Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Chu tich H Cm ao kt thuc chuyn thm Nga
Xem tip>>
• Trung Quc hai long v thanh cng chuyn thm Nga cua Chu tich H Cm ao 2007/03/29
• Chu tich H Cm ao kt thuc chuyn thm Nga 2007/03/29
• Nguyn thu Trung Quc va Nga d l khai mac "Cuc trin lam Quc gia Trung Quc" 2007/03/28
• Nguyn thu Trung-Nga d l khai mac Trin lam Quc gia Trung Quc 2007/03/27
• Khai mac "Nm Trung Quc" tai Nga 2007/03/27
Xem tip>>

• Chu tich H Cm ao tip Chu tich u-ma Quc gia Nga B-rit Gry-d-lp

• Chu tich H Cm ao va Tng thng Nga Pu-tin cung d l khai mac cua Trin lam quc gia Trung Quc

• Chu tich H Cm ao thm Trng trung hoc 1948 Mat-xc-va

• Chu tich H Cm ao tip Thu tng Nga Phrat-cp

• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng Pu-tin

• Chu tich nc Trung Quc H Cm ao phat biu li chuc mng tai "Nm Trung Quc" tai Nga

• Tng thng Nga Pu-tin phat biu li chuc mng tai l khai mac "Nm Trung Quc" tai Nga

• Chu tich H Cm ao bt u chuyn thm Nga
Xem tip>>
T liu tng quan
• Quan h Trung-Nga
Ngay 2 thang 10 nm 1949, Trung Quc thit lp quan h ngoai giao vi Lin X cu. Sau khi Lin X cu giai th, ngay 27 thang 12 nm 1991, hai nc Trung Nga ky "Bin ban ghi nh v cuc hi am " tai Mat-xc-va...
• Hoat ng "Nm quc gia" gia Trung Quc va Nga
Ngay 31 thang 12 nm 2006, Chu tich Trung Quc H Cm ao va Tng thng Nga Pu-tin cung trao i in mng nm mi, nhit lit chuc mng nm mi 2007 va tuyn b "Nm Trung Quc" chinh thc bt u tai Nga...
• Tiu s ng chi H Cm ao
ng chi H Cm ao, Tng Bi th Ban Chp hanh Trung ng ang Cng san Trung Quc, Chu tich Nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa, Chu tich Uy ban Qun s Trung ng Nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa.....
• Tng thng Lin bang Nga Pu-tin
V-la-i-mia Pu-tin sinh ngay 7-10-1952 tai thanh ph L-nin Grat nay la Xanh P-tec-bua. Sau khi tt nghip Khoa Lut ai hoc L-nin Grat nm 1975 c phn cng cng tac v Cuc Tinh bao i ngoai Uy ban An ninh Quc gia....
Xem tip>>
Cac bai binh lun
• Nguyn thu Trung Quc va Nga m man cho "Cuc trin lam Quc gia Trung Quc" 2007/03/28
"Cuc trin lam Quc gia Trung Quc" quy m nht , cp ti linh vc rng rai nht ma Trung Quc t chc tai nc ngoai vi danh nghia Quc gia a khai mac Trung tm trin lam Crocus Mat-xc-va ngay 27...
• Nguyn thu Trung Quc va Nga m man cho "Nm Trung Quc " cua Lin bang Nga  2007/03/27
L khai mac "Nm Trung Quc " cua Lin bang Nga a din ra tai hi trng in Kremlin Mat-c-va ti 26. Chu tich Nc Trung Quc H Cm ao ang thm chinh thc Nga va Tng thng Nga Putin a d l khai mac...
• Cac gii Trung Quc va Nga hoan nghnh "Cuc trin lam Quc gia Trung Quc " 2007/03/26
Cuc "Trin lam Quc gia Trung Quc ", tc cuc trin lam cp Quc gia quy m nht , cp ti linh vc nhiu nht do Trung Quc t chc tai nc ngoai se khai mac Mat-xc-va , thu cua Lin bang Nga ...
• Chu tich Nc Trung Quc H Cm ao tra li phong vn chung cua C quan truyn thng Nga trc khi ln ng sang thm Nga 2007/03/26
Nhn li mi cua Tng thng Nga Putin , Chu tich Nc Trung Quc H Cm ao sang thm chinh thc Nga t ngay 26 n ngay 28 thang ba , ng thi d l khai mac "Nm Trung Quc " cua Lin bang Nga...
Xem tip>>