Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
• Vai net v ai "Ting noi Vinh Bc B"

ai "Ting noi Vinh Bc B" goi tt la BBR, do ai Phat thanh Quc t Trung Quc va ai Phat thanh i ngoai Quang Ty phi hp thanh lp. Chng trinh phat thanh ly tru ct Quang Ty, hng ra ng-Nam A, phat thanh bng 5 thc ting: ting Anh, ting Thai Lan, ting Vit Nam, ting Quang ng va ting Ph thng Trung Quc, ap dung hinh thc phat thanh trc tip vi thi lng 17 gi ng h t 7 gi sang n 24 gi hang ngay."Lp trng Trung Quc, c sc Quang Ty, Biu at quc t" la tn chi cua ai "Ting noi Vinh Bc B"......

• Bai phat biu cua Tng Giam c ai Phat thanh Quc t Trung Quc Vng Canh Nin tai l chinh thc phat song "Ting noi Vinh Bc B"
• Bai phat biu cua ng chi Thm Bc Hai, Thng vu ang uy, Trng Ban Tuyn truyn Khu vc tri dn tc Choang Quang Ty
• Bai phat biu cua ng chi Dng Kin Quc, Cuc trng, Pho Bi th ang uy Cuc Phat thanh, in anh va Truyn hinh Khu t tri dn tc Choang Quang Ty
• Li chuc cua C quan thng tru ai Phat thanh Quc t Trung Quc tai Xin-ga-po
• Li chuc mng cua C quan thng tru ai Phat thanh Quc t Trung Quc tai Bng Cc, Thai Lan
• Li chuc mng Tng Lanh s Vng quc Cam-pu-chia tai Nam Ninh
• Li chuc mng Tng Lanh s Thai Lan tai Nam Ninh An-t-png
• Li chuc mng Tng Lanh s Vit Nam tai Nam Ninh, ng Nguyn Anh Dung
Xem tip>>
Anh