Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
Hoa�t ���ng pho�ng v��n ti�nh V�n Nam trong Ha�nh tri�nh pho�ng v��n bi�n gi��i Trung-Vi��t �a� k��t thu�c t��t �e�p, trong th��i gian 10 nga�y v��i ha�nh tri�nh 1500 ki-l�-me�t, b���c ch�n pho�ng vi�n �a� in d��u kh��p 5 ba�n la�ng, 4 huy��n va� 2 ch�u t�� tri� cu�a ti�nh V�n Nam, ch��ng ki��n nh��ng thay ���i l��n lao sau 30 n�m ca�i ca�ch m�� c��a...
• Nga�y 14 tha�ng 11, Tr��i �e�p
• Nga�y 13 tha�ng 11, Tr��i �e�p
• Nga�y 12 tha�ng 11 Tr��i �e�p
• Nga�y 11 tha�ng 11 , Tr��i �e�p
• Nga�y 10 tha�ng 11 Tr��i n��ng
• Nga�y 9 tha�ng 11 Tr��i n��ng
• Nga�y 8 tha�ng 11 Tr��i n��ng
• Nga�y 7 tha�ng 11 Tr��i n��ng
• Nga�y 6 tha�ng 11 Tr��i r�m, m�a, s��ng mu�, ta�nh
• Nga�y 5 tha�ng 11 Tr��i r�m chuy��n n��ng
Xem ti��p>>
• Anh Nguy��n Chi� Tha�nh, m��t ng� d�n d�n t��c Kinh y�u �a�n b��u
�a�o Va�n Vi� mu�a ��ng, tr��i cao l��ng l��ng, m��t bi��n trong xanh, c�y c��i xanh t��i, kh��p n�i tr�n �a�o ���u pha�ng ph��t mu�i th�m h��p d��n cu�a hoa qua� nhi��t ���i...
• Ti��ng c���i vui ve� cu�a ba�c Kim
La�ng Man B��ng �� huy��n Kim Bi�nh phi�a Nam ti�nh V�n Nam, ca�ch c��a kh��u s�ng Kim Thu�y, bi�n gi��i Trung--Vi��t chi� 8 km. No�i ���n c��a kh��u s�ng Kim Thu�y huy��n Kim Bi�nh, ch��c ca�c ba�n Vi��t Nam, nh��t la� ca�c ba�n �� ti�nh Lai Ch�u Vi��t Nam..
• Thi�n s�� co� nu� c���i ra�ng r�� �� c��a kh��u
Ti��ng chu�ng ba�o 8:00 gi�� sa�ng gi�� B��c Kinh v��a ch��m d��t, qu��c ca N���c C��ng ho�a Nh�n d�n Trung Hoa vang l�n hu�ng tra�ng, c�� �o� n�m sao cu�ng t�� t�� ke�o l�n. Ca�nh b��n r��n va� na�o nhi��t m��t nga�y �a� b��t ���u. Do�ng ng���i t�� ���i di��n c��a kh��u La�o Cai u�n u�n ��� ���n...
• Ha� kh��u co� m��t "con ����ng ng�i sao"
Ha� Kh��u ti�nh V�n Nam ca�ch ti�nh La�o Cai Vi��t Nam m��t con s�ng la� tha�nh ph�� c��a kh��u c��p m��t Trung Qu��c, co� r��t nhi��u nha� ha�ng th��ng ma�i bi�n gi��i Trung--Vi��t, T�n Ha� la� ����ng ph�� th��ng ma�i s��m u��t nh��t Ha� Kh��u, co� nhi��u gian ha�ng ���u do th��ng gia Vi��t Nam kinh doanh...
Xem ti��p>>

• C��a kh��u Thi�n Ba�o V�n S�n

• Ch�� phi�n �� Long Ma� Quan V�n S�n

• La�ng Nga �� Ma� Quan V�n S�n

• C��a Kh��u Ha� Kh��u

• C��a Kh��u Ha� Kh��u II

• C��a Kh��u Ha� Kh��u III

• Cu��c s��ng v�n ho�a phong phu� �a da�ng cu�a ng���i d�n bi�n gi��i Ha� Kh��u

• La�ng Ca�ch Gi��i kh�ng bi�n gi��i
Xem ti��p>>
����ng bi�n gi��i da�i h�n 1000 ki-l�-me�t cha�y li�n mi�n gi��a Khu T�� tri� D�n t��c Choang Qua�ng T�y Trung Qu��c v��i n���c la�ng gi��ng Vi��t Nam, ch��ng ki��n s�� �i la�i h��u nghi� trong ha�ng nghi�n n�m nay cu�a nh�n d�n hai n���c Trung-Vi��t. N�m 1990, pho�ng vi�n Ban Ti��ng Vi��t Nam �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c �a� m�� cu��c ha�nh tri�nh do�c ����ng bi�n gi��i Qua�ng T�y trong su��t h�n m��t tha�ng. Nga�y nay sau 18 n�m xa ca�ch, hai pho�ng vi�n cu�a Ban Ti��ng Vi��t la� Ki��m Phong va� Ha�i V�n la�i �i theo d��u ch�n cu�a �a�n anh �a�n chi�, tr�� la�i pho�ng v��n ��a tin do�c ����ng bi�n gi��i na�y.
Ba�i
• Anh Nguy��n Chi� Tha�nh, m��t ng� d�n d�n t��c Kinh y�u �a�n b��u
�a�o Va�n Vi� mu�a ��ng, tr��i cao l��ng l��ng, m��t bi��n trong xanh, c�y c��i xanh t��i, kh��p n�i tr�n �a�o ���u pha�ng ph��t mu�i th�m h��p d��n cu�a hoa qua� nhi��t ���i...
• Th��ng nh�n Trung Qu��c va� Vi��t Nam trong Ph�� Tra�i
N�m 1992, Ph�� Tra�i B��ng T���ng Qua�ng T�y v��n chi� la� m��t ba�n la�ng nho� co� m���i m��y gia �i�nh, ma� gi�� ��y �a� tr�� tha�nh m��t ch�� co� qui m� l��n nh��t...
Xem ti��p>>
S�� tay pho�ng vi�n
• H��u nghi� quan va� ch�� ����ng bi�n Ph�� Tra�i nga�y nay�22/12/2008
• B��ng T���ng�tha�nh ph�� mi��n nu�i bi�n gi��i�21/12/2008
• Gi��c ngu� ngon tr�n �-t� buy�t ����ng da�i�20/12/2008
• Nh��ng ng���i bu�n Vi��t Nam ta�i ��ng H�ng�19/12/2008
• T� Th�� Linh�be� ga�i d�n t��c Kinh trong t��m a�nh 18 n�m tr���c�18/12/2008
• "G��p la�i " sau 18 n�m xa ca�ch � �a�o Va�n Vi� d�n t��c Kinh�17/12/2008
• ��m tro� ta�i thi� tr��n Tha�c Long�14/12/2008
• Nha� ha�ng rau r��ng Trung Vi��t b�n s�ng Quy Xu�n�13/12/2008
• Nam Ninh t��i ma�t, nha�n nhaޗ12/12/2008
Xem ti��p>>
A�nh

• H��u nghi� quan va� ch�� ����ng bi�n Ph�� Tra�i nga�y nay

• B��ng T���ng�tha�nh ph�� mi��n nu�i bi�n gi��i

• Nh��ng ng���i bu�n Vi��t Nam ta�i ��ng H�ng

• T� Th�� Linh�be� ga�i d�n t��c Kinh trong t��m a�nh 18 n�m tr���c

• "G��p la�i " sau 18 n�m xa ca�ch � �a�o Va�n Vi� d�n t��c Kinh

• B��c Ha�i m�� chuy��n ta�u sang tro�ng n�m sao cha�y tr�n ����ng bi��n Trung-Vi��t
Xem ti��p>>