Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Video--Th trng B Ngoai giao Vit Nam tra li phong vn cua ai CRI
   2009-09-10 16:31:20    cri

Di y la cuc phong vn Th trng B Ngoai giao Vit Nam oan Xun Hng.

Phong vin: Xin chao Th trng, rt hn hanh va cam n Th trng a danh cho Sanh Hoa cuc phong vn nay. Xin ng chi cho bit cam nhn i vi thanh ph Trung Khanh, va muc ich cua chuyn thm ln nay.

Th trng oan Xun Hng: Ti va rt nhiu thanh vin trong oan ln u tin n Trung Khanh, n tng Trung Khanh rt tt ep, la thanh ph ln, y nng ng cua Trung Quc. Trc y, ti tng nghe nhiu v cac thanh ph khac, cha co dip n Trung Khanh, ln nay rt n tng v s phat trin, nng ng cua Trung Khanh. Muc ich oan chung ti n y ln nay la t chc Hi thao xuc tin kinh t-thng mai-u t-du lich Trung Khanh-Vit Nam Trung Khanh, y la muc ich chinh. Vic nay tng cng trc tip mi quan h kinh t, thng mai, du lich, hp tac u t gia cac doanh nghip Trung Khanh vi cac doanh nghip, cac ia phng Vit Nam. Ngoai ra, t chc hi thao nay m rng hn na s hp tac gia Vit Nam va nhiu ia phng cua Trung Quc. Nm trong chin lc chung cua hai quc gia chung ta chinh la phat trin mi quan h hp tac i tac chin lc toan din gia Vit Nam va Trung Quc. o la muc ich chinh cua chuyn thm ln nay.

Co th noi n gi phut nay, chung ti rt hai long v hi thao din ra rt thanh cng, nhn c s quan tm rt ln cua cac ng chi lanh ao cua thanh ph Trung Khanh, cac c quan va doanh nghip cua thanh ph Trung Khanh, s h tr cua ai s quan Vit Nam t chc hi thao nay. Ti cho rng trin vong hp tac gia Trung Khanh va Vit Nam ht sc tt ep.

Phong vin: Xin ng chi Th trng anh gia v quan h chinh tri, kinh t, thng mai gia hai nc Trung-Vit noi chung, gia thanh ph Trung Khanh va Vit Nam noi ring.

Th trng oan Xun Hng: Quan h gia hai nc chung ta hin nay ang trong giai oan quan h tt ep nht trong lich s quan h chung ta, la mt trong nhng giai oan rt tt ep.

Quan h chinh tri rt gn bo, hu nghi, hp tac vi nhau. Cac ng chi lanh ao cua hai bn thng xuyn thm ving ln nhau, tao xung lc mi quan h gn kt gia Vit Nam va Trung Quc. iu nay rt quan trong i vi hai nc chung ta.

Quan h kinh t-thng mai gia hai nc ngay cang c m rng. Ring v thng mai, hin nay, thng mai hai chiu a trn di 20 ty -la My, Trung Quc a tr thanh ban hang ln nht cua Vit Nam trong thi gian ngn. 25 ty -la bun ban hai chiu se c thc hin cach y khng xa chung ta se at c, ti tin rng se ln hn na trong thi gian ti. V mt kinh t co nhng trin vong, tim nng hp tac cua hai bn, hp tac v u t san xut cng nghip hoc ch bin, xy dng c s ha tng, giao duc ao tao, vn hoa cung nh nhiu linh vc con rt nhiu, iu nay phu hp tng xng inh hng chin lc hp tac toan din do cac nha lanh ao hai bn a ra.

Ring i vi Trung Khanh, chung ti thy Trung Khanh ang tr thanh mt cc tng trng mi cua Trung Quc trong chin lc "ai khai pha min ty" cua cac ng chi Trung Quc. iu o chung ti cung ht sc vui mng, trong qua trinh cai cach cua Trung Quc trong hn 30 nm qua, Trung Quc a gy ra mt n tng ht sc manh i vi cng ng quc t, tc phat trin trong 30 nm qua cua Trung Quc trn di 10%, o la khng co tin l trong lich s kinh t th gii. Ti tin rng Trung Quc se con phat trin nh vy trong nhiu nm na. Trung Quc a thay da i thit, mi ln n Trung Quc u thy Trung Quc thay i rt nhiu. Trung Khanh cung ang vn minh cung vi ca nc, chung ti thy tim nng hp tac gia Trung Khanh va Vit Nam rt nhiu, qua hi thao nay, chung ti cung cam nhn c iu o, cung cam nhn c mong mun cua hai bn. Do o, ti cho rng quan h chinh tri, kinh t gia Vit Nam vi Trung Quc ht sc tt ep, quan h gia Vit Nam va Trung Khanh cung tt ep va ang m ra nhng c hi mi cho hp tac va lam n trong nhng nm ti.

Phong vin: Trn cng vi Th trng Ngoai giao Vit Nam, ng chi co d inh gi trong vic thuc y hp tac gia hai nc Trung Quc-Vit Nam?

Th trng oan Xun Hng: Thc ra chung ta co mt inh hng ln do lanh ao hai bn t ra, inh hng o c cac c quan hoach inh chinh sach, cac c quan ban hanh ban thao ky, vn hin nay la B Ngoai giao hai bn ang tp trung cung cp cac b, nganh t chc trin khai quyt lit nhng thoa thun a at c gia hai bn; Mt khac, chung ta tip tuc tim ra nhng bin phap mi tng cng hn na s hp tac nay, ti noi vi du trong linh vc v chinh tri, ti cho rng chung ta ang ngay cang tin cy nhau hn, nhng ma chung ta cung tng cng giao lu cac oan th lam sao tin cy ngay cang cao, giup cho mi quan h ngay cang bn cht. Ring v linh vc kinh t thi tim nng con rt nhiu, thi trng Trung Quc khng l, Vit Nam la mt nc ang phat trin rt tt, hai bn cung tim hiu, cung tim nhng bin phap, mi quan h kinh t, thng mai chung ta se tng ln gp bi so vi nhng iu ma chung ta ang co hin nay. La Th trng B Ngoai giao phu trach kinh t, ti cho rng, chung ti se cung vi cac ng nghip cua B Ngoai giao Trung Quc, cung nh cac ng nghip cua B Ngoai giao Vit Nam cung vi cac b, cac nganh tim kim cac bin phap mi, tng cng va cung c hn na mi quan h gia hai nc chung ta, c bit la hng ti ky nim 60 nm chung ta thit lp quan h ngoai giao gia Vit Nam va Trung Quc.

Phong vin: Nh Th trng va noi, sang nm, nm 2010 la mt nm ht sc c bit, vi nm 2010 la ky nim 60 nm thit lp quan h ngoai giaoTrung Quc-Vit Nam, va cac nha lanh ao hai bn a quyt inh ly nm 2010 la Nm Hu nghi Trung-Vit, theo Th trng, Vit Nam se t chc nhng hoat ng gi ky nim nm c bit nay?

Th trng oan Xun Hng: Cac nha lanh ao a quyt inh nm 2010 la Nm Hu nghi Vit-Trung, hin nay, B Ngoai giao hai bn a thng nht vi nhau ban trin khai mt loat hoat ng hng ti ky nim 60 nm quan h se co quy m va khac vi cac quan h thng thng so vi cac quc gia khac. Quan h gia Vit Nam va Trung Quc la mi quan h truyn thng va bn cht t nhiu nm nay. Nhn dip cac hoat ng gia cac ng chi thm ving ln nhau, cac hoat ng ky nim chc chn se co nhng k hoach chung cua hai nc, nhng hoat ng nay chc chn se rt phong phu, mang lai nhng tinh cam m ap gia nhn dn Trung Quc va nhn dn Vit Nam va tht cht thm mi quan h gia hai nc chung ta.

Phong vin: Ngay 1 thang 10 ti la ky nim 60 nm Quc khanh nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa, Th trng co nhng li chuc gi g ti nhn dn Trung Quc noi chung, cung nh cac ban thinh gia cua ai Phat thanh Quc t Trung Quc noi ring?

Th trng oan Xun Hng: Chung ti theo doi va ht sc vui mng v s phat trin ngoai muc cua Trung Quc trong 60 nm qua, nhn dn Vit Nam rt vui mng v iu o, chung ti mun chuc cho ang, Chinh phu va nhn dn Trung Quc y y nghia, c bit chuc Trung Quc tip tuc gianh c thanh tu to ln hn na trong s phat trin cua minh va mang lai s phn vinh cho t nc Trung Quc va mang lai hanh phuc, m no cho toan dn Trung Quc, iu o la chung ti mong mun nht.

Vi quan h Vit-Trung la mi quan h rt truyn thng, cung rt gn bo anh em oan kt, ti mun gi ti tt ca cac thinh gia cua ai Phat thanh Quc t Trung Quc, chung ta hay cung nhau vun p mi quan h ngay cang tt ep hn, lam sao lam cho nhn dn hai nc chung ta ngay cang hanh phuc va m no.

Phong vin: Cam n Th trng tra li phong vn ai chung ti.