Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

Thi�nh gia� Nguy��n Hoa�ng Tha�nh ta�i Trung Qu��c
• Nh��t ky� Nguy��n Hoa�ng Tha�nh ta�i Trung Qu��c nga�y 21
Nga�y 21, �oa�n thi�nh gia� �oa�t gia�i ���c bi��t cu�a Cu��c thi "Ho�n �a�o gia�u �e�p cu�a Trung Qu��c" ti��p tu�c th�m tha�nh ph�� Ha� M�n.
• Nh��t ky� Hoa�ng Tha�nh ta�i Trung Qu��c-nga�y 20
H�m qua nga�y 19 tha�ng 4, �oa�n thi�nh gia� �oa�t gia�i ���c bi��t cu��c thi "�a�i Loan-ho�n �a�o �e�p gia�u cu�a Trung Qu��c" �a� r��i tha�nh ph�� B��c Kinh, ���n tha�nh ph�� Ha� M�n...
• Nh��t ky� Hoa�ng Tha�nh ta�i Trung Qu��c-nga�y 19
Sa�ng 19, b��u tr��i B��c Kinh quang �a�ng, a�nh n��ng chan hoa�, ca�c ba�n thi�nh gia� �oa�t gia�i ���c bi��t "�a�i Loan-ho�n �a�o �e�p gia�u cu�a Trung Qu��c" �a� cu�ng nhau ���n tham quan c� s�� n�ng nghi��p sinh tha�i Nam Cung �� ngoa�i � B��c Kinh.
Xem Ti��p>>

• B��t �a�o Tr���ng Tha�nh phi ha�o ha�n

• V��i Y��n Hoa tr���ng ban ti��ng Vi��t CRI

• Ta�i c�ng vi�n Thi�n �a�n B��c Kinh

• Ta�i c�ng vi�n Thi�n �a�n B��c Kinh

• Ta�i c�ng vi�n Thi�n �a�n B��c Kinh

• Tr�� v�� s�n bay B��c Kinh

• Tham quan doanh nghi��p li�n doanh v��i �a�i Loan ta�i Ha� M�n

• Tham quan doanh nghi��p c�ng ngh�� Ha� M�n

• Tham quan tr���ng m��u gia�o A�i Hoa TP Ha� M�n

• T��ng qua� ca�c cha�u m��u gia�o A�i Hoa TP Ha� M�n
Xem Ti��p>>
• �a�i Loan-ho�n �a�o xinh �e�p Trung Qu��c-IV 2006/04/17
Tuy �a�i Lu�c TQ va� �a�i Loan ng�n ca�ch m��t eo bi��n , song t�� x�a ���n nay , hai b�� ���u thu��c v�� m��t qu��c gia , nh�n d�n hai b�� cu�ng ngu��n g��c cu�ng do�ng ho� , co� truy��n th��ng v�n ho�a li�ch s�� nh� nhau...
• �a�i Loan-ho�n �a�o xinh �e�p Trung Qu��c-III 2006/04/17
T�� n�m 1949 sau khi hi�nh tha�nh cu�c di��n ng�n ca�ch hai b��, s�� trao ���i kinh t�� th��ng ma�i gi��a �a�i Loan va� �a�i lu�c Trung Qu��c cu�ng bi� gia�n �oa�n. N�m 1979, phi�a �a�i lu�c tr���c ti�n n�u ra sa�ng ki��n thi ha�nh th�ng th��ng, th�ng b�u �i��n va� th�ng ����ng v��n ta�i tr��c ti��p hai chi��u gi��a hai b�� (Go�i t��t la� ba th�ng)...
• �a�i Loan-ho�n �a�o gia�u �e�p cu�a Trung Qu��c-II 2006/04/17
"Chu�ng t�i hoan ngh�nh s�� n�� l��c cu�a b��t c�� ai va� b��t c�� chi�nh �a�ng na�o �� �a�i Loan �i theo h���ng c�ng nh��n m��t n���c Trung Qu��c . Mi��n la� c�ng nh��n nguy�n t��c m��t n���c Trung Qu��c , b��t c�� la� ai va� b��t c�� la� chi�nh �a�ng gi� , cu�ng b��t lu��n ho� t��ng no�i qua nh��ng l��i gi� va� t��ng la�m qua nh��ng vi��c gi�...
• �a�i Loan-ho�n �a�o gia�u �e�p cu�a Trung Qu��c-I 2006/04/17
�a�o �a�i Loan n��m tr�n vu�ng bi��n ��ng nam Trung Qu��c �a�i lu�c, la� ho�n �a�o l��n nh��t cu�a Trung Qu��c v��i di��n ti�ch h�n 30 nghi�n km vu�ng, chi� ca�ch �a�i lu�c Trung Qu��c qua m��t eo bi��n, n�i g��n nh��t chi� co� 130 km...
Xem Ti��p>>