Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

u thang 3 , ky hop hang nm cua Quc Hi va Chinh Hip TQ a triu tp ung thi han , Trang Web cua chung ti cung a m thm chuyn muc v hai hi nghi o mang ta "Quan chu" , trong khi o , chung ti a m mt vai chuyn muc nho Tra li ban , Tm nhin cua ban v.v , hoan nghnh quy vi n nc n vi Trang Web cua chung ti va danh chut it thi gian quan tm theo doi v Quc Hi va Chinh Hip cua TQ . Xin chn thanh cam n cac ban .


• Thu tng n Gia Bao noi xy dng nng thn mi la mang lai hanh phuc cua nng dn 2006/03/14
More>>
• Thu tng n Gia Bao noi Trung Quc a tr thanh mt nc co tinh thn trach nhim 2006/03/14
• Thu tng n Gia Bao tra li phong vin v xy dng nng thn mi, vn ai Loan 2006/03/14
• Thu tng n Gia Bao noi giao duc cua Trung Quc se hng ti binh dn 2006/03/14
• Trung Quc se hoan thin hn na c ch hinh thanh ty gia hi oai ng nhn dn t 2006/03/14
• Trung Quc se ap dung bin phap hu hiu bao v quyn li hp phap cua nhn dn 2006/03/14
• Trung Quc se duy tri nm c phn chi phi tuyt i i vi cac Ngn hang thng mai nha nc 2006/03/14
More>>

• Thu tng n Gia Bao hop bao

• Thu tng n Gia Bao hop bao

• Thu tng n Gia Bao hop bao

• Chu tich Quc hi Ng Bang Quc chu tri l b mac cua ky hop th 4 Quc hi TQ khoa 10

• Ngay 14, ky hop th 4 Quc hi TQ khoa 10 b mac

• Ngay 14, ky hop th 4 Quc hi TQ khoa 10 b mac

• Ngay 14, ky hop th 4 Quc hi TQ khoa 10 b mac

• Ngay 14, ky hop th 4 Quc hi TQ khoa 10 b mac

• Ngay 13, ky hop th 4 Chinh hip TQ khoa 10 b mac

• Ngay 13, ky hop th 4 Chinh hip TQ khoa 10 b mac
More>>
Quan Chu Dn Sinh
• ai biu quc hi ban v vn giao duc nghia vu cua Trung Quc 2006/03/13
Trong ban bao cao cng tac chinh phu oc trc ky hop th 4 quc hi TQ khoa 10 , thu tng Quc vu vin TQ n Gia Bao a kha nhiu thi lng trinh bay chinh sach cua chinh phu TQ nhm y manh giao duc toan dn...
• Vn hoa truyn thng tr lai thu hut anh mt cua ngi dn TQ 2006/03/10
Nhng nm qua , dn TQ ngay cang co hng thu i vi nn vn hoa truyn thng , y c cac c quan truyn thng goi la "tr v vi vn hoa truyn thng" . Vn nay cung a tr thanh tai nong cua ky hop thng nin Quc hi va Chinh hip TQ ang din ra tai Bc Kinh hin nay ...
More>>
Trin Vong Tng Lai
• Cac uy vin Chinh hip gii tn giao noi v xy dng xa hi hai hoa 2006/03/09
Hai ngay qua, ky hop thng nin cua Chinh hip Trung Quc ang din ra tai Bc Kinh, hn 2200 uy vin n t cac ni trong ca nc a chia thanh 34 t theo ang phai...
• S phat trin cua Trung Quc i vi th gii la hoa binh va phat trin 2006/03/07
Hai ky hop cua Quc hi va Chinh hip Trung Quc ang din ra tai Bc Kinh, cac phng chm chinh sach v s phat trin trong tng lai cua Trung Quc ang c ban bac tai y...
More>>
Cng Tac Chinh Phu
• Kha nng ng i cac s kin cng cng t xut cua Trung Quc khng ngng c nng cao 2006/03/09
Mt thng k cho thy hng nm Trung Quc co hn mt triu ngi thng vong do cac s kin cng cng t xut nh thin tai, tai nan, v.v...
• Cac uy vin Chinh hip gii pht giao noi v s giao lu i ngoai cua Pht giao Trung Quc 2006/03/08
Ky hop thng nin cua Chinh hip Trung Quc ang din ra tai Bc Kinh. Chc nng chu yu cua Chinh hip Trung Quc la thng lng chinh tri va giam sat dn chu, nhn si cac ang phai...
More>>
Nht Ky Phong Vin
• Nht ky phong vin: ngay 14 thang 3 2006/03/14
• Nht ky phong vin: ngay 13 thang 3 2006/03/13
• Nht ky phong vin ngay 11-3 2006/03/11
More>>
Ban Co Bit:
• Ch ai hi ai biu nhn dn TQ 2006/03/04
Tai TQ , tt ca moi quyn lc u thuc v nhn dn , c quan thi hanh quyn lc Nha nc cua nhn dn la quc hi va hi ng nhn dn cac cp ia phng...
• Vai net v Hi nghi Chinh tri hip thng Nhn dn Trung Quc 2006/03/02
Chinh hip Trung Quc c thanh lp vao trc ngay ra i cua Nc cng hoa Nhn dn Trung Hoa, tc ngay 21-9-1949. Hi nghi toan th ln th nht cua Chinh hip Trung Quc a thay mt ai hi ai biu nhn dn toan quc-C quan quyn lc ti cao nha nc ......
• Ky hop th nht cua Chinh Hip va Quc Hi TQ khoa 1 2006/03/02
Hi nghi Chinh tri hip thng Nhn dn Trung Quc c thanh lp trc ngay Nc Trung Hoa mi ra i. Hi nghi Chinh tri hip thng Nhn dn Trung Quc a hop hi nghi toan th khoa 1 t ngay 21-30 thang 9-1949. Co 662 ai biu tham d hi nghi..........
More>>
i Li Nhn Nhu
• Nguyen Van Thinh, Nguyen thi loan, Nguyen minh manh
• Nguyen Thanh Tam, Tran Cong Tinh, Nguyen Thanh Phong
• Nguyen Van Thinh, Hoang Tho Thao, Trinh Ngoc Tuong
More>>