Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Hoan h cho nhng thanh tu vi ai trong 30 nm cai cach m ca cua Trung Quc
Xem Tip>>
• 30 nm qua Trung Quc co hn 1,36 triu lu hoc sinh ra nc ngoai
• K t cai cach m ca n nay Chinh phu Trung ng Trung Quc tng cng u t hn 22 ty ng cho nganh giao duc Ty Tang
• Thu tng -xtry-li-a K-vin Rut anh gia tich cc nhng thanh tu gianh c trong 30 nm cai cach m ca cua Trung Quc
• Bao chi Xin-ga-po anh gia tich cc nhng thanh tu gianh c trong 30 nm cai cach m ca cua Trung Quc
• Tng trng kinh t cua Ty Tang binh qun at trn 10% nm trong 30 nm cai cach m ca
• Trung Quc co hn 380 nghin t chc xa hi ng ky theo lut inh
xem tip>>
30 nm cai cach m ca

Bc Kinh t chc thanh cng -lim-pich ln th 29

Lu Tng

Gia nhp T chc Thng mai th gii

Thu hi Hng Cng

Xi nghip lin doanh u tin cua nganh dt may

Cng trinh tim lai vic lam

Tp vong

ai hi Th thao chu A

in thoai di ng giao thc m phong:"Cuc gach"

Nhac Rc Trung Quc

Phong chiu Vi--

Nhng "triu phu 10 nghin t"

Kinh doanh ca th

i bong chuyn n gianh chc v ich

Khach san lin doanh u tin Trung Quc
xem tip>>
Cu chuyn cua ti
• ng Vng Thach, Cuc i khng ngng tin bc
• T anh lai xe n thng gia a quy giau co
• Cu chuyn v ky s Trng K Hoa
• Ma Hn: Cai cach m ca khin ti thc hin gia tri cuc i
• ng Trn Chng Lng vi Ba mi nm Cai cach m ca
• Phong vn giao s Lm Minh Hoa cua trng ai hoc Ngoai ng Ngoai thng Quang ng
Xem tip>>
Thanh tu cai cach m ca
• Thm Quynt lang chai n thi hin ai
• Du lich nui thn a cai thin cuc sng cua ngi dn tc Tang
• Nhng thay i tai mt trng tiu hoc nng thn dn tc Hi Ninh Ha trong 30 nm qua
• Ngoai giao qun s ngay cang si ng, minh bach cua Qun i Trung Quc khng ngng c tng cng
• Con ng lam giau cua thn Hng Nhan
• Cai cach a kinh t nng thn Trung Quc bc vao quy ao phat trin nhanh
• S ngi ngheo kho Trung Quc a giam trn 90% trong 30 nm qua
• Gia nhp T chc Thng mai Th gii th hin thai m ca cua Trung Quc
Xem tip>>
Nhng con s ang ghi nhn
• S liu thng k v phat trin kinh t va xa hi quc dn Trung Quc nm 2007
Nm 2007, di s lanh ao cua Trung ng ang va Quc Vu vin Trung Quc, nhn dn cac dn tc Trung Quc ly ly lun ng Tiu Binh va t tng quan trong cua "Ba ai din" lam chi ao, i su quan trit Phat trin quan khoa hoc, oan kt nht tri, khng ngng vn ln, phat trin kinh t va xa hi quc dn a thu c nhng thanh tu mi...
• C cu kinh t thc hin s iu chinh quan trong trong khng ngng u hoa nng cp
Cuc Thng k Nha nc Trung Quc ngay 29 thang 10 cng b bao cao th ba v thanh tu 30 nm cai cach m ca, im lai qua trinh cai cach m ca n nay, Trung Quc xoay quanh chu phat trin...
• T b quan, na b quan n m ca toan din
30 nm qua, Trung Quc khng ngng su sc va m rng cai cach m ca; t ven bin n ven sng ven bin gii, t min ng n min Trung min Ty, t thng mai hang hoa n thng mai dich vu, t thng mai n u t, t s lng nho n s lng ln, t cht lng thp n cht lng cao...
• Bao cao thng k nm 1978 cua Trung Quc
Nm 1978 nhn dn cac dn tc Trung Quc di s lanh ao cua ang Cng san Trung Quc, nghim chinh quan trit thc hin nhim vu chung trong thi ky mi, cuc u tranh vach trn Lm Bu va "be lu 4 tn" a thu c thng li vi ai, kinh t quc dn nhanh chong c khi phuc va phat trin.
Xem tip>>
S kin ln trong 30 nm
• Nm 2007 a Phat trin quan khoa hoc vao iu l ang
Phat trin quan khoa hoc la s k tha va phat trin t tng quan trong v phat trin cua Tp th lanh ao Trung ng th h 3, la s th hin tp trung cua th gii quan va phng phap lun v phat trin cua Chu nghia Mac...
• Nm 2007 thng qua "Lut S hu tai san"
"Lut S hu tai san Nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa" a c thng qua tai Ky hop th 5 Quc hi Trung Quc khoa 10 din ra ngay 16-3-2007 va chinh thc thc thi k t ngay 1-10-2007...
• Nm 2006 a ra quyt inh trong ai v xy dng xa hi hai hoa xa hi chu nghia
Hi nghi Trung ng 6 khoa 16 cua ang Cng san Trung Quc hop t ngay 8 n ngay 11 thang 10 nm 2006 a thng qua "Quyt inh cua Trung ng v mt s vn quan trong trong xy dng xa hi hai hoa xa hi chu nghia"...
Xem tip>>
T khoa trong cai cach m ca
• Nhng cum t then cht v ba mi nm cai cach m ca
"Bt k la meo en hay la meo trng, min la bt c chut thi la meo tt." Ngay t nm 1962, ng chi ng Tiu Binh a trinh bay quan im quan trong nay trong trng hp chinh thc. Khi ban v vic giao khoan rung t cho gia inh nng dn, ng chi ng Tiu Binh a dt khoat bay to thai ung h.
Xem tip>>