Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o k��t thu�c chuy��n th�m Nga
Xem ti��p>>
• Trung Qu��c ha�i lo�ng v�� tha�nh c�ng chuy��n th�m Nga cu�a Chu� ti�ch H�� C��m �a�o 2007/03/29
• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o k��t thu�c chuy��n th�m Nga 2007/03/29
• Nguy�n thu� Trung Qu��c va� Nga d�� l�� khai ma�c "Cu��c tri��n la�m Qu��c gia Trung Qu��c" 2007/03/28
• Nguy�n thu� Trung-Nga d�� l�� khai ma�c Tri��n la�m Qu��c gia Trung Qu��c 2007/03/27
• Khai ma�c "N�m Trung Qu��c" ta�i Nga 2007/03/27
Xem ti��p>>

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o ti��p Chu� ti�ch �u-ma Qu��c gia Nga B�-ri�t Gry-d�-l��p

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o va� T��ng th��ng Nga Pu-tin cu�ng d�� l�� khai ma�c cu�a Tri��n la�m qu��c gia Trung Qu��c

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o th�m Tr���ng trung ho�c 1948 Ma�t-xc�-va

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o ti��p Thu� t���ng Nga Phra�t-c��p

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o h��i �a�m v��i T��ng th��ng Pu-tin

• Chu� ti�ch n���c Trung Qu��c H�� C��m �a�o pha�t bi��u l��i chu�c m��ng ta�i "N�m Trung Qu��c" ta�i Nga

• T��ng th��ng Nga Pu-tin pha�t bi��u l��i chu�c m��ng ta�i l�� khai ma�c "N�m Trung Qu��c" ta�i Nga

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o b��t ���u chuy��n th�m Nga
Xem ti��p>>
T� li��u t��ng quan
• Quan h�� Trung-Nga
Nga�y 2 tha�ng 10 n�m 1949, Trung Qu��c thi��t l��p quan h�� ngoa�i giao v��i Li�n X� cu�. Sau khi Li�n X� cu� gia�i th��, nga�y 27 tha�ng 12 n�m 1991, hai n���c Trung Nga ky� "Bi�n ba�n ghi nh�� v�� cu��c h��i �a�m " ta�i Ma�t-xc�-va...
• Hoa�t ���ng "N�m qu��c gia" gi��a Trung Qu��c va� Nga
Nga�y 31 tha�ng 12 n�m 2006, Chu� ti�ch Trung Qu��c H�� C��m �a�o va� T��ng th��ng Nga Pu-tin cu�ng trao ���i �i��n m��ng n�m m��i, nhi��t li��t chu�c m��ng n�m m��i 2007 va� tuy�n b�� "N�m Trung Qu��c" chi�nh th��c b��t ���u ta�i Nga...
• Ti��u s�� ���ng chi� H�� C��m �a�o
���ng chi� H�� C��m �a�o, T��ng Bi� th� Ban Ch��p ha�nh Trung ��ng �a�ng C��ng sa�n Trung Qu��c, Chu� ti�ch N���c C��ng hoa� Nh�n d�n Trung Hoa, Chu� ti�ch U�y ban Qu�n s�� Trung ��ng N���c C��ng hoa� Nh�n d�n Trung Hoa.....
• T��ng th��ng Li�n bang Nga Pu-tin
V�-la-�i-mia Pu-tin sinh nga�y 7-10-1952 ta�i tha�nh ph�� L�-nin Gra�t nay la� Xanh P�-te�c-bua. Sau khi t��t nghi��p Khoa Lu��t �a�i ho�c L�-nin Gra�t n�m 1975 ����c ph�n c�ng c�ng ta�c v�� Cu�c Ti�nh ba�o ���i ngoa�i U�y ban An ninh Qu��c gia....
Xem ti��p>>
Ca�c ba�i bi�nh lu��n
• Nguy�n thu� Trung Qu��c va� Nga m�� ma�n cho "Cu��c tri��n la�m Qu��c gia Trung Qu��c" 2007/03/28
"Cu��c tri��n la�m Qu��c gia Trung Qu��c" quy m� nh��t , ��� c��p t��i li�nh v��c r��ng ra�i nh��t ma� Trung Qu��c t�� ch��c ta�i n���c ngoa�i v��i danh nghi�a Qu��c gia �a� khai ma�c �� Trung t�m tri��n la�m Crocus Ma�t-xc�-va nga�y 27...
• Nguy�n thu� Trung Qu��c va� Nga m�� ma�n cho "N�m Trung Qu��c " cu�a Li�n bang Nga  2007/03/27
L�� khai ma�c "N�m Trung Qu��c " cu�a Li�n bang Nga �a� di��n ra ta�i h��i tr���ng �i��n Kremlin Ma�t-c�-va t��i 26. Chu� ti�ch N���c Trung Qu��c H�� C��m �a�o �ang �� th�m chi�nh th��c Nga va� T��ng th��ng Nga Putin �a� d�� l�� khai ma�c...
• Ca�c gi��i Trung Qu��c va� Nga hoan ngh�nh "Cu��c tri��n la�m Qu��c gia Trung Qu��c " 2007/03/26
Cu��c "Tri��n la�m Qu��c gia Trung Qu��c ", t��c cu��c tri��n la�m c��p Qu��c gia quy m� nh��t , ��� c��p t��i li�nh v��c nhi��u nh��t do Trung Qu��c t�� ch��c ta�i n���c ngoa�i se� khai ma�c �� Ma�t-xc�-va , thu� �� cu�a Li�n bang Nga ...
• Chu� ti�ch N���c Trung Qu��c H�� C��m �a�o tra� l��i pho�ng v��n chung cu�a C� quan truy��n th�ng Nga tr���c khi l�n ����ng sang th�m Nga 2007/03/26
Nh��n l��i m��i cu�a T��ng th��ng Nga Putin , Chu� ti�ch N���c Trung Qu��c H�� C��m �a�o sang th�m chi�nh th��c Nga t�� nga�y 26 ���n nga�y 28 tha�ng ba , ���ng th��i d�� l�� khai ma�c "N�m Trung Qu��c " cu�a Li�n bang Nga...
Xem ti��p>>