Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Din an Pht giao th gii ln th 2 b mac tai ai Bc
Xem tip>>
• D lun ai Loan tich cc anh gia Din an Pht giao thanh cng tt ep
D lun ai Loan tich cc anh gia Din an Pht giao Th gii ln th 2 thu c thanh cng tt ep, cac c quan truyn thng chu yu nh "Thi Bao Trung Quc", "Bao Lin Hp" s ra ngay 2 u m chuyn muc, trong im a tin gii thiu din an ln nay bng hinh thc vn ban...
• Din an Pht giao th gii ln th 2 b mac tai ai Bc
Din an Pht giao th gii ln th 2 do Hip hi Pht giao Trung Quc, Hi Pht Quang quc t, Hip hi Pht giao Hng Cng va Hip hi Giao lu vn hoa tn giao Trung Hoa phi hp t chc din ra trong 5 ngay a khai mac ngay 28-3 tai Thanh ph V Tich, tinh Giang T Trung Quc va ngay 30-3 chuyn n t chc tai ai Bc, ai Loan...
Xem tip>>
Anh

• Din an Pht giao Th gii ln th 2 tip tuc din ra tai ai Bc

• Chu tich Chinh hip Trung Quc Gia Khanh Lm tip cac ai biu

• Cac ai biu tham d din an-II

• Cac ai biu tham d din an

• Cac ai biu i vao hi trng

• Ch tng Trung Quc trong bui l giong chung cu nguyn tai Linh Sn

• Thanh an Linh Sn

• Hi Trng Hip hi Pht giao Trung Quc chu toa cuc hop

• Pho Hi Trng Hip hi Pht giao Trung Quc Hoc Thanh phat biu khai mac
Xem tip>>