Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• ng chi Lu Vn Sn tip ai biu cac nc d Din an cp cao phat thanh va truyn hinh Trung Quc-ASEAN.
Xem tip>>
• ng chi Lu Vn Sn tip ai biu cac nc d Din an cp cao phat thanh va truyn hinh Trung Quc-ASEAN.
• Ban be Cam-pu-chia thit tha mong i -lim-pich Bc Kinh.
• Tng cng hiu bit i su hp tac
• Cac ai biu d Din an cp cao phat thanh-truyn hinh Trung Quc-ASEAN thm ai Phat thanh Quc t Trung Quc.
• Trung Quc-ASEAN tng cng hn na hp tac trong linh vc phat thanh va truyn hinh
• Ban Thai Lan ca ngi cng tac tru bi Th vn hi Bc Kinh
Xem tip>>
Tin anh

• ng chi Lu Vn Sn tip ai biu cac nc d Din an cp cao phat thanh va truyn hinh Trung Quc-ASEAN.

• Cac ai biu d hi nghi tham quan "T chim"

• oan ai biu Vit Nam d Din an

• Din an cp cao Trung Quc-ASEAN v hp tac Phat thanh, Truyn hinh
Xem tip>>
Bc anh cac nc ASEAN

• Vit Nam

• Ma-lai-xi-a

• Thai-lan

• Cam-pu-chia
Xem tip>>
Cac nc Asean

• Vit Nam

• Mi-an-ma

• Lao

• Cam-pu-chia

• Bru-ny

• Thai Lan

• Ma-lai-xi-a

• Xin-ga-po

• In--n-xi-a

• Phi-li-pin
Xem tip>>
Hanh trinh Hp tac TQ-ASEAN

• Hanh trinh Hp tac Trung Quc-ASEAN
Xem tip>>
Truyn thng cac nc ASEAN
• Bru-ny • Xin-ga-po
• Thai Lan • Mi-an-ma
• Cng hoa Dn chu Nhn dn Lao • Ma-lai-xi-a
• Phi-li-pin • Cam-pu-chia
Xem tip>>