Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng M-ri-x
Xem tip>>
• Chu tich H Cm ao kt thuc tt ep chuyn thm hu nghi hp tac A-Phi tr v ti Bc Kinh
• Chu tich H Cm ao kt thuc chuyn thm M-ri-x v nc
• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng M-ri-x
• Chu tich H Cm ao phat biu bai din vn quan trong v quan h Trung Quc-chu Phi
• Chu tich H Cm ao kt thuc chuyn thm Tan-da-ni-a
• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng Tan-da-ni-a
Xem tip>>
L trinh chuyn thm
Cac bai lin quan
• B trng Ngoai giao Trung Quc cho bit chuyn thm 5 nc A-Phi cua Chu tich H Cm ao thu c thanh qua rc r 2009/02/18
Chu tich nc Trung Quc H Cm ao ngay 17 a kt thuc chuyn thm chinh thc 5 nc A-rp X-ut, Ma-li, X-n-gan, Tan-da-ni-a va M-ri-x. B trng Ngoai giao Trung Quc Dng Khit Tri thap tung chuyn thm cua Chu tich H Cm ao, trn ng v nc a noi vi cac phong vin rng: chuyn thm ln nay la mt hoat ng ngoai giao quan trong nhm tng cng quan h vi cac nc...
• Trung Quc va chu Phi mai mai la "anh em tt va i tac tt" 2009/02/17
"Mai mai lam anh em tt va i tac tt vi nhn dn Chu Phi" la nhng li trinh bay i vi quan h Trung Quc-Chu Phi trong bai phat biu din thuyt cua Chu tich Nc Trung Quc H Cm ao v quan h Trung Quc-Chu Phi din ra tai a-et Xa-lam, Thu Tan-da-ni-a sang 16 gi ia phng...
Xem tip>>
Anh v chuyn thm

• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng M-ri-x Gia-nau 2009/02/17

• Chu tich nc Trung Quc H Cm ao hi kin Thu tng Ram-gu-lam 2009/02/17

• Chu tich nc Trung Quc H Cm ao ti M-ri-x tip tuc chuyn thm hu nghi 2009/02/17

• Chu tich H Cm ao phat biu bai din vn quan trong v quan h Trung Quc-chu Phi 2009/02/17
Xem tip>>