Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vic bao tn vn hoa dn tc thiu s Quang Ty minh chng cho s oan kt dn tc
   2009-08-31 16:48:54    cri

Nghe Online

Khu T tri dn tc Choang Quang Ty min ty nam Trung Quc la khu vc co s dn dn tc thiu s ng nht cua Trung Quc, co 12 dn tc thiu s co ngun gc lu i nh dn tc Choang, Han, Dao, Meo va 44 dn tc thiu s khac sinh sng trn ia ban. Quang Ty, chung ta khng nhng co th thng thc bai ca iu mua con nguyn ven net hoang s cua dn tc Choang, ma con co th thng thc ting an bu c ao cua dn tc Kinh, vn hoa dn tc thiu s c bao tn hu hiu y a minh chng cho s hai hoa va oan kt dn tc cua Quang Ty.

Bai hat mi ru hat la bai hat trong luc on khach cua "dn tc Choang ao ngn" cua thn Ban Gia xa Bao Xu huyn ai Tn thanh ph Sung Ta Quang Ty. Thn Ban Gia la mt thn c sc nht va mang tinh ai din nht cho ban sc vn hoa huyn ai Tn Quang Ty, la mt chi cua dn tc Choang, cach n mc va phong tuc tp quan cua ngi Ban Gia khac xa so vi lang ban dn tc Choang xung quanh. C gai thn Ban Gia thich mc ao ngn, vay dai, cho nn c goi la "dn tc Choang ao ngn", ho a gi gin nhng phong tuc tp quan cua rt nhiu b lac c cua dn tc Choang, chng han nh cm np 5 mau, lam banh day, dt vai vv, ngoai ra, ca mua dn tc cua "ngi dn tc Choang ao ngn" Ban Gia cung ht sc c ao, chng han nh bai hat on khach va tin khach, bai hat mi ru, bai hat ru con vv, u gi rt hoan hao.

Bac Nng inh Hng, 68 tui la i trng i biu din vn ngh ngi Choang ao ngn thn Ban Gia. Di s c gng cua bac, vn hoa ngi Choang ao ngn cua thn Ban Gia trong nhng nm qua a i ra khoi vung su vung xa, dn dn c trong va ngoai nc bit n. Bac Nng inh Hng noi, v mt bao tn va quang ba vn hoa "ngi Choang ao ngn", bac a nhn c s h tr cua chinh quyn ia phng.

"Chinh quyn ht sc quan tm cng tac dn tc, ti c Uy ban dn tc thanh ph Sung Ta va Cuc dn tc huyn ai Tn ung h nhiu nht, hai c quan nay thng giup ti v mt kinh phi, chng han nh t chc chung ti i Nam Ninh gii thiu quang ba, tham gia cac cuc thi hat vv. Vi s giup o, chung ti dn dn c moi ngi bit n va chung ti c lam ban vi nhn dn khp cac nc trn th gii."

Pho Chu tich Uy ban Nhn dn thanh ph Sung Ta Quang Ty Tng Lin Sinh noi, dn s dn tc Choang thanh ph Sung Ta chim 88,5% tng dn s thanh ph, vn hoa dn tc thiu s ia phng c bao tn va phat trin khng th tach ri vi ba nhn t sau y:

"Mt la chinh sach dn tc Trung ng c thc hin rt tt y, chng han nh tr cp cua Trung ng i vi khu vc dn tc rt ung mc; hai la chinh quyn ia phng chung ti ht sc tn trong phong tuc tp quan cua dn tc thiu s, nh vy co li cho hi nhp vao ai gia inh; ba la nhng nm qua quan h gia Trung Quc vi Vit Nam va cac nc ASEAN phat trin hai hoa, a tao mi trng phat trin tt ep cho khu vc bin gii."

Trong vic bao tn va k tha vn hoa dn tc thiu s Quang Ty, y thc bao tn vn hoa dn tc manh me cua ngi dn ia phng cung phat huy vai tro to ln. Tai 3 ao dn tc Kinh thanh ph ng Hng, ngi k tha an bu di san vn hoa phi vt th cp Khu T tri T Xun Phat lun gop phn vao vic k tha va phat trin ngh thut c truyn, quy gia cua dn tc Kinh.

an bu la nhac cu c truyn cua dn tc Kinh, la biu tng vn hoa cua dn tc Kinh. La ngi k tha ngh thut an bu, ngh nhn T Xun Phat a t chc lp ao tao an bu min phi t u nm 90 th ky trc, kin tri ao tao ngi k tha an bu. Tinh n nay, a ao tao c hn 200 hoc sinh, tre nht mi co 5 tui, nhiu tui nht la 80 tui. Ngh nhn T Xun Phat noi, nhng hoc sinh nay khng nhng la ngi dn tc Kinh, ma con co cac dn tc khac nh dn tc Han, dn tc Choang vv, cac dn tc a i lai vi nhau, tr thanh anh em mt nha bi yu m nhac, yu an bu.

"Hoc sinh cua ti co dn tc Meo, dn tc Dao, con co dn tc khac, ti khng nh ht, ai ny u thich an bu; bt c la ngi dn tc nao n theo hoc, ti u nhit tinh giang day, u khuyn khich ho hoc tt an bu."

Qua tht, vn hoa truyn thng la s ghi chep i vi lich s va phat trin cua t nc, Chinh phu Trung Quc lun c gng bao tn ngh thut vn hoa dn tc thiu s. Phong vin I-ta-li-a An-gi-lit noi, khi anh phong vn Quang Ty, anh phat hin dn tc thiu s ia phng vn gi phong tuc truyn thng cua dn tc minh.

"Quang Ty la mt trong nhng khu t tri co vn hoa dn tc c sc nht cua Trung Quc, y co rt nhiu dn tc thiu s sinh sng, trong qua trinh phong vn a tin, iu khin ti cam thy bt ng nht la cuc sng hang ngay cua ngi dn dn tc thiu s tai nng thn, ho sng rt vui ve, bi vi ho tn trong truyn thng cua minh, khng vi s phat trin cua khoa hoc xa hi ma thay i phong tuc tp quan cua minh."