Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Quan chc Ban t chc -lim-pich Bc Kinh va chinh quyn Bc Kinh giai ap "t chc -lim-pich mt cach tit kim"
   2008-08-06 14:13:38    CRIonline

Trong qua trinh tru bi -lim-pich 7 nm, Bc Kinh tt ca a u t bao nhiu tin? Mang lai bao nhiu li ich cho ngi dn? Co thc hin li cam kt v "t chc -lim-pich mt cach tit kim" hay khng?

Ngi phat ngn bao chi -lim-pich Bc Kinh ng Lu Chi cho bit, xet v tinh hinh hin nay, cac sn nha thi u -lim-pich d kin u t khoang 13 ty nhn dn t, trong o ngn sach Trung ng va ia phng chim khoang mt na, mt na con lai c huy ng t xa hi. Nhng u t nay c dung vao vic xy mi 12 sn vn ng va nha thi u, cai tao va m rng 11 sn nha thi u, xy dng 8 sn nha thi u tam thi, cai tao 45 nha tp luyn c lp.

Con nhng kin truc va thit bi ng b lin quan, thi du nh 6 thit bi ng b la Cng vin rng -lim-pich, Trung tm hi nghi quc gia, Lang -lim-pich, Lang truyn thng -lim-pich v.v u do cac doanh nghip t huy ng vn xy dng va cung se do nhng doanh nghip nay quyt inh kinh doanh sau Th vn hi Bc Kinh.

V tinh hinh u t cho vn hanh -lim-pich, c bit, khi Bc Kinh xin ng cai -lim-pich lp d toan la 1,625 ty USD, d toan nay chu yu c tinh toan trn c s cua cac ky -lim-pich trc. Trong thi gian tru bi -lim-pich , Ban t chc -lim-pich Bc Kinh a ln lt a ra 3 ban d toan, va ban d toan th 3 thc hin hin nay la hn 2 ty USD a c s ph chun cua Uy ban -lim-pich quc t.

T nm 2001 n nay, thanh ph Bc Kinh ca thay u t khoang 280 ty nhn dn t xy dng c s ha tng, trong o, u t 178,2 ty nhn dn t vao giao thng thanh ph, u t 68,5 ty nhn dn t xy dng c s ha tng nng lng, u t 16,1 ty nhn dn t xy dng tai nguyn nc, u t 17,2 ty nhn dn t xy dng mi trng thanh ph.

Pho Chu nhim Uy ban Phat trin va cai cach thanh ph Bc Kinh Vng Hai Binh noi, anh gia u t co tit kim hay khng, khng th chi nhin vao tng vn a chi, ma phai xem nhng khoan chi tiu nay co th mang lai bao nhiu li ich.

1 2