Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ba thanh ph Vinh Bc B Quang Ty: Xy dng tuyn ng thuy vang gia Trung Quc va ASEAN
   2009-09-10 15:03:19    cri

Nghe Online

Ven bin Vinh Bc B phia bc Quang Ty, t Ty sang ng nm rai rac ba thanh ph xinh ep: Phong Thanh Cang, Khm Chu va Bc Hai, nh ba vin ngoc lp lanh  cc ty trn ng b bin Trung Quc, cach cac nc ASEAN chi mt con nc, u th ia ly c ao a khin ni y co mt ng thuy vang tin li nht t Trung Quc n cac nc ng-Nam A.

Trc ht, chung ta hay n Phong Thanh Cang. Phong Thanh Cang nm khi im phia ty ng b bin Trung Quc, da lng khu vc ty-nam, hng ra cac nc ng-Nam A, la cang bin chu yu ra khi cua khu vc ty-nam Trung Quc, co u th ia ly rt ni bt, ung nh li cua Bi th Thanh uy Phong Thanh Cang Tuyn Bai Qun:

"Xet v vi tri ia ly, Phong Thanh Cang la im kt ni cua vanh ai kinh t: Hoa Nam, Trung Nam, Ty Nam va vanh ai kinh t ASEAN, Phong Thanh Cang chinh la hanh lang ln, ca ngo chinh va tin n trong hp tac Trung Quc--ASEAN, cung nh t Trung Quc n ASEAN."

Phong Thanh Cang co hn 20 cang bin ln nho, trong o, cang Phong Thanh, cang nc su la mt trong 12 cang u mi cua Trung Quc, hin nay a tr thanh cang ln nht min ty Trung Quc, co 21 cu tau van tn tr ln, trong o, cu tau ln nht ln ti 20 van tn. Sau thang u nm nay, cang Phong Thanh thc hin bc xp hang hoa 20,42 triu tn, mi ngay u co nhiu tau hang ra vao nhn nhip gia Trung Quc va cac nc ng-Nam A. Cung vi vic y nhanh xy dng Khu vc mu dich Trung Quc--ASEAN, vi tri chin lc va vai tro cua Phong Thanh Cang se ngay cang quan trong.

Hanh trinh th hai la thanh ph Khm Chu. Phia ty Khm Chu ni lin Phong Thanh Cang, phia bc ni lin Nam Ninh, phia ng ni lin Bc Hai, lng le nm su trong vong tay m p cua Vinh Bc B. La cang bin nc su thin nhin, cang Khu Chu ngay t 90 nm trc a c quy hoach la "cang ln th hai min nam Trung Quc" trong "Phng chm lp nc" cua ng Tn Trung Sn. Nhng nm qua, thanh ph Khm Chu da vao mt bng Hi ch Trung QucASEAN, quang ba hng ti ASEAN, dc sc phat trin thng mai trn bin vi cac nc ng Nam A. Nm 2008, tng kim ngach xut nhp khu gia Khm Chu va cac nc ASEAN ln ti 510 triu USD, tng hn 70% so vi nm 2007.

Ngay 29 thang 5 nm 2008, Quc vu vin Trung Quc a ph chun thanh lp khu ngoai quan Khm Chu, vic nay a tao c hi him co cho Khm Chu va cac nc ASEAN tng cng hn na trao i thng mai, giao lu va hp tac. Pho Thi trng Thng trc thanh ph Khm Chu Hoang Chu noi:

"Xy dng Khm Chu thanh trung tm vn tai bin va trung tm lu thng phn phi Trung Quc hng ti ASEAN, phat trin theo hng cang thng mai t do. "

Cui cung xin mi cac ban n vi thanh ph Bc Hai sinh ep. Bc Hai nm b bin ng-bc Vinh Bc B, vi tri ia ly u vit a khin Bc Hai tr thanh mt trong nhng im xut phat cua "con ng t lua" trn bin va ca khu giao thng i ngoai sm nht cua Trung Quc, t xa a la ni tp trung hang hoa quan trong trong thng mai trn bin gia Trung Quc va cac nc ASEAN. Bc Hai phong canh ti ep, khi hu n hoa, la thng canh du lich ni ting trong va ngoai nc, co ng bin du lich xuyn quc gia trn bin duy nht gia Trung Quc va ASEAN, tc ng bin du lich t Bc Hai n Ha Long, Vit Nam.

Bc Hai khng nhng co tai nguyn du lich phong phu, ma con co mt loat cang bin c sc vi ng bin dai nh cang Tit Sn, cac cang bin nay a tao iu kin thin nhin cho Bc Hai nh vao u th ia ly dc sc phat trin thng mai trn bin vi cac nc ASEAN. Tra li phong vn cua phong vin, Pho Thi trng thanh ph Bc Hai Tn ai Quang noi:

"Chung ti xut khu sang ASEAN chu yu la hang thuy san, thc phm, khoang san, dc phm, phn bon, thuc tr su, san phm kim loai cung nh san phm c in v.v, In--n-xi-a, Vit Nam va Xin-ga-po la ba nc xut khu quan trong cua Bc Hai, Bc Hai chu yu nhp khu than a, nguyn liu hoa cht v.v t ASEAN. Vit Nam va Xin-ga-po la nc nhp khu chu yu cua chung ti."

Hin nay, cang Phong Thanh, cang Khm Chu va cang Bc Hai a tr thanh cang bin Vinh Bc B Quang Ty. Ba cang hp nht, va tng hp u th tng th, va tranh xy dng trung lp, vic nay se gop phn quan trong cho y nhanh xy dng Khu kinh t Vinh Bc B, cung nh phat trin Khu vc mu dich t do Trung Quc--ASEAN.