Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Hi nghi cp cao A-u a at c nhn thc chung v ng i khung hoang tai chinh
Xem Tip>>
• A - u xit tay ng i vi cuc khung hoang tai chinh 2008/10/28
• Tinh hinh mi a thuc y chu A va chu u xy dng quan h i tac kiu mi 2008/10/27
• Hi nghi Cp cao A-u ln th 7 thu c thanh qua rc r 2008/10/25
• Cac nc cn phai tran y nim tin vi thai hp tac va co tinh thn trach nhim ng i vi khung hoang tai chinh tin t quc t 2008/10/25
• C quan truyn thng Vit Nam anh gia cao Hi nghi Cp cao A-u 2008/10/25
Xem Tip>>
Bc anh hi nghi

Bui hop bap sau khi Hi nghi Cp cao A-u ln th 7 b mac

Hi nghi Cp cao A-u ln th 7 b mac

Uy vin Quc vu i Binh Quc tip Pho Thu tng Vit Nam Pham Gia Khim

Din ra Hi nghi toan th ln th nht Hi nghi Cp cao A-u ln th 7

Chu tich H Cm ao va Thu tng n Gia Bao chup anh lu nim vi tp th nha lanh ao cac nc tham d Hi nghi Cp cao A-u

Hi nghi Cp cao A-u ln th 7 khai mac tai Bc Kinh

Thu tng n Gia Bao d ba sang vi nha lanh ao ASEAN cung Trung Quc-Nht Ban-Han Quc

Quan chc Chinh phu cac nc ln lt n Bc Kinh tham d Hi nghi cp cao A-u
xem tip>>>>