Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

• T��ng v��n ���u t� d�� a�n h��p ta�c qu��c t�� H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 5 l�n t��i h�n 3,5 ty� USD
Xem Ti��p>>
• H��i ch�� Trung Qu��c ASEAN l��n th�� 5 b�� ma�c
• Quan ch��c H��i Li�n Hi��p Phu� n�� Trung Qu��c k�u go�i coi tro�ng vai tro� cu�a phu� n�� trong ha�nh ���ng gia�m thi��u thi�n tai cu�a khu v��c Ch�u A� Tha�i Bi�nh D��ng
• B���c ���u xa�c �i�nh th��i gian t�� ch��c va� chu� ��� cu�a H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN
• N�m 2008 kim nga�ch th��ng ma�i hai chi��u Trung Qu��c Cam-pu-chia co� th�� v���t 1 ti� USD
• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN khi��n kh�ng gian pha�t tri��n h��p ta�c gi��a hai b�n nga�y ca�ng r��ng m��
• Nh��n th��u c�ng tri�nh ���i ngoa�i cu�a Trung Qu��c ky� h��p ���ng g��n 50 ti� USD ta�i ASEAN
Xem Ti��p>>
Thu nghe Ch��ng Tri�nh
• Nghe Online: H��i nghi� th���ng �i�nh ���u t� va� th��ng ma�i TQ-ASEAN l��n th�� 5 >> • Nghe Online: L�� khai ma�c H��i ch�� TQ-ASEAN l��n th�� 5>>
B��c a�nh H��i ch��

Tha�nh ph�� h��p d��n cu�a Vi��t Nam ta�i H��i ch��

Phong ca�ch Vi��t Nam ����c th�� hi��n qua thu� c�ng ngh�� th�u ta�i hi��n tr���ng

"Ti��ng ca vang vo�ng ���t tr��i � 2008" ng�n vang tr�n b��u tr��i tha�nh ph�� xanh

L�� ky� ���u ti�n ta�i H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 5

My� ngh�� truy��n th��ng ASEAN tr�� tha�nh "con c�ng" cu�a H��i ch��

H��i nghi� c��p cao Th��ng ma�i-���u t� Trung Qu��c-ASEAN ti��p tu�c di��n ra

Phong ca�ch Cam-pu-chia lu�n ����c th�� hi��n ta�i H��i ch��

Mu�a Tha�i Lan thu hu�t ��ng �a�o kha�n gia�
xem ti��p>>>>
Ch��ng tri�nh ���c bi��t h��i ch��
• Th��ng gia Vi��t Nam tham d�� H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN �ang pha�t tri��n trong s�� thay ���i
N�m nay la� l��n th�� ba �oa�n Vi��t Nam thu� nha� tri��n la�m ri�ng da�nh cho ca�c c�ng ty Vi��t Nam tham gia H��i ch��. ����c bi��t, nha� tri��n la�m cu�a �oa�n Vi��t Nam la� l��n nh��t trong ca�c n���c ASEAN, ca� tha�y �a� co� 120 th��ng gia �a� thu� 192 gian tr�ng ba�y, ��y la� con s�� l��n nh��t trong b��n ky� H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN...
• Nh��ng ng���i ba�n cu� ta�i H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN
Ta�i H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n na�y co� nhi��u ba�n be� qu��c t�� la� l��n ���u ti�n tham gia ch��ng kha�c na�o nh� Nam D��ng l��n ���u ti�n pho�ng v��n ��a tin v�� H��i ch�� na�y v��y, nh�ng cu�ng co� r��t nhi��u ng���i �a� nhi��u l��n tham gia H��i ch��
xem ti��p>>
Ca�c ky� H��i Ch��
• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 4 (Nga�y 28 tha�ng 10 n�m 2007)
• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 3 (Nga�y 31 tha�ng 10 n�m 2006)
• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 2 (Nga�y 19 tha�ng 10 n�m 2005)
• H��i ch�� TQ - ASEAN khoa� ���u ti�n (Nga�y 3 tha�ng 11 n�m 2004)
Va�i ne�t v�� Trung Qu��c va� ASEAN
• Trung Qu��c va� ASEAN xi��t ch��t tay cu�ng ��ng ���i v��i khu�ng hoa�ng ta�i chi�nh ti��n t�� toa�n c��u
• Quan h�� Trung Qu��c-ASEAN
• H��i nghi� c��p cao v�� th��ng ma�i va� ���u t� Trung Qu��c-ASEAN
• Quan h�� ���i ta�c Trung Qu��c-ASEAN thi��t l��p tro�n 15 n�m
• Gi��i thi��u kha�i qua�t v�� H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN
• Hi��p h��i ca�c n���c ��ng Nam A� -- ASEAN
Xem Ti��p>>
Ca�c n���c ASEAN

• Mi-an-ma

• La�o

• Cam-pu-chia

• Bru-n�y

• Tha�i Lan

• Ma-lai-xi-a
Xem Ti��p>>
B��c a�nh v�� Qua�ng T�y

• Qu�� L�m

• Li��u Ch�u

• Nam Ninh

• Kh�m Ch�u

• B��c Ha�i

• Qua�ng T�y