu� cu�a ca�c chi� em tre� tu��i ...
• Mu�a thu la� mu�a thi�ch h��p cai s��a cho tre�
R��t nhi��u ba� me� cho r��ng, cho con bu� sau sa�u tha�ng thi� s��a kh�ng co�n dinh d���ng, n�n cho�n lu�c be� ����c sa�u tha�ng la� cai s��a. Tuy khi be� ����c sa�u tha�ng cai s��a thi� d��, nh�ng do lu�c �o� be� co�n qua� nho�, n�n nh��ng th��c �n ma� be� co� th�� �n th�m kh�ng nhi��u, n�n sau khi cai s��a be� su�t c�n va� d�� ��m...
Xem ti��p>>

 Trang nông nghiệp

• C�u chuy��n la�m thu� ta�i n���c ngoa�i no�i l�n lo�ng tin Trung Qu��c
• Ha�ng n�ng sa�n Trung Qu��c chia tay v��i ki��u "bu�n ga�nh ba�n b�ng", b���c va�o th��i ky� tra� ch��m
• "T�i kh�ng nghi� r��ng co�n co� cu��c s��ng na�o t��t h�n na�y"����i s��ng kha� gia� cu�a m��t n�ng d�n s��ng �� vu�ng ch�u th�� s�ng Ch�u giang
• N�m 1982: S�� sa�ng ta�o vi� �a�i cu�a n�ng d�n Trung Qu��c
• N�ng d�n Trung Qu��c v�� qu� m�� c��a ha�ng tr�n ma�ng ��� ti�m con ����ng la�m gia�u
• Ti�nh An Huy d��c s��c pha�t tri��n nga�nh Trung y d���c ��� la�m di�u v��n ��� kha�m ch��a b��nh kho� va� ���t cho nh�n d�n
• N�ng nghi��p Ha� Nam la�m th�� na�o th��c hi��n m��i n�m ti��t ki��m 10% n���c?
Xem ti��p>>

 Phương pháp dưỡng sinh

• Be� m��m h�i co� th�� la� bi� b��nh
• Mu�a thu bi� ng��a pha�i chu� y� vi��c ba�o v�� ph��i
• M��t va�i bi��n pha�p d���ng sinh trong mu�a thu
• Mu��n gi�� gi�n s��c kho�e �i��u quan tro�ng kh�ng pha�i la� t��m b��, ma� pha�i chu� y� "Ti�u ���c"
• �n kh�ng ngon mi��ng la� do �i gi��y de�p kh�ng v��a ch�n
• V�� sinh trong pho�ng ngu�, co� l��i cho ca� cu��c ���i
• Mu��n ba�o v�� s��c kho�e, ph�i n��ng cu�ng pha�i ph�i m��t ca�ch khoa ho�c
• Gi�� gi�n s��c kho�e b��t ���u t�� tu� la�nh
• Nh��ng �i��u c��n chu� y� ��� ba�o v�� da
• Tr���c khi �i ngu� u��ng m��t c��c n���c co� th�� pho�ng ch��ng tai bi��n ma�ch ma�u na�o
• Nh��ng tho�i quen kh�ng co� l��i cho s��c kho�e
Xem ti��p>>