Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
Thu nghe L khai mac hi ch TQ-ASEAN ln th 3 va hi nghi cp cao u t thng mai

 

Thu nghe L khai mac hi nghi ky nim 15 nm thit lp quan h i tac TQ-ASEAN

• Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th ba b mac 2006/11/03
• Quan chc cp cao kim nghim va kim dich Trung Quc-ASEAN at c "Thoa thun Nam Ninh" 2006/11/02
• Tng mc u t cac d an quc t ky kt tai Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 3 xp xi 6 ty USD 2006/11/02
• Thu tng Vit Nam Nguyn Tn Dung ri Nam Ninh 2006/11/01
• Thu tng hai nc Vit Nam va Lao t chuc mng 65 nm Ngay thanh lp ai phat thanh quc t TQ 2006/11/01
• Thu tng Nguyn Tn Dung: Doanh nghip hai nc Vit Nam-Trung Quc ang trong thi ky vang son hp tac phat trin. 2006/11/01
• Cung m ra trang mi cho s hp tac kinh t thng mai--Bai phat biu cua Thu tng TQ n Gia Bao 2006/11/01
Xem tip>>
• Chng trinh c bit Trung Quc-ASEAN - 06 2006/11/03 • Chng trinh c bit Trung Quc-ASEAN - 05 2006/11/02
• Chng trinh c bit Trung Quc-ASEAN - 04 2006/11/01 • Chng trinh c bit Trung Quc-ASEAN - 03 2006/10/31
• Chng trinh c bit Trung Quc-ASEAN - 02 2006/10/30 • Chng trinh c bit Trung Quc-ASEAN - 01  2006/10/30
Xem tip>>
Bc anh hi nghi

• Hi nghi cp cao thng mai va u t Trung Quc-ASEAN ln th 3 khai mac 2006/10/31

• Thu tng n Gia Bao tham quan gian hang trin lam Trung Quc-ASEAN 2006/10/31

• Tng th ky ASEAN tham quan gian hang trin lam Trung Quc-ASEAN 2006/10/31

• Lanh ao 10 nc ASEAN tham quan gian hang trin lam Hi ch Trung Quc-ASEAN 2006/10/31

• L khai mac Hi ch Trung Quc-ASEAN 2006/10/31

• Thu tng n Gia Bao va nha lanh ao10 nc ASEAN cung trng cy 2006/10/31

• Thu tng Trung Quc n Gia Bao va nha lanh ao 10 nc ASEAN ky tuyn b chung 2006/10/31

• Tng thng Phi-lip-pin phat biu tai L khai mac Hi nghi cp cao ky nim 15 nm thit lp quan h i tac Trung Quc-ASEAN 2006/10/30

• Thu tng n Gia Bao phat biu tai L khai mac Hi nghi cp cao ky nim 15 nm thit lp quan h i tac Trung Quc-ASEAN 2006/10/30

• Hi nghi cp cao ky nim 15 nm thit lp quan h i tac Trung Quc-AESAN 2006/10/30
Xem tip>>
Cac bc anh v Quang Ty

• Qu Lm

• Liu Chu

• Nam Ninh

• Khm Chu

• Bc Hai

• Quang Ty
Vai net v TQ va A-x-an
• Quan h i tac Trung Quc-ASEAN thit lp tron 15 nm 2006/10/31
Trung Quc va cac nc ASEAN la lang ging gn gui cua nhau, hai bn co lich s giao lu lu i. T khi ASEAN thanh lp thang 8-1967 n nm 1991 Trung Quc va ASEAN chinh thc thit lp quan h...
• Hi nghi cp cao v thng mai va u t Trung Quc-ASEAN 2006/10/30
Hi nghi cp cao Thng mai va u t Trung Quc-ASEAN ln th nht do Uy ban xuc tin thng mai quc t Trung Quc, B Thng mai Trung Quc va Chinh quyn Khu t tri Choang Quang Ty Trung Quc phi hp t chc...
• Gii thiu khai quat v Hi ch Trung Quc-ASEAN 2006/10/27
Ngay 8-10-2003, Thu tng Trung Quc n Gia Bao d Hi nghi cp cao Trung Quc-ASEAN ln th 7 nu ra sang kin k t nm 2004 T chc Hi ch-trin lam Trung Quc-ASEAN tai Nam Ninh Quang Ty Trung Quc hang nm...
Xem tip>>
Phong vn cp cao
• S hp tac vi TQ la nn tang hng ti th gii cua ASEAN 2006/11/02
ASEAN va TQ ang hp tac trong nhiu linh vc nh nng nghip, du lich va nng lng v,v, lanh ao ASEAN va TQ khng ngng tng cng i thoai trong linh vc an ninh, thng mai va chng khung b v,v...
• Thu tng Chinh phu Vit Nam Nguyn Tn Dung tra li phong vn Ban Vit ng ai Phat Thanh Quc T Trung Quc  2006/11/02
Ngay 31 thang 10, Thu tng Chinh phu Vit Nam Nguyn Tn Dung a tra li phong vn cua Ban Vit ng ai Phat Thanh Quc T Trung Quc nhn dip ti d Hi nghi cp cao ky nim Trung Quc va ASEAN thit lp quan h i thoai tron 15 nm..
• Cung m ra trang mi cho s hp tac kinh t thng mai--Bai phat biu cua Thu tng TQ n Gia Bao 2006/11/01
Sang kin t chc Hi ch va Hi nghi cp cao v thng mai va u t Trung Quc-ASEAN la do ti a ra tai Hi nghi 10+1 nm 2003 . o la hai hoat ng song phng do nha lanh ao...
• Thu tng Cam-pu-chia Hun-xen: S tin cy va hp tac gia Trung Quc va ASEAN khng ngng tng cng 2006/10/27
Nm nay la ky nim ln th 15 ngay xy dng quan h i thoai gia Trung Quc va Hip hi cac nc ng Nam A. Ngay 29 thang nay, hi nghi thng inh thng mai va u t Trung Quc ASEAN va Hi ch Trung Quc ASEAN se t chc tai Nam Ninh Quang Ty Trung Quc...
Xem tip>>
Cac nc ASEAN

• Lao

• Cam-pu-chia

• Bru-ny

• Thai Lan

• Ma-lai-xi-a

• Vit Nam
Cac nc ASEAN.

• In--n-xi-a

• Xin-ga-po

• Mi-an-ma

• Phi-li-pin