Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Quan chc Ban t chc -lim-pich Bc Kinh va chinh quyn Bc Kinh giai ap "t chc -lim-pich mt cach tit kim"
   2008-08-06 14:13:38    CRIonline

Trc ht la Cng trinh m rng sang phia ng cua Sn bay Thu , xy dng Nha ga sn bay T3, a nng cao kha nng giao lu, hp tac va i lai gia Bc Kinh va cac ni trn th gii; cai thin tinh hinh nut giao thng ng st va xy dng nhng tuyn ng st mi, tng cng kha nng lin kt kinh t va phi kinh t gia Bc Kinh va nhng ni khac; tng chiu dai mi tng cua mang li ng cao tc ln ti 578 km trong nhng nm gn y. Hin nay, Bc Kinh a hoan thanh muc tiu cac qun cua Bc Kinh u co ng cao tc, a t nn tang vng chc cho vic thc hin lu thng tin vn, vt t, ky thut va thng tin gia Bc Kinh va khu vc khac; a xy dng hn 146 km ng giao thng tau in ngm; tng cng xy dng mi trng tai nguyn nc, hoan thanh xy dng 9 nha may s ly nc thai, hin nay ty l s ly nc thai ln ti 92%; ty l s ly v hai hoa rac thai cua ni thanh ln ti 99,9%, ty l s ly rac thai v hai cua ngoai ln ti 78,6%; ngoai ra, con tng cng mc xy dng nng lng nh in v.v.

Nhn dn cung hng li ich cua -lim-pich.

Quan chc Bc Kinh cho bit, qua trinh tru bi -lim-pich cung la mt qua trinh khng ngng nng cao mc sng cua ngi dn Bc Kinh. Nm 2007, thu nhp co th chi phi cua c dn thanh ph va thu nhp binh qun u ngi nng dn thanh ph Bc Kinh ln lt ln ti 21989 va 9559 nhn dn t; t nm 2002 va nm 2007, thu nhp binh qun u ngi c dn thanh thi va nng dn Bc Kinh binh qun mi nm tng 11,5% va 9,1%, toan thanh ph a tng 2,63 triu vic lam, ln u tin thc hin che phu toan din cua ch bao him y t.

Thng qua vic nhanh chong cai tao nha cp bn, giai phong mt bng nhng kin truc nguy him va khai thac nha thng mai, xy dng nha danh cho ngi thu nhp thp v.v, din tich nha binh qun u ngi cua c dn thanh thi Bc Kinh a vt qua 20 met vung, din tich nha binh qun u ngi nng dn vt qua 40 met vung. Din tich phu xanh trong thanh ph Bc Kinh cung tng ln, i trn ng ph c 500 met thi co th nhin thy tham co cng vin.

Do s phat trin nhanh chong cua mang li ng sa, iu kin i lai cua ngi dn Bc Kinh cung c cai thin rt nhiu, tng chiu dai tau in ngm cua Bc Kinh t 42 km ln ti hn 200 km. Ngi dn co th ti bt c ni nao cua thanh ph Bc Kinh va thi trn nao cua ngoai Bc Kinh, trong khi o, gia ve lai re, nhng iu nay khng nhng a mang lai li ich cho ngi dn Bc Kinh cung mang lai li ich cho ngi ngoai tinh n Bc Kinh.

T chc -lim-pich cung thuc y s phat trin cua nhng hoat ng ren luyn sc khoe. Hin nay, toan thanh ph a xy dng 12.106 cng trinh tp luyn th thao, ty l xy dng thit bi ng b ren luyn sc khoe toan dn trong khu chung c thanh ph va thn hanh chinh at 100%, dn s th thao thanh ph Bc Kinh ln ti 52,4%, cac n vi toan thanh ph mi nm t chc hn 10 nghin hoat ng ren luyn sc khoe mang tinh qun chung vi s ngi tham gia vt qua 3 triu lt ngi.


1 2