Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
Ng���i d��n Ch��ng tri�nh

• Qua�ch �an-ng���i d��n ch��ng tri�nh cu�a ban ti��ng Trung CRI

• M��n Linh-ng���i d��n ch��ng tri�nh cu�a ban ti��ng Vi��t CRI
Kha�ch m��i

• To�m t��t ti��u s�� ���ng chi� BU�I H��NG PHU�C

• Ti��u s�� cu�a nguy�n �a�i s�� T�� Ki��n Qu��c

• Thi� tr���ng tha�nh ph�� B��ng T���ng Li�u ��ng Xa�n
A�nh

• M��c bi�n gi��i

• Pho�ng vi�n Vi��t Nam cu�a ban ti��ng Vi��t CRI--Nh� Ngo�c

• Bi�n gi��i Trung-Vi��t

• D�n t��c Choang

• Pho�ng vi�n CRI �ang ��a tin v�� cu��c ���i thoa�i

• Kha�n gia� ta�i hi��n tr���ng n�u c�u ho�i

• ���i thoa�i tr��c tuy��n co� hi�nh "H��u Nghi� Quan ch��ng ki��n ti�nh h��u nghi�" 

• ���i thoa�i tr��c tuy��n co� hi�nh "H��u Nghi� Quan ch��ng ki��n ti�nh h��u nghi�"
Xem ti��p>>
�i��m no�ng

• Kh��i ���ng Hoa�t ���ng "Ti�m hi��u Trung Qu��c: Ha�nh tri�nh bi�n gi��i cu�a pho�ng vi�n Trung Qu��c va� n���c ngoa�i �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c ta�i Qua�ng T�y
S�� tay Nh� Ngo�c
Nga�y 27/7  ��n t���ng Nam Ninh
Nga�y 28/7  Con ����ng h��u nghi�
Nga�y 29/7  Su�ng Ta� sau b��n n�m tr�� la�i
Nga�y 30/7  Th�m th�n Ba�n Gia�
Nga�y 31/7  S�ng bi�n gi��i Quy Xu�n
Nga�y 1/8    Th�m Ca�ng Pho�ng Tha�nh
Nga�y 2/8    Kh�m Ch�u tra�n ���y s��c s��ng
Nga�y 3/8    Ch�u v�� H��p Ph��
Th��i s��
• Di��n �a�n H��p ta�c kinh t�� Vi�nh B��c B�� m�� r��ng 2009 khai ma�c ta�i Nam Ninh Qua�ng T�y
• Di��n �a�n Thi� tr���ng h��p ta�c kinh t�� khu v��c Vi�nh B��c B�� m�� r��ng n�m 2009 se� ho�p ta�i B��c Ha�i Qua�ng T�y
• Khu ca�ng kh�ng thu�� nh��p kh��u Kh�m Ch�u Qua�ng T�y c�� g��ng th��c hi��n mu�c ti�u pha�t tri��n
• Nga�nh du li�ch T�y Ta�ng �a� b���c va�o mu�a ��ng kha�ch, ve� xe va� ve� va�o c��a ca�nh �i��m du li�ch r��t kho� mua
• Ta�o d��ng Trung t�m ���u m��i v��n ta�i ����ng thu�y va� kho v��n b��n ca�ng qu��c t�� trong khu v��c Trung Qu��c-ASEAN
• Pho� T��ng bi�n t��p �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c Ma� Vi� C�ng ti��p ca�c ���ng chi� nguy�n �a�i s�� Trung Qu��c va� Vi��t Nam
Xem ti��p>>
Ba�i
• Ba tha�nh ph�� Vi�nh B��c B�� Qua�ng T�y: X�y d��ng tuy��n ����ng thu�y va�ng gi��a Trung Qu��c va� ASEAN
• Vi��c ba�o t��n v�n ho�a d�n t��c thi��u s�� Qua�ng T�y minh ch��ng cho s�� �oa�n k��t d�n t��c
• "��n �i�nh l�u da�i-Qua�ng T�y ch��ng ki��n li�ch s�� l�u ���i cu�a ti�nh h��u nghi� Trung-Vi��t"
Xem ti��p>>
Ba�n tin li�n quan
• N�i �e�p ky� di��u cu�a Khu t�� tri� N��i M�ng, �o� la� huy��n Kh� S� Kh� Th�ng
• �oa�n pho�ng vi�n �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c k��t thu�c hoa�t ���ng pho�ng v��n ��a tin ta�i T�n C��ng
• Ch�u Xi�p-soo�ng-ba�n-na ti�nh V�n Nam ph��n ���u th��c hi��n mu�c ti�u x�y d��ng Ch�u sinh tha�i va�o n�m 2015
• B��n Quan Luy� V�n Nam m���n ����ng thuy� S�ng Lan Th��ng-s�ng M� C�ng m�� r��ng m��u di�ch b��n n���c
• 3 n�m t��i, l���ng m��u di�ch ���i ngoa�i cu�a C��a kh��u M�-han ch�u Xi�p-soo�ng-ba�n-na V�n Nam co� tri��n vo�ng t�ng 2-3 l��n
Xem ti��p>>
A�nh li�n quan

• �oa�n pho�ng vi�n �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c pho�ng v��n ta�i V�n Nam

• Chu� ti�ch Khu t�� tri� U�y-ua V��ng La�c Tuy��n ti��p T��ng Gia�m ���c CRI V��ng Canh Ni�n
Xem ti��p>>