Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Video--Hi thao Kinh t Thng mai u t va Du lich Vit Nam-Trung Khanh
   2009-09-11 16:28:23    cri

"Hi thao kinh t-thng mai-u t va du lich Trung Khanh-Vit Nam" ngay 8-9 a din ra trong th tai thanh ph Trung Khanh, ty-nam Trung Quc, hn 200 quan chc, ngi phu trach doanh nghip ln lt n t cac b, nganh va 6 tinh cua Vit Nam va thanh ph Trung Khanh, Trung Quc a tham d hi thao ln nay. Cac ai biu u bay to, Vit Nam va Trung Khanh co tim nng hp tac to ln trong cac linh vc kinh t, thng mai, u t, giao duc, du lich v.v. Sau y, mi cac ban nghe bai phong s thu thanh cua phong vin ai chung ti t Trung Khanh gi v.

Chu cua "Hi thao kinh t, thng mai, u t va du lich Trung Khanh-Vit Nam" la "ng i vi khung hoang, cung tao nn c hi thng mai" do B Ngoai giao Vit Nam, ai s quan Vit Nam tai Trung Quc va chinh quyn thanh ph Trung Khanh phi hp t chc. V phia Vit Nam co B Ngoai giao, B Cng thng, B K hoach va u t, Tng Cuc Du lich, lanh ao chinh quyn va ngi phu trach doanh nghip cua sau tinh Thai Nguyn, Binh Thun, Binh inh, Quang Ninh, Ca Mau.., ca thay 133 ai biu a tham d hi thao. Tin cho bit, y la hoat ng kinh t, thng mai co s ai biu tham d ng nht, quy m ln nht do Vit Nam t chc tai Trung Khanh, Trung Quc t trc n nay.

Phat biu tai hi thao, Pho Thi trng thanh ph Trung Khanh Chu M Bng cho bit, Trung Khanh va Vit Nam co tinh b sung cho nhau rt manh v kinh t, Vit Nam la mt nc quan trong trong trin khai d an u t tai nc ngoai cua Trung Khanh . ng noi:

"Vit Nam la ca ngo quan trong cho cac doanh nghip Trung Khanh i vao ASEAN. Hin nay a co 21 doanh nghip Trung Khanh u t m doanh nghip tai Vit Nam, xe may va -t cua cac doanh nghip o rt c ngi tiu dung Vit Nam hoan nghnh. Ln nay, B Ngoai giao Vit Nam a t chc mt oan ai biu quy m sang thm va khao sat tai Trung Khanh, tin tng rng, di s n lc chung cua hai bn, hp tac gia Trung Khanh va Vit Nam tt se bc ln thm cao mi."

ai s Vit Nam tai Trung Quc Nguyn Vn Th

Trung Khanh la mt trong bn thanh ph trc thuc Trung ng cua Trung Quc vi 32 triu dn. K t ngay nng cp thanh thanh ph trc thuc Trung ng n nay, nhip bc phat trin cua Trung Khanh a thu hut s quan tm cua moi ngi, mc tng trng kinh t binh qun at 14%/nm, tr thanh trung tm kinh t quan trong cua min trung va min ty Trung Quc. Phat biu tai hi thao, Th trng B Ngoai giao Vit Nam oan Xun Hng noi, Vit Nam ht sc coi trong vic trin khai hp tac vi Trung Khanh, gia sau tinh Vit Nam tham d hi thao ln nay va Trung Khanh co tim nng hp tac kinh t rt ln.

"Cng nghip, tai chinh va giao duc cua Trung Khanh u phat trin nhanh chong, c bit co u th trong cac linh vc nh san xut va lp rap -t va xe may, xi-mng, vt liu xy dng, thuy in, xy dng c s ha tng, hoa cht, cng ngh thng tin, khai khoang v.v. Chung ti ht sc coi trong vic phat trin quan h hp tac vi Trung Khanh, coi quan h nay la mt b phn cu thanh quan trong trong quan h hp tac chin lc toan din Vit-Trung."

Trong hp tac kinh t, thng mai gia Trung Khanh va Vit Nam, Quang Ninh la mt trong nhng tinh quan trong. Nm 2008, thanh ph Ha Long, tinh Quang Ninh a ky "Ban ghi nh hp tac v xy dng quan h thanh ph kt nghia" vi Trung Khanh. Phat biu tai hi thao ln nay, Pho Chu tich Uy ban Nhn dn tinh Quang Ninh Nguyn Vn Thanh noi, tinh Quang Ninh sn sang hp tac vi Trung Khanh trong cac linh vc nh xy dng c s ha tng, thng mai, dich vu du lich v.v.

"Qua hi thao ln nay, ti tin tng rng, cac doanh nghip cua hai nc se co c hi trc tip tim hiu hn na tim nng va nhu cu cua song phng, tich cc va chu ng tim kim linh vc hp tac cung nh hinh thc hp tac va m hinh hp tac mi va thich hp."

Tai hi thao, gn 100 doanh nghip Vit Nam va hn 20 doanh nghip Trung Khanh a trin khai giao lu va thao lun si ni trong 6 linh vc thng mai, cng nghip, tai chinh, du lich, c s ha tng v.v, nhm tim kim c hi hp tac trong tng lai gia hai bn.

Nhng nm gn y, Tp oan Li Phan Trung Khanh a co s phat trin nhanh chong tai Vit Nam, tr thanh mu mc cua cac doanh nghip Trung Quc u t tai Vit Nam. T nm 1999 n nay, tng vn u t cua Tp oan Li Phan a vt qua 200 triu -la My, trong o u t 4,7 triu -la My cho xy dng nha may san xut xe may va ng c tai tinh Hng Yn, Vit Nam. Ba Triu Hiu Yn, ngi phu trach thi trng Vit Nam Ban Hai ngoai Tp oan Li Phan noi:

"Vit Nam la nc u tin ma Tp oan Li Phan u t m doanh nghip tai hai ngoai, nhu cu xe may cua Vit Nam rt ln, vic u t cua chung ti ht sc thanh cng. Qua tham gia hi thao ln nay, khin chung ti co s hiu bit su sc hn i vi chinh sach u t, thng mai cua Vit Nam, rt b ich cho chung ti trong vic u t vao linh vc xe thng dung va nganh -t cua Vit Nam. "