Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

ng V-bru-ghen cho bit -lim-pich Bc Kinh a thc hin "khng co khiu nai"

D lun hai ngoai ca ngi -lim-pich Bc Kinh kt thuc tt ep

Cac nhn si quc t ca ngi -lim-pich Bc Kinh

Tng thng Phap Xac-c-di noi Th vn hi Bc Kinh la mt ngay hi ln xut sc
More>>
v Ti xin gop sc cho -lim-pich Bc Kinh
Mi c dn mang sang tac va bo phiu binh chon nhng khu hiu vi ni dung c ng cho vn ng vin nc minh va cac nc khac trn cac sn thi u cua -lim-pich nm 2008
v Hoan tt moi cng vic tru bi Pa-ra-lim-pich Bc Kinh
Pho Chu tich iu hanh kim Tng Th ky Ban T chc Pa-ra-lim-pich Bc Kinh Vng Vi noi, hin nay, moi cng vic tru bi Pa-ra-lim-pich Bc Kinh a chun bi sn sang...
Xem tip>>
Ban tin -lim-pich  
• ng V-bru-ghen cho bit -lim-pich Bc Kinh a thc hin "khng co khiu nai" 2008/11/28
• Nga dung -ping, ngi th ng i ni dung iu khin nga Th vn hi cua My bi xoa bo 2008/09/23
• -lim-pich Bc Kinh lai xut hin ba trng hp dng tinh cht -pinh 2008/09/22
• Pho thu tng Xin-ga-po chuc mng Trung Quc a thc hin muc tiu "Th vn hi binh yn" 2008/09/06
• Bc Kinh tip tuc bao lu "Cng vin biu tinh" trong thi gian Pa-ra-lim-pich Bc Kinh 2008/09/05
Xem tip>>
oan Vit Nam tai Bc Kinh
• Trng oan Th thao Vit Nam Hoang Vinh Giang ca ngi -lim-pich Bc Kinh thu c thanh cng to ln
• im lai chng ng oan th thao Vit Nam tham d -lim-pich Bc Kinh
• Cuc phong vn Trng oan Th thao Vit Nam Hoang Vinh Giang
Xem tip>>
Ban tin thi s
• Chng trinh c bit gii thiu v L b mac -lim-pich Bc Kinh
• Chng trinh c bit L b mac -lim-pich Bc Kinh
• Trng oan Th thao Vit Nam Hoang Vinh Giang ca ngi -lim-pich Bc Kinh thu c thanh cng to ln
Xem tip>>
Ban tin ASEAN
• Tinh hinh thi u cua oan th thao cac nc ASEAN tai -lim-pich Bc Kinh
• Tinh hinh thi u cua oan th thao cac nc ASEAN tai -lim-pich Bc Kinh
• Tinh hinh thi u cua oan th thao cac nc ASEAN tai Th vn hi Bc Kinh trong nhng ngay qua
Xem tip>>
Nhng pha c sc

• Chuyn giao c -lim-pich

• Cuc biu din cua Lun n tai L b mac -lim-pich Bc Kinh

• Tt ai la thing

• L diu hanh vao sn

• ai hi -lim-pich Bc Kinh lin tip pha ky luc a b mac ti 24

• i My oat huy chng Vang Bong r nam -lim-pich Bc Kinh

• Tuyn thu Trung Quc Trng Tiu Binh gianh huy chng vang quyn Anh nam hang cn 81 ki-l-gam

• Vn ng vin Mng C oat huy chng vang mn quyn anh hang 54 kg cua nam
Xem tip>>
S tay Phong vin
Mn Linh, phong vin Ban Vit ng a tin v -lim-pich Bc Kinh, ngi dn tit muc "Cu lac b tui tre", "Cam nhn -lim-pich Bc Kinh".
Chung ti tai Bc Kinh
• Ti cung la ngi th thao
• Bc Kinh mi trong mt nhng ngi ban cu
• Cac phng tin truyn thng nc ngoai trin khai canh tranh quyt lit tai Bc Kinh
• Ban be ASEAN chuc Th vn hi Bc Kinh thanh cng tt ep
Xem tip>>
-lim-pich trong con mt ngi nc ngoai
• Phng tin truyn thng Ba Lan ht li ca ngi s phuc vu cua ngi Trung Quc tai Th vn hi
• Chu tich Ban T chc Th vn hi Lun n: Th vn hi Bc Kinh khin Lun n y thc c trach nhim ln lao
Xem tip>>
Ngoai sn thi u

• Nhng ngay tt ep trong lang -lim-pich

• Cac ngh nhn Trung Quc trong lang -lim-pich

• Ca si Hng Cng cung biu din vi cac nha v ich -lim-pich Bc Kinh

• Bolt quyn 50.000 USD cho vung bi thin tai ng t Vn Xuyn
Xem tip>>
Ti vi -lim-pich
• Ti la ngi Trung Quc da en
Vao nhng ngay u mua thu, thi tit bui ti Bc Kinh a se se lanh, nhng cung vi cac trn thi u in kinh -lim-pich Bc Kinh trin khai toan din...
Xem tip>>
-lim-pich 2008
• "Chau Ly Nguyt a c vu chung ti vn ln-phong vn ng Hoang Keng Xuan, Trng oan Th thao Pa-ra-lim-pich Ma-lai-xi-a
ng Hoang Keng Xuan, Trng oan Th thao Pa-ra-lim-pich Ma-lai-xi-a hinh nh cha bao gi coi minh la mt ngi khuyt tt.
Xem tip>>
Du ngoan Trung Quc, on -lim-pich
• Giao thng trong thi gian din ra -lim-pich Bc Kinh nhn c s anh gia cao cua phong vin nc ngoai
Trong thi gian thi u cua th vn hi Bc Kinh, chi ring thanh vin cua ai gia inh -lim-pich...
Xem tip>>
Danh nhn th thao
• Trn Nhip Ha: Nha v ich -lim-pich Bc Kinh nm 2008- "T mt c gai xu xi tr thanh nang lo lem"
ng trn buc nhn giai thng cao nht, Trn Nhip Ha khng giu ni nim vui mng...
Xem tip>>
Bach khoa -lim-pich
• Quan chc Ban t chc -lim-pich Bc Kinh va chinh quyn Bc Kinh giai ap "t chc -lim-pich mt cach tit kim"
Trong qua trinh tru bi -lim-pich 7 nm, Bc Kinh tt ca a u t bao nhiu tin?
Xem tip>>
Thinh gia Vit Nam noi v -lim-pich Bc Kinh
• Thinh gia on xem -lim-pich
ai hi Th thao -lim-pich Bc Kinh a thu hut s quan tm cua khan thinh gia Trung Quc cung nh trn toan th gii. Gn y co nhiu ban thinh gia...
Xem tip>>
Lich thi u -lim-pich
S vang lu nim -lim-pich
Cuc thi tim hiu -lim-pich cua CRI
• Cac thanh ph phi hp ng cai Th vn hi Bc Kinh
• Sn, Nha thi u Th vn hi Bc Kinh
• Khu hiu chu va linh vt cua -lim-pich Bc Kinh
• Cng tac tru bi Th vn hi Bc Kinh tin trin thun li
Xem tip>>
Cuc thi tim hiu -lim-pich cua Ban Vit Ng CRI

• D oan kt qua "Bang Tng sp huy chng vang -lim-pich"
Xem tip>>
Ca khuc -lim-pich
• Anh hung
• Vt ln mng tng
• Cu chuyn Trung Quc
• m p c m cua tinh thng yu
Xem tip>>