Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Mit tinh chao mng Hng Cng tr v vi Trung Quc tron 10 nm din ra trong th tai Hng Cng
Xem tip>>
• Hng Kng chao mng ngay tr v vi Trung Quc, y mun tiu thu cua ngi dn tng ln 2007/07/04
• Dich vu phuc li xa hi Hng Cng trong 10 nm k t khi tr v vi T quc a co bc phat trin vt bc 2007/07/03
• D lun Hng Cng cho rng "4 kin tri ma Chu tich H Cm ao xut co y nghia chi ao quan trong 2007/07/02
• Thanh nin Thm Quyn va Hng Cng t chc "Din an Lanh tu", cung nhau trao i v vic Hng Cng tr v vi T quc 2007/07/02
Xem tip>>
Hng Cng qua cac bc anh

• Chu tich H Cm ao d l Khai trng ca khu Vinh Thm Quyn

• Bn phao hoa chao mng Hng Cng tr v vi Trung Quc tron 10 nm

• Ngi dn Hng Cng d l chao c

• Hng Cng t chc l chao c
Xem tip>>
Khai quat v Hng Cng
• Tinh hinh chung cua Hng Cng 2007/06/27
• C va huy hiu cua c khu hanh chinh Hng Cng 2007/06/27
• Nhng s kin ln trong 10 nm cua Hng Cng k t khi tr v vi Trung Quc 2007/06/27
Xem tip>>
Nhng thanh tu cua Hng Cng
• Hng Cng vn la nn kinh t t do nht trn th gii 2007/07/02
• B trng Ngoai giao Anh noi tng lai cua Hng Cng se ht sc ti sang 2007/07/01
• 10 nm thanh cng cua Hng Cng 2007/06/22
• Kinh t Hng Cng phat trin lanh manh trong 10 nm k t khi tr v vi Trung Quc n nay 2007/06/21
• S ng thun Quc gia cua ngi Hng Cng khng ngng gia tng 2007/06/13
Xem tip>>
Binh lun v Hng Cng
• Ngi Hoa va Hoa kiu nc ngoai tran y long tin i vi tng lai cua Hng Cng 2007/06/29
• Nha doanh nghip ngi Hoa Vit Nam Chu ng Xng tra li phong vn phong vin Tn Hoa xa 2007/06/29
• S anh gia cua cng ng quc t i vi Hng Cng trong 10 nm tr v vi Trung Quc 2007/06/29
• Nhn si quc t tich cc anh gia 10 nm cua Hng Cng k t khi tr v vi Trung Quc 2007/06/28
• Nhng vic ngi Hng Cng lo lng a khng xay ra 2007/06/28
Xem tip>>