Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
 

• Nhit lit chao mng " Ting noi Vinh Bc B" chinh thc phat song

• Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 6

• Chao mng Quc khanh Trung Quc tron 60 nm

• Chng trinh phat thanh trc tuyn co hinh--Chao mng 60 nm Quc khanh Trung Quc

• Chu tich H Cm ao tham d mt loat hi nghi cp cao tai My

• Video--Hi thao Kinh t Thng mai u t va Du lich Vit Nam-Trung Khanh

• Video--Th trng B Ngoai giao Vit Nam tra li phong vn cua ai CRI

• i thoai trc tuyn co hinh mang tn "Hu Nghi Quan chng kin tinh hu nghi"

• S kin ngay 5-7 U-rum-xi, Tn Cng

• Video-Lin hoan hu nghi nhn dn bin gii Trung-Vit ln u tin nm 2009

• Ky nim mt nm Ngay xay ra ng t Vn Xuyn

• Hi ch Th gii Thng Hai nm 2010 Trung Quc

• Xoa bo cac cuc hi nghi cp cao

• Hi nhgi Cp cao Tai chinh Nha Lanh ao Nhom 20 nc

• Din an Pht giao th gii ln th 2

• Hai Ky Hop 2009

• Chu tich H Cm ao thm chinh thc 5 nc A Phi

• Chuc mng nm mi 2009

• 30 nm cai cach m ca -- Ghi nhn cua phong vin

• Chao mng ln th 50 Ngay thanh lp Khu t tri dn tc Choang Quang Ty

• Hanh trinh tai Trung Quc cua thinh gia Vit Nam oat giai c bit

• Cuc thi tim hiu v T Xuyn mang tn "ep T Xuyn"

• Chu tich H Cm ao tham d hi nghi tai chinh 20 nc

• Hanh trinh 30 nm cai cach m ca

• Hi nghi cp cao A-u ln th 7

• Hi ch TQ-ASEAN ln th 5

• "Thn Chu 7" ln khoang khng vu tru

• Thu tng n Gia Bao d phin hop chung cua ai hi ng LHQ khoa 63

• Pa-ra-lim-pich Bc Kinh

• Olympic Bc Kinh 2008

• -lim-pich Bc Kinh: i thoai trc tuyn CRI va VOV

• Cuc thi tim hiu du lich mang tn "ep Quang Ty"

• Cuc thi tim hiu v Quang Ty mang tn "ep Quang Ty"

• Tng Bi th Nng c Manh thm Trung Quc

• Mun ngi nh mt, khc phuc hu qua ng t

• Hanh trinh mua Xun m ap

• Hai ky hop 2008

• Hi nghi cac nha lanh ao ng A

• Hi ch TQ-ASEAN ln th 4

• Ky nim 40 nm ngay thanh lp ASEAN

• 10 nm Hng Cng tr v vi Trung Quc

• Chao mng ai hi 17 cua ang

• Phat trin khoa hoc tai Trung Quc--Quan trit tinh thn cua ai hi ang ln th 17

• Xun 2008

• S tht cua s kin 14-3 La-sa

• Gi m ngc 100 ngay khai mac -lim-pich

• Din an Cp cao hp tac Phat thanh-Truyn hinh Trung Quc-ASEAN

• Ky nim ln 57 ngay thit lp quan h ngoai giao Trung - Vit

• Chu tich Quc hi Vit Nam Nguyn Phu Trong thm Trung Quc

• Tng Bi th Nng c Manh thm Trung Quc

• Chu tich nc Cng hoa xa hi chu nghia Vit Nam Nguyn Minh Trit sang thm Trung Quc

• Trung Khanh ngay nay

• Thu tng n Gia Bao thm Han Quc va Nht Ban

• Hanh trinh Hp tac Trung Quc-ASEAN
• ??????

• Chu tich H Cm ao thm chinh thc Lin Bang Nga

• Hai Ky Hop nm 2007

• Mng Tt inh Hi 2007

• Hu nghi-Hp tac  Chu tich H Cm ao thm 8 nc chu phi

• Hai Ky Hop 2006

• ang cng san Trung Quc thanh lp 85 nm

• Hi nghi thng inh ng A ln th 2

• Chao mng ai CRI thanh lp tron 65 nm

• A Vn Hi -Ha 2006

• T Xuyn-X s cua Gu Meo

• Chu tich H Cm ao thm 4 nc Chu A va d hi nghi APEC 2006

• Hi ch TQ-ASEAN ln th 3 va 15 nm quan h TQ-ASEAN

• Ni vong tay ln Ti vi Ban Vit Ng CRI

• Hi nghi nguyn thu cua cac nc thanh vin T chc hp tac Thng Hai

• Chuyn i hu nghi Trung Nga

• FIFA WORLD CUP 2006

• ng st Thanh Tang thng xe

• Cuc thi ti vi ai Phat Thanh Quc T Trung Quc

• Chu tich H Cm ao i thm My va 4 nc Chu A chu Phi 

• Tau vu tru "Thn Chu 6"

• Nguyn Hoang Thanh tai Trung Quc

• Din an kinh t-thng mai hai b eo bin ai Loan Trung Quc

• Chu tich Chinh hip Trung Quc-Gia Khanh Lm sang thm Vit Nam

• Mng xun Binh Tut
• 2006??

• Nen 2005

• ai Loan-hon ao giau ep cua Trung Quc

• Ky nim 60 nm khang chin chng Nht thng li
SearchYYMMDD