Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

• Chi�nh th��c m�� c��a �o�n kha�ch tham quan ca�nh quan �a�i thung lu�ng Ya-lu-chan-bu l��n nh��t th�� gi��i
Xem ti��p>>
• S�� th��t cu�a s�� ki��n 14-3 �� La-sa --Video
• Thu nh��p ro�ng bi�nh qu�n cu�a n�ng d�n va� d�n ch�n nu�i T�y Ta�ng t�ng g��n 16 l��n trong 30 n�m qua 2008/10/03
• Ba c�ng tri�nh tru�ng tu c�� v��t l��n cu�a T�y Ta�ng hoa�n tha�nh ���u t� 280 tri��u Nh�n d�n t�� 2008/08/29
• Ca�c h�� kinh doanh bi� t��n th��t trong vu� nga�y 14-3 �� T�y Ta�ng ����c gia�m mi��n thu�� l�n t��i h�n 34 tri��u nh�n d�n t�� 2008/08/29
• T�y Ta�ng se� l��n ���u ti�n t�� ch��c Di��n �a�n pha�t tri��n du li�ch c�� l��n 2008/08/25
Xem ti��p>>
• T�y Ta�ng qua ca�c con s�� • T�y Ta�ng qua ca�c con s��
• T�y Ta�ng-Nhi�n t�� nh��ng con s�� • Ho�c gia� d�n t��c Ta�ng Trung Qu��c gia�i thi�ch con ����ng pha�t tri��n cu�a T�y Ta�ng b��ng con s�� va� s�� th��t
Xem ti��p>>
Tin A�nh

• Tha�nh t��u x�y d��ng nha� �� T�y Ta�ng

• Tha�nh t��u x�y d��ng giao th�ng T�y Ta�ng

• ����ng s��t Thanh Ta�ng mang la�i ha�nh phu�c cho nh�n d�n T�y Ta�ng

• Vi��c t��p �oa�n �a�t-lai La�t-ma m�u toan qu��c t�� ho�a v��n ��� T�y Ta�ng kh�ng th�� th��c hi��n ����c
Xem ti��p>>
La-sa 14-3 -- video
• MONAREX: Li�ch s�� T�y Ta�ng • Nh��ng ng���i n���c ngoa�i ch��ng ki��n s�� ki��n ba�o l��c �� La-sa • Li�ch s�� T�y Ta�ng
• Chu�ng t�i mong mu��n co� cu��c s��ng t��t �e�p • T�� ca�o cu�a ca�c na�n nh�n • �a�t-lai La�t-ma
Xem ti��p>>
Tin t�� Vi��t Nam
• Trung Qu��c: 432 nghi can bi� ta�m giam trong vu� g�y r��i ta�i Cam Tu�c 2008/04/11
• Trung Qu��c truy na� 93 nghi pha�m �� T�y Ta�ng 2008/04/10
• (TTXVN)Trung Qu��c ra �i��u ki��n ti��p xu�c cho �a�tlai La�tma 2008/04/07
• Truy��n hi�nh ���c nh��n l��i vi� ��a tin sai v�� ba�o loa�n �� T�y Ta�ng 2008/03/25
• Trung Qu��c: 105 ph��n t�� g�y r��i �� T�y Ta�ng ra ���u thu� 2008/03/25
• Ti�nh hi�nh tr��t t�� �� Lhasa �a� ����c kh�i phu�c 2008/03/21
Xem ti��p>>
Li�ch s�� T�y Ta�ng
• Cu��c ba�o loa�n vu� trang cu�a th�� l��c pha�n ���ng �� T�y Ta�ng n�m 1959 --II 2008/06/20
• Cu��c ba�o loa�n vu� trang cu�a th�� l��c pha�n ���ng T�y Ta�ng n�m 1959 --I 2008/06/19
• Chi�nh th��c tha�nh l��p Khu T�� tri� T�y Ta�ng 2008/06/13
• �ng Thun-mi Sang-bu-za la� ng���i sa�ng ta�o ch�� Ta�ng 2008/05/23
• Nh�n v��t li�ch s�� T�y Ta�ng�Songtsan Gambo va� C�ng chu�a V�n Tha�nh (ph��n sau) 2008/05/23
• Nh�n v��t li�ch s�� T�y Ta�ng�Songtsan Gambo va� C�ng chu�a V�n Tha�nh (ph��n ���u) 2008/05/22
• Li�ch s�� cu�a gia�o pha�i Gh�-lu, gia�o pha�i chu� y��u trong Ph��t gia�o Ta�ng 2008/04/25
• S�� hi�nh tha�nh va� ���c �i��m cu�a 4 gia�o pha�i l��n Ph��t gia�o Ta�ng 2008/04/23
• Lai li�ch cu�a Ph��t gia�o Ta�ng 2008/04/21
• Chi�nh phu� Trung ��ng ca�c tri��u �a�i cai qua�n T�y Ta�ng 2008/03/24
Xem ti��p>>
Bi�nh lu��n n���c ngoa�i
• Chuy�n gia ho�c gia� n���c ngoa�i chi� tri�ch l��i la�m cu�a Ph��ng T�y trong v��n ��� T�y Ta�ng 2008/05/07
• Ph��ng ti��n tru�y�n th�ng va� ho�c gia� m��t s�� n���c ph� pha�n ca�ch la�m cu�a ca�c n���c ph��ng T�y trong v��n ��� T�y Ta�ng 2008/05/03
• Nha� s�� ho�c n��i ti��ng I-ta-li-a l�n a�n th�� l��c Ph��ng T�y n�ng ��� t��p �oa�n �a�t-lai �m m�u chia re� Trung Qu��c 2008/05/02
• M��t s�� chuy�n gia va� pho�ng vi�n n���c ngoa�i ph� pha�n ca�ch la�m cu�a ca�c n���c ph��ng T�y tr�n v��n ��� T�y Ta�ng 2008/05/01
• �a�i truy��n hi�nh Thuy� Si� xin l��i v�� th�ng tin sai l��ch v��n ��� T�y Ta�ng 2008/04/29
• Chuy�n gia ho�c gia� ph��ng T�y ph� pha�n ca�ch la�m cu�a ca�c n���c ph��ng T�y trong v��n ��� T�y Ta�ng 2008/04/29
• M��t s�� ph��ng ti��n truy��n th�ng Ph��ng T�y ��ng ba�i chi� tri�ch ca�ch la�m cu�a Ph��ng T�y v�� v��n ��� T�y Ta�ng 2008/04/28
• Ho�c gia� ���c ba�c bo� lu��n �i��u "Ti�u di��t v�n ho�a" T�y Ta�ng cu�a �a�t-lai La�t-ma 2008/04/24
• M��t s�� c� quan truy��n th�ng va� chuy�n gia ha�i ngoa�i pha�n ti�nh vi��c Ph��ng T�y ��a tin xuy�n ta�c Trung Qu��c 2008/04/23
• Xa� lu��n ba�o "L� Phi-ga-r�" Pha�p cho r��ng, ph��ng T�y u�ng h�� "T�y Ta�ng ���c l��p" la� vi� tha�i ��� ch��ng Trung Qu��c 2008/04/23
• Ho�c gia� ���c cho r��ng Ph��ng T�y n�n u�ng h�� c�ng cu��c ca�i ca�ch cu�a Trung Qu��c ch�� kh�ng pha�i "ma quy� hoa�" Trung Qu��c 2008/04/22
• Nha� doanh nghi��p Pha�p Paul Dubrule no�i �a�p xe th�m T�y Ta�ng trong 3 tha�ng �a� thay ���i nh��n xe�t cu�a �ng 2008/04/19
• T�i vui lo�ng tuy�n truy��n v�� Trung Qu��c v��i ca�ng nhi��u ng���i 2008/04/16
• Thi�nh gia� Nguy��n Cao S�n ph��n n�� tr���c s�� ki��n 14 tha�ng 3 �� La Sa T�y Ta�ng Trung Qu��c 2008/04/10
Xem ti��p>>
�i�a ly� T�y Ta�ng
• Khi� h��u �� T�y Ta�ng. 2008/05/16
• H�� Thanh-Ha�i 2008/03/24
• Thi�n h�� - Na-mu-sua 2008/03/24
• H�� tha�nh th�� hai � H�� Dang-chua-d�ng 2008/03/24
• H�� tha�nh th�� nh��t- Ma-phang-d�ng-sua 2008/03/24
Xem ti��p>>
Phong tu�c t��p qua�n T�y Ta�ng
• M�n th�� thao truy��n th��ng T�y Ta�ng: B��n cung va� b��n su�ng 2008/07/24
• Phong tu�c ti�n ng���ng �� T�y Ta�ng: Nh��ng chu� c��u pho�ng sinh may m��n 2008/07/11
• Phong tu�c ti�n ng���ng �� T�y Ta�ng: Nh��ng ca�nh bu��m kinh k��t n��i th��n linh v��i con ng���i 2008/07/07
• Tsha-Tsha la� s�� k��t tinh cu�a t�n gia�o va� ngh�� thu��t 2008/07/04
• Phong tu�c ti�n ng���ng T�y Ta�ng: ���ng Ma-ni va� cha�m kh��c �a� Ma-ni 2008/07/02
Xem ti��p>>
A�nh phong ca�nh T�y Ta�ng

• Quang ca�nh thi�n nhi�n T�y Ta�ng

• Cung Pu-ta-la

• Chu�a �a�i Chi�u

• ����ng s��t Thanh Ta�ng A�nh 01
Xem ti��p>>