Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  oan phong vin ai Phat thanh Quc t Trung Quc kt thuc hoat ng phong vn a tin tai Tn Cng
   2009-08-26 15:08:27    cri

Theo tin ai chung ti: oan phong vin ai Phat thanh Quc t Trung Quc ngay 25 a kt thuc hoat ng phong vn a tin tai Tn Cng, tr v Bc Kinh.

Trong thi gian hn 10 ngay, oan phong vin ai Phat thanh Quc t Trung Quc gm hn 40 ngi n t cac nc Anh, Phap, Thuy Si, U-crai-na, Ma-lai-xi-a, Pa-ki-xtan, Th Nhi Ky, Trung Quc a ln lt ti Kha-s, Yi-li, Huo-er-guo-si v.v, tim hiu phong vn v cac mt xy dng ca khu, cng nghip c sc, du lich sinh thai v.v cua ia phng, a gii thiu vi hang trm triu thinh gia trn toan th gii v mt Tn Cng n inh, phn thinh, phat trin va tin b .