Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 4 b mac tai Nam Ninh
Xem tip>>
• Trung Quc va 10 nc ASEAN ra "Sang kin Nam Ninh"v hp tac xoa oi giam ngheo
• Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 4 b mac tai Nam Ninh
• Thuc y phat trin nhip nhang gia cac khu vc
• Doanh nghip Trung Quc u t tai Cam-pu-chia hn 1,5 ti USD
• Quan chc Trung Quc va ASEAN hi tu v Nam Ninh ban thao hp tac xoa oi ngheo.
Xem tip>>
Bc anh Hi ch

• Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 4 b mac tai Nam Ninh

• Hi ch Trung Quc-ASEAN a tr thanh mt bng quan trong hp tac kinh t cua cac thng gia nc ngoai

• Cac phong vin Trung Quc va nc ngoai tai Hi ch

• Trung tm phn phi hang hoa cua Thanh ph Sung Ta

• Khu mu dich bin gii Bng Tng

• Trung Quc va ASEAN ra tuyn b chung v hp tac an toan thc phm

• Cac gian trin lam cua Vit Nam tai Hi ch Trung Quc-ASEAN

• Cac gian trin lam cua Trung Quc tai Hi ch Trung Quc-ASEAN
Xem tip>>
Chng trinh c bit hi ch
• Cac phng tin thng tin ai chung ASEAN quan tm Hi ch Trung Quc-ASEAN 2007/10/31
• Din an Phat trin va Hp tac cang bin Trung Quc-ASEAN din ra tai Nam Ninh Quang Ty 2007/10/30
• Din an u t-Kinh doanh Vit Nam-Trung Quc din ra trong th tai Nam Ninh Quang Ty 2007/10/29
• Ngay hi kinh t, thng mai Trung Quc-ASEAN ln th 4 din ra tai Nam Ninh 2007/10/28
• Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 4 sp khai mac. 2007/10/27
Xem tip>>
Vai net v Trung Quc va ASEAN
• Quan h i tac Trung Quc-ASEAN thit lp tron 15 nm
• Hi nghi cp cao v thng mai va u t Trung Quc-ASEAN
• Gii thiu khai quat v Hi ch Trung Quc-ASEAN
• Quan h Trung Quc-ASEAN
• Hip hi cac nc ng Nam A -- ASEAN
Xem tip>>
Bc anh v Quang Ty

Qu Lm

Liu Chu

Nam Ninh

Khm Chu

Bc Hai

Quang Ty
Cac nc ASEAN

• Mi-an-ma

• Lao

• Cam-pu-chia

• Bru-ny

• Thai Lan

• Ma-lai-xi-a
Xem tip>>