Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
Khu v��c m��u di�ch t�� do Trung Qu��c-ASEAN hoa�n tha�nh va�o sang n�m se� mang la�i c� h��i th��ng ma�i v� ha�n va� t��ng lai pha�t tri��n r��ng l��n cho Kh�m Ch�u...
Xem ti��p>>
v Trung Qu��c ch��c ch��n th��c hi��n mu�c ti�u ba�o �a�m t�ng tr���ng kinh t�� 8% trong n�m nay 2009/10/22
Nga�y 22, ta�i B��c Kinh, Ng���i pha�t ng�n Cu�c Th��ng k� Nha� n���c Trung Qu��c Ly� Hi��u Si�u cho bi��t, xe�t t�� ti�nh hi�nh hi��n nay co� th�� kh��ng �i�nh mu�c ti�u...
Xem ti��p>>

Bản tin TQ
• Pho� Thu� t���ng Vi��t Nam Nguy��n Sinh Hu�ng cho bi��t hai n���c Vi��t-Trung co� ti��m n�ng to l��n ti��p tu�c s�u s��c h��p ta�c th��ng ma�i va� ���u t� 2009-10-22
• Vi��t Nam thu�c ���y h�n n��a s�� h��p ta�c v��i khu v��c mi��n T�y Trung Qu��c 2009-10-21
• H��i ch�� va� H��i nghi� c��p cao Th��ng ma�i-���u t� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� sa�u n�u b��t quy��t t�m h��p ta�c cu�ng ti��n 2009-10-20
Xem ti��p>>
 Thời sự
• Trung Qu��c se� ti��p tu�c pha�t huy vai tro� mang ti�nh x�y d��ng trong vi��c thu�c ���y gia�i quy��t v��n ��� ha�t nh�n I-ran th�ng qua ���i thoa�i va� �a�m pha�n 2009-10-22
• B�� tr���ng L��ng Quang Li��t ti��p Th�� tr���ng B�� Qu��c pho�ng Tha�i Lan 2009-10-22
• Thu� t���ng �n Gia Ba�o nh��n ma�nh pha�t tri��n kinh t��-xa� h��i Trung Qu��c hi��n nay v��n �ang trong th��i ky� then ch��t ��n �i�nh t�ng tr�� la�i 2009-10-21
• Thu� t���ng �n Gia Ba�o tham d�� H��i nghi� c��p cao ��ng A� se� cu�ng c�� quan h�� la�ng gi��ng h��u nghi� v��i ca�c n���c chung quanh 2009-10-21
• Pho� Chu� ti�ch n���c T��p C��n Bi�nh k��t thu�c chuy��n th�m 5 n���c ch�u �u tr�� v�� B��c Kinh 2009-10-21
• Pho� Thu� t���ng Th���ng tr��c Vi��t Nam Nguy��n Sinh Hu�ng va� ca�c nha� la�nh �a�o doanh nghi��p Trung Qu��c t�� ch��c ���i thoa�i ba�n tro�n 2009-10-21
• Pho� Chu� ti�ch N���c Trung Qu��c T��p C��n Bi�nh h��i ki��n quy��n Thu� t���ng Ru-ma-ni E-min Bo�c 2009-10-20
Xem ti��p>>
 Việt Nam-ASEAN
• Thu� t���ng Tha�i Lan A-bi-xi�t ba�y to� tin t���ng Cam-pu-chia co� th�� x�� ly� t��t v��n ��� quan h�� hai n���c 2009-10-22
• T��ng Th� ky� ASEAN Xu-rin cho bi��t quan h�� gi��a Tha�i Lan va� Cam-pu-chia se� kh�ng a�nh h���ng vi��c tri��u t��p H��i nghi� c��p cao ASEAN 2009-10-22
• C��u T��ng th��ng Phi-li-pin �-xt�-ra-�a chi�nh th��c tuy�n b�� tham gia tranh c�� trong cu��c b��u c�� T��ng th��ng sang n�m 2009-10-22
• H��i nghi� tru� bi� cho ca�c h��i nghi� c��p cao ASEAN di��n ra ta�i Hua Hin 2009-10-22
• B�� Ngoa�i giao Tha�i Lan cho bi��t H��i nghi� c��p cao ASEAN se� di��n ra theo �u�ng th��i gian 2009-10-22
• Tha�i Lan t�ng c���ng bi��n pha�p ba�o �a�m an ninh cho ca�c h��i nghi� c��p cao ASEAN 2009-10-22
• ADB cung c��p khoa�n ti�n du�ng 600 tri��u USD cho Vi��t Nam 2009-10-22
• T��ng Th� ky� ASEAN ba�y to� tin t���ng H��i nghi� c��p cao ASEAN l��n th�� 15 se� thu ����c tha�nh c�ng 2009-10-22
Xem ti��p>>
 Kinh tế
• Khu v��c m��u di�ch t�� do Trung Qu��c-ASEAN se� mang la�i c� h��i cu�ng th��ng cho La�o va� Trung Qu��c no�i ri�ng, Trung Qu��c va� ASEAN no�i chung 2009-10-22
• Chi�nh phu� Tha�i Lan d�� �i�nh s�� du�ng ���ng Nh�n d�n t�� trong thanh toa�n th��ng ma�i v��i Trung Qu��c 2009-10-22
• Kinh t�� B��c Kinh co� tri��n vo�ng �a�t mu�c ti�u t�ng tr���ng ca� n�m 9% 2009-10-22
• GDP 3 quy� ���u n�m nay t�ng 7,7% Trung Qu��c ch��c ch��n th��c hi��n mu�c ti�u t�ng tr���ng kinh t�� 8% trong n�m nay 2009-10-22
• Trung Qu��c la� ng���i u�ng h�� va� thu�c ���y h��p ta�c kinh t��-ta�i chi�nh ��ng A� 2009-10-22
• Khu v��c m��u di�ch t�� do Trung Qu��c-ASEAN hoa�n tha�nh se� mang la�i c� h��i th��ng ma�i v� ha�n cho Kh�m Ch�u 2009-10-22
• Trung Qu��c ch��c ch��n th��c hi��n mu�c ti�u ba�o �a�m t�ng tr���ng kinh t�� 8% trong n�m nay 2009-10-22
Xem ti��p>>
 Thế giới
• Ba� Hy-la-ry cho bi��t Tri��u Ti�n tr�� la�i ba�n �a�m pha�n 6 b�n la� ti��n ��� cho cu��c ���i thoa�i gi��a My� va� Tri��u Ti�n 2009-10-22
• Trung Qu��c va� ��n-��� ky� k��t Hi��p �i�nh h��p ta�c v�� ��ng ���i bi��n ���i khi� h��u 2009-10-22
• H��i nghi� B�� tr���ng Giao th�ng A�-�u l��n th�� nh��t th�ng qua "Tuy�n b�� Vi-ni-u�t" 2009-10-21
• EU kh�ng �a�t ����c nh��t tri� v�� ph��ng a�n vi��n tr�� v��n ��ng ���i bi��n ���i khi� h��u 2009-10-21
• "Di��n �a�n ca�c n��n kinh t�� chu� ch��t" k�u go�i t�ng c���ng ���u t� ng�n sa�ch ��ng ���i bi��n ���i khi� h��u 2009-10-20
• My� s��n sa�ng ti��p xu�c tr��c ti��p v��i Tri��u Ti�n m��t ca�ch co� �i��u ki��n 2009-10-20
• C� quan N�ng l���ng nguy�n t�� qu��c t�� cho bi��t ba n���c va� I-ran �a� ti��n ha�nh �a�m pha�n mang ti�nh x�y d��ng 2009-10-20
• U�y ban Gia�i quy��t khi��u na�i b��u c�� A�p-ga-ni-xtan xa�c nh��n phi��u b��u cu�a 210 �i��m bo� phi��u kh�ng co� gia� tri� 2009-10-20
Xem ti��p>>
 Tổng hợp
• �a�i s�� Trung Qu��c ta�i ASEAN cho bi��t Trung Qu��c nguy��n t�ng c���ng h��p ta�c v��i ca�c n���c ASEAN 2009-10-22
• Kha�ch tham quan H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 6 r��t t��p n��p 2009-10-21
• Thu� t���ng La�o cho bi��t h��p ta�c Trung Qu��c-ASEAN la� m��u m��c cu�a h��p ta�c qu��c t�� 2009-10-21
• H��p ta�c ta�i chi�nh Trung Qu��c-ASEAN xa�c �i�nh ba mu�c ti�u chung 2009-10-21
• Hi��u sa�ch T�n Hoa ���u ti�n cu�a ch�u �u khai tr��ng ta�i Lu�n ��n 2009-10-21
• Pho� Thu� t���ng Ly� Kh��c C���ng g��i th� chu�c m��ng H��i nghi� nga�nh khoa�ng sa�n qu��c t�� Trung Qu��c 2009 chi� ro�, ca�c n���c n�n thu�c ���y x�y d��ng c� ch�� t��ng ta�c la�nh ma�nh gi��a sa�n xu��t va� ti�u thu� khoa�ng sa�n 2009-10-21
• Gru-di-a ky� h��p ���ng tham gia H��i ch�� Th�� gi��i Th���ng Ha�i 2009-10-21
Xem ti��p>>
 Bản tin QT
• T�ng c���ng h��p ta�c ��ng A� la� n��i dung quan tro�ng trong chi��n l���c cu�a Trung Qu��c 2009-10-22
• T�ng c���ng li�n k��t, li�n th�ng: ASEAN �i l�n C��ng ���ng 2009-10-21
• My� c�ng b�� chi�nh sa�ch m��i "v��a khi�ch l�� v��a g�y s��c e�p" ���i v��i Xu-��ng va� chuy��n t�� "c� l��p" sang "ti��p xu�c" 2009-10-20
• I-ran xa�y ra s�� ki��n t��n c�ng nghi�m tro�ng nh��t trong nh��ng n�m g��n ��y 2009-10-19
• Th�� gi��i c��n pha�i quan t�m h�n n��a an ninh l��ng th��c trong b��i ca�nh khu�ng hoa�ng kinh t�� 2009-10-16
• Nga�y Qu��c t�� gia�m nhe� thi�n tai k�u go�i t�ng c���ng ba�o �a�m an toa�n cho ca�c b��nh vi��n va� c� s�� y t�� 2009-10-15
• Pho� Chu� ti�ch N���c Trung Qu��c T��p C��n Bi�nh d�� l�� khai ma�c Tri��n la�m sa�ch Qu��c t�� Phr�ng-phu��c 2009-10-14
Xem ti��p>>