Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Ky hop th nht Quc hi Trung Quc khoa 11 b mac
Xem tip>>
• Thu tng Trung Quc n Gia Bao hop bao, tra li cu hoi cua phong vin trong va ngoai nc 2008-03-18
• Phin hop u tin cua Uy ban Thng vu Quc hi Trung Quc khoa mi se khai mac vao ngay 19 2008-03-18
• Thu tng Trung Quc n Gia Bao noi, kim soat vt gia la nhim vu hang u cua cng tac chinh phu Trung Quc trong nm nay 2008-03-18
• Thu tng n Gia Bao trinh bay con ng phat trin trong tng lai 2008-03-18
• Chu tich H Cm ao noi phai y nhanh cng cuc hin ai hoa xa hi chu nghia 2008-03-18
Xem Tip>>
Anh v ky hop Quc hi

• Ky hop th Nht Quc hi Trung Quc khoa 11 t chc hi nghi toan th ln th 7

• Ngi phu trach lin quan B Nha va Xy dng thanh thi-nng thn hop bao

• ng chi n Gia Bao c bu lam Thu tng Quc vu vin Trung Quc

• ng chi Ng Bang Quc c bu lam Chu tich Uy ban Thng vu Quc hi khoa 11
Xem tip>>
Anh v ky hop Chinh hip

• Ky hop th nht Chinh hip Trung Quc b mac

• ng chi Gia Khanh Lm c bu lam Chu tich Chinh hip Trung Quc

• Cac uy vin chinh hip thao lun v Th vn hi -lim-pich Bc Kinh

• S nghip th duc th thao c cac uy vin Chinh hip quan tm rng rai
Xem Tip>>
S tay phong vin
• S thng tin nhanh chong v hai Ky hop a th hin s m ca cua Trung Quc
"Nhng thng tin cua hai Ky hop nhanh lm." Mt ngi dn thanh ph Bc Kinh noi nh vy, y cung th hin s m ca cua Trung Quc...
• S tranh lun a th hin hn na tinh dn chu
Mt ch dn chu la cho phep cac ting noi khac nhau u co th biu at vi moi ngi. Chi co trao i y kin y u, moi y kin u c nu ra mi la dn chu tht s...
• Nhng chi tit trong hai Ky hop a th hin tinh tit kim cua Trung Quc
Trung Quc ang xy dng xa hi tit kim, nhng chi tit tai hai Ky hop Quc hi va Chinh hip Trung Quc cung a th hin iu nay...
Xem Tip>>
Nhin nhn nhn vin nc ngoai
• S phat trin cua kinh t Trung Quc sau Th vn hi
• Bc Kinh a chun bi sn sang cho Th vn hi nm 2008
• Vn cai cach y t rt quan trong
• S cai thin giao thng cua Bc Kinh trong nhng nm gn y
• Cac n ai biu Quc hi va n uy vin Chinh hip trong con mt cua Nam Dng va Nh Ngoc
• Vn tit kim nng lng, giam thiu khi thai trong con mt cua Nam Dng va Nh Ngoc
Xem Tip>>
T liu v Hai ky hop
• Vai net v Hi nghi Chinh tri hip thng Nhn dn Trung Quc
Chinh hip Trung Quc c thanh lp vao trc ngay ra i cua Nc cng hoa Nhn dn Trung Hoa, tc ngay 21-9-1949. Hi nghi toan th ln th nht cua Chinh hip Trung Quc a thay mt ai hi ai biu nhn dn toan quc-C quan quyn lc ti cao nha nc ......
• Ch ai hi ai biu nhn dn TQ
Tai TQ , tt ca moi quyn lc u thuc v nhn dn , c quan thi hanh quyn lc Nha nc cua nhn dn la quc hi va hi ng nhn dn cac cp ia phng...
• ai biu quc hi va hi ng nhn dn c san sinh nh th nao
Theo quy inh cua Hin Phap , Lut bu c va phap lut hu quan khac cua TQ , ngoai nhng ngi bi tc oat quyn li chinh tri theo phap lut ra , min la cng dn cua Nc cng hoa nhn dn Trung Hoa tron 18 tui , khng phn bit dn tc...
Xem tip>>
Bn l Hai ky hop
• B trng Khoa hoc Ky thut Trung Quc Van Cng mi phong vin chm im cho ng
• B trng Dng Khit Tri di dom rng "ng la cm tinh con h"
• Ngay cang nhiu ngi Trung Quc hin mu hin k cho "Hai Ky hop" qua mang va in thoai di ng
• Uy vin Chinh Hip Mai Bao Cu nghi a mt s v Kinh Kich truyn thng vao chng trinh giang day Kinh Kich trong nha trng
• Chau Chu tich Mao Trach ng va ng chi Chu c tay bt mt mng tai Hai ky hop
• Hai v chng ng Lm Nghi Phu u la ai biu Quc hi va co mt tai Ky hop ln nay
• ai biu Quc hi Trn Phi tuyn truyn v bao v mi trng
• Tit kim nng lng va giam thiu khi thai c th hin y u tai hai ky hop
• Uy vin Chinh hip ngi khuyt tt H Chi Bn hai long v s phuc vu cua hi nghi Chinh hip
• ao din Trng Ngh Mu tran y long tin L khai mac -lim-pich Bc Kinh thu c thanh cng
Xem tip>>
Binh lun v Hai ky hop
• D lun nc ngoai quan tm nha lanh ao khoa mi do "Hai ky hop" Trung Quc bu ra
• Cac c quan truyn thng nc ngoai quan tm cuc cai cach c cu chinh phu cua Trung Quc
• Gii bao chi nc ngoai quan tm Bao cao cua Toa an Nhn dn Ti cao va Vin Kim sat Nhn dn Ti cao
Xem tip>>
Bao chi VN a tin v 2 ky hop
• <TTXVN>Quc hi Trung Quc thng qua Chinh phu mi 2008-03-18
• <TTXVN> Trung Quc: ng Gia Khanh Lm tip tuc lam chu tich Chinh hip 2008-03-14
• <Bao Nhn Dn>Trung Quc: Tip tuc thc hin chinh sach mt con it nht 10 nm na 2008-03-13
Xem tip>>