Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

• Trung Qu��c mong cu�ng v��i Vi��t Nam ���y ma�nh gia�i quy��t v��n ��� bi�n gi��i la�nh th��
Xem ti��p>>
• Ba�o chi� Vi��t Nam cho r��ng chuy��n th�m TQ cu�a T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh m�� ra trang m��i cho quan h�� Vi��t-Trung
• �ng Ly� Kh��c C���ng h��i ki��n T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh
• Trung Qu��c va� Vi��t Nam ra th�ng ca�o ba�o chi� chung
• B�� tr���ng Ngoa�i giao Trung Qu��c Ly� Tri��u Tinh ti��p Pho� Thu� t���ng Vi��t Nam Pha�m Gia Khi�m
• Qu��c h��i Trung Qu��c nguy��n tri��n khai giao l�u kh�ng khi�t h�n v��i Qu��c h��i Vi��t Nam
Xem ti��p>>
Chu�m a�nh chuy��n th�m h��u nghi�

���ng chi� Gia� Kha�nh L�m h��i ki��n ���ng chi� N�ng ���c Ma�nh

���ng chi� �n Gia Ba�o h��i ki��n ���ng chi� N�ng ���c Ma�nh

���ng chi� Ng� Bang Qu��c h��i ki��n ���ng chi� N�ng ���c Ma�nh

���ng chi� H�� C��m �a�o ti��p ���ng chi� N�ng ���c Ma�nh

T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh t��i B��c Kinh
Xem ti��p>>>
Quan h�� hai n���c
• Quan h�� Trung Qu��c�Vi��t Nam kh�ng ng��ng pha�t tri��n va�o chi��u s�u
Nh��ng n�m g��n ��y, d���i s�� chi� �a�o cu�a ph��ng ch�m 16 ch�� "la�ng gi��ng h��u nghi�, h��p ta�c toa�n di��n, ��n �i�nh l�u da�i, h���ng t��i t��ng lai" do la�nh �a�o hai n���c xa�c �i�nh, quan h�� la�ng gi��ng th�n thi��n va� h��p ta�c toa�n di��n Trung Qu��c�Vi��t Nam pha�t tri��n thu��n l��i.....
• Quan h�� ngoa�i giao gi��a TQ VN - giao l�u h��p ta�c trong li�nh v��c kinh t�� th��ng ma�i va� v�n ho�a
TQ va� VN thi��t l��p quan h�� ngoa�i giao va�o nga�y 18 tha�ng 1 n�m 1950 . Hai n���c va� nh�n d�n hai n���c Trung Qu��c Vi��t Nam co� ti�nh h��u nghi� truy��n th��ng l�u ���i . Trong cu��c ���u tranh ca�ch ma�ng l�u da�i , chi�nh phu� va� nh�n d�n TQ �a� d��c s��c u�ng h�� cu��c kha�ng chi��n ch��ng Pha�p va� ch��ng My� cu�a VN .....
• H��p ta�c kinh t�� th��ng ma�i hai n���c Trung Vi��t
Sau n�m 1991 hai �a�ng, hai n���c Trung Vi��t th��c hi��n bi�nh th���ng hoa� quan h�� ���n nay, d���i s�� quan t�m u�ng h�� tr��c ti��p cu�a nha� la�nh �a�o va� chi�nh phu� hai n���c, quan h�� h��p ta�c kinh t�� th��ng ma�i hai n���c �a� ����c kh�i phu�c va� pha�t tri��n nhanh cho�ng, ���c bi��t t�� sau chuy��n th�m Vi��t Nam va�o ......
Quan h�� hai n���c
• Quan h�� chi�nh tri� Trung Qu��c---Vi��t Nam
Hai n���c Trung Qu��c---Vi��t Nam thi��t l��p quan h�� ngoa�i giao nga�y 18-1-1950. Gi��a hai n���c va� Nh�n d�n hai n���c Trung Qu��c-Vi��t Nam co� ti�nh h��u nghi� truy��n th��ng l�u ���i. Trong cu��c ca�ch ma�ng tr���ng ky�, Chi�nh phu� va� Nh�n d�n Trung Qu��c �a� d��c s��c u�ng h�� cu��c kha�ng chi��n ch��ng Pha�p va� ch��ng My� cu�a Vi��t Nam, da�nh cho Vi��t Nam s�� vi��n tr�� to l��n v�� qu�n s�� va� kinh t��..Tha�ng 11-1991, nh��n l��i m��i cu�a t��ng bi� th� Giang Tra�ch D�n va� thu� t���ng Ly� B��ng, t��ng bi� th� ban ch��p ha�nh trung ��ng �a�ng c��ng sa�n ........
• Ph��ng ch�m 16 ch�� chi� �a�o pha�t tri��n toa�n di��n quan h�� Trung Vi��t
Tha�ng 11 n�m 1991, sau khi TQ va� Vi��t Nam th��c hi��n bi�nh th���ng hoa� quan h��, nha� la�nh �a�o c��p cao hai �a�ng, hai n���c li�n ti��p �i th�m l��n nhau, s�� giao l�u va� h��p ta�c gi��a hai b�n trong ca�c li�nh v��c chi�nh tri�, kinh t��, qu�n s��, khoa ho�c ky� thu��t, v�n hoa� nga�y ca�ng m�� r��ng va� s�u s��c. ���u n�m 1999, T��ng bi� th� Giang Tra�ch D�n va� T��ng bi� th� �a�ng c��ng sa�n Vi��t Nam L� Kha� Phi�u �a� n�u ra ph��ng ch�m 16 ch�� "��n �i�nh l�u da�i, h���ng t��i t��ng lai, la�ng gi��ng h��u nghi�, h��p ta�c toa�n di��n" �a� xa�c �i�nh t� t���ng chi� �a�o va� khung t��ng th�� pha�t tri��n quan h�� hai n���c trong th�� ky� m��i..........
• Ti�nh hi�nh �i th�m c��p cao gi��a hai n���c Trung-Vi��t trong nh��ng n�m g��n ��y
1- Nha� la�nh �a�o TQ th�m Vi��t Nam

Uy� vi�n th���ng vu� B�� chi�nh tri�, Thu� t���ng Qu��c vu� vi��n Ly� B��ng (30.11-4.12.1992)

T��ng bi� th� Trung ��ng �a�ng, Chu� ti�ch n���c Giang Tra�ch D�n (19-22.11.1994)