Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tiu s cua nguyn ai s T Kin Quc
   2009-07-29 18:10:13    cri

ng T Kin Quc la quan chc ngoai giao ky cu. Nm 1969 ng tt nghip Trng ai hoc Ngoai ng Bc Kinh, nm 1973 ng la can b cua B Ngoai giao Trung Quc, ln lt gi chc Pho phong, bi th th nht va trng phong Vu chu A B Ngoai giao Trung Quc; nm 1993 ng gi chc tham tan chinh tri ai s quan Trung Quc tai Vit Nam, nm 1996 gi chc tham tan cng tac chinh tri Vu chu A B Ngoai giao Trung Quc, t thang 7 nm 2000 n thang 2 nm 2006, ng gi chc ai s Trung Quc tai Vit Nam, k t nm 2007 n nay, ng ln lt gi chc Uy vin Hi Lin lac nguyn Quan chc Ngoai giao Trung Quc, Uy vin Hip hi Giao lu va Phat trin A- Phi Trung Quc, Giam c iu hanh cua Trung tm Nghin cu chu A-Thai Binh Dng Quy Nghin cu Vn Quc t Trung Quc.