Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trn Duy Tc Ngi t nn mong b mn khoa hoc cng ngh dt may hin ai Trung Quc
   2009-10-22 15:48:02    CRIonline
Trn Duy Tc (1902-1984), ngi tinh An Huy, ngi t nn mong b mn khoa hoc cng ngh dt may hin ai Trung Quc, nha giao duc va nha hoat ng xa hi.

Trn Duy Tc nm 1921 thi vao Khoa hoa ai hoc Phuc an, nm 1925 i lu hoc tai Anh, hoc cng ngh hoa nhum tai Khoa hoa nhum ai hoc Leeds. Nm 1929 v nc a ln lt giang day tai cac trng ai hoc Ki Nam, ai hoc Phuc an, ai hoc Bc Kinh, ai hoc Nam Thng, ng giang day cac chng trinh hoa cht cng nghip, nhum, v.v. rt c hoc sinh yu mn.

Sau khi Nc Trung Hoa mi thanh lp, Trn Duy Tc gi chc Th trng B Cng nghip dt may, chu quan s nghip giao duc dt may toan quc trong thi gian dai. xy dng h thng giao duc cng nghip dt may hoan thin, ng a dc sc vao nhng cng vic nh: iu chinh va xy dng trng, thanh lp chuyn nganh, chng trinh giang day, cai cach giang day, bin soan giao trinh, nghin cu khoa hoc, v.v.. n nm 1982, trong ca nc a co 30 trng ai hoc cao ng dt may, co 15,1 nghin hoc sinh theo hoc tai trng, tng hn 10 ln so vi trc khi thanh lp nc. Ca nc co 97 c quan nghin cu khoa hoc dt may, hn 6 nghin can b nghin cu khoa hoc.

Trn Duy Tc lanh ao vic lp quy hoach phat trin dai han khoa hoc cng ngh dt may trong cac thi ky cua quc gia. Chu tri thao lun va xy dng "Quy hoach 12 nm phat trin khoa hoc cng ngh dt may nm 1956-1967", xac inh phng hng phat trin khoa hoc cng ngh quan trong va chinh sach hu quan cua cng nghip dt may. Sau nay, "Quy hoach phat trin 10 nm khoa hoc cng ngh dt may nm 1963-1972", "Quy hoach phat trin khoa hoc cng ngh dt may nm 1978-1985", v.v.. u c xy dng di s chu tri cua ng. Di s lanh ao cua ng, khoa hoc cng ngh cng nghip dt may Trung Quc phat trin nhanh chong, n cui thp nin 60 a tng bc rut ngn khoang cach vi trinh quc t.

Nm 1972, qua s thuc y cua Trn Duy Tc, nm b va uy ban la Vin han lm khoa hoc Trung Quc, Uy ban k hoach Nha nc, B Cng nghip dt may, B Nng nghip, B Thng mai phi hp ban hanh phng an thi hanh tiu chun quc gia bng GB1103-72, t o tiu chun quc gia bng u tin cua Trung Quc ra i, tiu chun nay n nay vn c ap dung. Di s quan tm va t chc cua ng, Trung Quc con ln lt xy dng tiu chun quc gia v len, day, lua, v.v..

Trn Duy Tc con phu trach cng tac vin tr nc ngoai cua cng nghip dt may trong thi gian dai.

Nm 1956 1957 Trung Quc vin tr Mi-an-ma xy dng Nha may dt may Zin Mai, la d an vin tr nc ngoai u tin cua B cng nghip dt may, cung la d an vin tr nc ngoai u tin cua nganh cng nghip Trung Quc. Trong khi chu tri d an nay, Trn Duy Tc ich thn quan tm va nghin cu cac vn hu quan v ky thut.

Nm 1955, Trung Quc giup Nha may dt Nam inh Vit Nam khi phuc san xut. Trong qua trinh thc thi d an xy dng m rng c s in nhum cua nha may nay, Trn Duy Tc giup cac chuyn gia vin tr Vit Nam giai quyt nhiu vn nh thit k, lp t thit bi, t chc cho can b ky thut i hoc tp nc ngoai, v.v.. khin cho d an c hoan thanh mt cach thun li.