Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

C�u la�c b�� Tu��i tre�--Mo�n �n Trung Qu��c va� Vi��t Nam
Xem ti��p>>
Các trường đại học
v Ho�c vi��n s� pha�m Ti�n D��ng
Ho�c vi��n s� pha�m Ti�n D��ng co� di��n ti�ch 110 ha, di��n ti�ch ki��n tru�c 500 nghi�n me�t vu�ng, di��n ti�ch ca�c s�n v��n ���ng 42 nghi�n me�t vu�ng, th� vi��n l�u tr�� 1 tri��u 66 nghi�n ���u sa�ch ...
v �a�i ho�c s� pha�m Ha� Nam
�a�i ho�c s� pha�m Ha� Nam co� �i��u ki��n kha� t��t, di��n ti�ch tr���ng h�n 128 ha, di��n ti�ch ki��n tru�c 720 nghi�n me�t vu�ng, ca�c thi��t bi� gia�ng da�y tri� gia� 200 tri��u Nh�n d�n t��, th� vi��n l�u tr�� 2 tri��u 300 nghi�n ���u sa�ch...
Xem ti��p>>
 Tin ảnh

�a�i ho�c pha�p ly� Trung Qu��c

�a�i ho�c kinh t�� m��u di�ch ���i ngoa�i

�a�i ho�c s� pha�m B��c Kinh

�a�i ho�c n�ng nghi��p Trung Qu��c

�a�i ho�c c�ng nghi��p B��c Kinh

�a�i ho�c khoa ho�c ky� thu��t B��c Kinh
Xem ti��p>>
 Giáo sư danh nhân
v Tr��n Duy T��c � Ng���i ���t n��n mo�ng b�� m�n khoa ho�c c�ng ngh�� d��t may hi��n �a�i Trung Qu��c
N�m 1955, Trung Qu��c giu�p Nha� ma�y d��t Nam �i�nh Vi��t Nam kh�i phu�c sa�n xu��t. Trong qua� tri�nh th��c thi d�� a�n x�y d��ng m�� r��ng c� s�� in nhu��m cu�a nha� ma�y na�y, Tr��n Duy T��c giu�p ca�c chuy�n gia vi��n tr�� Vi��t Nam gia�i quy��t nhi��u v��n ��� nh� thi��t k��, l��p ���t thi��t bi�, t�� ch��c cho ca�n b�� ky� thu��t �i ho�c t��p �� n���c ngoa�i ...
v Nha� v�n n��i ti��ng V��ng M�ng
V��ng M�ng la� nha� v�n, nha� ly� lu��n v�n ngh�� va� nha� t� t���ng vi� �a�i ti��u bi��u nh��t cu�a v�n ho�c ���ng �a�i Trung Qu��c, cu�ng la� nha� v�n n��i ti��ng tr�n th�� gi��i. Trong cu��c ���i sa�ng ta�c v�n ho�c g��n 50 n�m, �ng sa�ng ta�c ra ca�c ta�c ph��m v�n ho�c h�n sa�u tri��u ch��, xu��t ba�n g��n m��t tr�m b�� ti��u thuy��t ...
v Chuy�n gia nga�nh c�ng nghi��p ha�ng kh�ng Trung Qu��c V��ng Tr��
N�m 1917 C�ng ty B�-inh tha�nh l��p, V��ng Tr�� ����c m��i la�m ky� s� tr���ng ���u ti�n cu�a C�ng ty B�-inh. V��ng Tr�� sau nhi��u l��n ca�i ti��n �a� thi��t k�� ra chi��c ma�y bay thu�y phi c� B-W-C ���u ti�n va� bay th�� tha�nh c�ng. Chi��c ma�y bay na�y ����c ghi va�o s�� sa�ch ...
Xem ti��p>>
 Tư vấn lưu học
v L�u ho�c sinh ca�c n���c ASEAN ta�i ca�c tr���ng �a�i ho�c va� cao ���ng Qua�ng T�y gia t�ng
v Tha�i Lan c�� l�u ho�c sinh ���n Trung Qu��c �a�o ta�o gia�o vi�n Ha�n ng�� ng���i ba�n x��
v Trung Qu��c d�� �i�nh se� t�ng chi� ti�u ho�c b��ng da�nh cho l�u ho�c sinh ���n Trung Qu��c ho�c t��p l�n 20 nghi�n su��t
v 53 tr���ng �a�i ho�c va� cao ���ng TQ l��n ���u ti�n �o�n nh��n l�u ho�c sinh do chi�nh phu� n���c ngoa�i ta�i tr��
Xem ti��p>>
 Thông tin giáo dục
v Ha�ng chu�c tri��u gia�o vi�n Trung Qu��c vui m��ng cha�o �o�n Nga�y Nha� gia�o
v B�� Gia�o du�c Trung Qu��c ra th�ng ba�o nh��c nh�� nh�n vi�n l�u ho�c nghi�m pho�ng bi� ph��n t�� bu�n l��u ma tu�y l��i du�ng
v Ca�c tr���ng �a�i ho�c va� cao ���ng Trung Qu��c se� tuy��n th�m ha�ng chu�c nghi�n thi� sinh t�� khu v��c mi��n Trung va� mi��n T�y
Xem ti��p>>