Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Nh��ng �i��u c��n chu� y� ��� ba�o v�� da
   2009-08-12 15:32:01    cri
Ba�n co� bi��t kh�ng co� nhi��u bi��n pha�p ba�n cho la� ��� ba�o v�� s��c kho�e, nh�ng th��c ra kh�ng khoa ho�c. Trong th��i gian ng��n, bi��n pha�p kh�ng khoa ho�c kh�ng a�nh h���ng da cu�a ba�n cho l��m, nh�ng l�u nga�y ba�n se� pha�t hi��n, da de� cu�a mi�nh kh�ng ����c mi�n ma�ng nh� tr���c, ma� thu� pha�m la�m ha�i da la�i chi�nh la� ba�n th�n mi�nh.

Ca�ch la�m kh�ng khoa ho�c th�� nh��t la�, sau khi r��a m��t, chu�ng ta th���ng l��y kh�n m��t lau cho kh�.

Du�ng kh�n m��t lau �i lau la�i tr�n l��p da m��m ma�i, kh�ng nh��ng g�y ta�c ha�i ma� co�n ki�ch thi�ch da, khi��n da bi� nh�n va� ��� la�i vi khu��n tr�n da. �i��u ca�ng �a�ng s�� la�, n��u tr�n m��t ba�n co� tr��ng ca�, la�i th���ng xuy�n du�ng kh�n m��t lau se� la�m v�� tr��ng ca�, nh� v��y, ca�c vi khu��n trong tr��ng ca� se� di�nh va�o kh�n m��t, sau �o� kh�n m��t lau ���n ��u vi khu��n se� lan ���n �o�, tr��ng ca� tr�n m��t r��t kho� ma� kho�i h��n ����c.

Bi��n pha�p chi�nh xa�c la�: Sau khi r��a m��t, n�n du�ng kh�n m��t ho��c gi��y th��m kh� n���c.

Bi��n pha�p kh�ng khoa ho�c th�� hai la� bu��i sa�ng r��a m��t chi� c��n du�ng n���c la� la� ����c, b��i vi� t��i h�m tr���c �a� du�ng s��a r��a m��t.

Th��c ra sa�ng ngu� d��y tr�n m��t da co� m�� h�i va� ch��t nh��n, cu�ng co� l��p da thoa�i hoa� ����c sa�n sinh trong khi trao ���i ch��t. Ngoa�i ra, vo� ch�n va� kh�n tra�i g��i cu�ng co� nhi��u vi khu��n, bu�i b��m v.v di�nh l�n m��t, ma� chi� du�ng n���c la� r��a m��t thi� la�m sao ma� sa�ch ����c ? N��u nh� kh�ng r��a sa�ch bu�i b��m, sau �o� la�i ho�a trang, thi� r��t d�� la�m t��c va� vi�m l�� ch�n l�ng, g�y ta�c ha�i cho da.

Vi� v��y, bu��i sa�ng du�ng s��a r��a m��t la� b���c ���u ti�n ��� ba�o v�� da, trong khi la�m sa�ch da, co�n co� th�� b�� sung �u� thu�y ph��n cho da, khi��n cho chu�ng ta ca�m th��y d�� chi�u, da de� m��m ma�i, thoa�i ma�i.

Th�� ba la� co� nhi��u ng���i sau khi r��a m��t la�m vi��c na�y vi��c kia r��i m��i b�i kem d���ng da.

M��i khi r��a m��t i�t nhi��u cu�ng a�nh h���ng ���n l��p m�� tr�n m��t da, ma� sau khi r��a m��t, ca�ng l�u da ca�ng kh�. Vi� v��y, sau khi r��a m��t pha�i b�i kem d���ng da ngay, ma� sau khi r��a m��t da ch��ng kha�c na�o mi��ng mu�t, r��t d�� ng��m, la� lu�c d���ng da thi�ch h��p nh��t. Vi� v��y, ki��n nghi� ba�n sau khi r��a m��t 3-5 phu�t nhanh cho�ng va� ki�p th��i d���ng da.