Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
Chng trinh c bit
Chng trinh c bit ky nim 100 ngay gi m ngc 100 ngay khai mac -lim-pich Bc Kinh--"Gic mng trm nm, c vong trm ngay"
Trong ngay c bit ky nim 100 ngay gi tinh ngc Olympic Bc Kinh nay, Ban Vit Ng ai phat thanh Quc t Trung Quc a xy dng chng trinh c bit mang tn "Gic mng trm nm, c vong trm ngay " ...

• Chng ng ve vang thanh cng xin ng cai -lim-pich
• Ngon la thing -lim-pich Bc Kinh c rc thanh cng ln inh Ch-m-lung-ma
• Trung Quc dc sc lam tt cng tac am bam an ninh cho -lim-pich Bc Kinh
• Hoat ng rc uc -lim-pich Bc Kinh din ra thanh cng tai Hng Cng Trung Quc
• Hoat ng rc uc -lim-pich Bc Kinh trn ngon Ch-m-lung-ma chinh thc bt u
• Hoat ng rc uc -lim-pich Bc kinh din ra tai Hng Cng
• Mt s nha hoat ng chinh tri va quan chc Uy ban -lim-pich nc ngoai chuc Th vn hi Bc Kinh thanh cng tt ep
• Trung Quc se gng sc danh s bao am mi trng tt ep cho Th vn hi
• Hoa kiu, ngi Hoa hai ngoai va lu hoc sinh Trung Quc vui mng on ai hi Th thao -lim-pich Bc Kinh
• Ba H Gia Yn noi mt khi thi tit thich hp se rc ngon uc Th vn hi ln inh nui ch-m-lung-ma
Xem tip>>
Anh ky nim 100 ngay

• Bc Kinh t chc hoat ng chao mng nhn 100 ngay gi m ngc khai mac -lim-pich Bc Kinh

• Ty Tang t chc hoat ng chao mng nhn 100 ngay gi m ngc khai mac -lim-pich Bc Kinh

• Tn Cng t chc hoat ng chao mng nhn 100 ngay gi m ngc khai mac -lim-pich Bc Kinh

• Thanh ao t chc hoat ng chao mng nhn 100 ngay gi m ngc khai mac -lim-pich Bc Kinh
Xem tip>>
Gp sc cho -lim-pch
Sn vn ng thi u

• Sn bong mm Phong ai

• Nha thi u th thao u kim

• Sn vn ng Cng Nhn

• Nha thi u th thao ai hoc Bc Kinh
Xem tip>>
Ti vi -lim-pich
• Ti ly lam ht sc vinh d c lam ngi rc uc -lim-pich Bc Kinh tai Thanh ph H Chi Minh
• Lm Li lai th nghim Th vn hi
• Cam nhn -lim-pich Bc KinhNu ci cua ti sang ngi ai l Xng--li-d
• Tru Thi Minh la "chu em" cua ti
• Th vn hi Bc Kinh buc ti phai hoc ting Anh
Xem tip>>
Binh lun cua nc ngoai
• Triu Tin rt coi trong vic rc uc Th vn hi tai Binh Nhng
• ai s Trung Quc tai Triu Tin noi, Triu Tin rt coi trong hoat ng rc uc Th vn hi tai Binh Nhng
• Giam c S Th thao thanh ph H Chi Minh Vit Nam phan i chinh tri hoa Th vn hi
• Ban vn hanh bao chi n lam tai Trung tm bao chi va Trung tm phat thanh quc t Th vn hi Bc Kinh
• Chu tich Uy ban -lim-pich Nga noi bt c vu vic gi u khng th ngn can vic t chc -lim-pich Bc Kinh
Xem tip>>
Li chuc cua ti
• Mt s nha hoat ng chinh tri va quan chc Uy ban -lim-pich nc ngoai chuc Th vn hi Bc Kinh thanh cng tt ep
• Chung ti mong i ngon la thing -lim-pich--Phong vn 4 ai biu Vit Nam tham d Din an cp cao Trung Quc-ASEAN v phat thanh va truyn hinh
• Mu Thi Thanhmuuthanh12042000@yahoo.com
• Do Van Hiep vanhiepk52a@gmail.com
• Cam nhn -lim-pich Bc Kinh--ngi rc uc tre nht la 16 tui
Xem tip>>
Bai hat v -lim-pich

• Everyone is No.1

• One world one dream
Xem tip>>