Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

• Thu� t���ng Trung Qu��c tra� l��i pho�ng vi�n v�� ca�c v��n ��� d�n sinh, ch��ng tham nhu�ng
Xem ti��p>>
• Lu��t Thu�� thu nh��p doanh nghi��p se� thu�c ���y Trung Qu��c thu hu�t ���u t� n���c ngoa�i tr�n c��p ��� cao h�n. 2007/03/17
• Nh�n D�n nh��t ba�o Trung Qu��c ��ng xa� lu��n chu�c m��ng ky� ho�p th�� 5 Qu��c h��i kho�a 10 b�� ma�c 2007/03/17
• Thu� t���ng Trung Qu��c tra� l��i pho�ng vi�n v�� ca�c v��n ��� d�n sinh, ch��ng tham nhu�ng 2007/03/16
• Thu� t���ng �n Gia Ba�o no�i TQ se� nghi�m chi�nh th��c hi��n nghi�a vu� qu��c t�� v�� gia�m thi��u khi� tha�i g�y hi��u ��ng nha� ki�nh 2007/03/16
Xem ti��p>>
A�nh v�� h��i nghi� Qu��c h��i

• Thu� t���ng Trung Qu��c �n Gia Ba�o tra� l��i c�u ho�i

• Ca�c �a�i bi��u Qu��c h��i b���c ra �a�i l�� ����ng Nh�n d�n

• Ky� ho�p th���ng ni�n Qu��c h��i Trung Qu��c b�� ma�c

• Ky� ho�p th�� 5 Qu��c h��i Trung Qu��c ho�p phi�n toa�n th�� l��n th�� 4
Xem ti��p>>
A�nh v�� h��i nghi� Chi�nh hi��p

• Ky� ho�p th�� 5 Chi�nh hi��p Trung Qu��c b�� ma�c

• Pho�ng vi�n nho� trong Hai H��i nghi

• Ky� ho�p th�� 5 Chi�nh hi��p Trung Qu��c kho�a 10 ho�p phi�n toa�n th�� l��n th�� ba

• Ca�c u�y vi�n Chi�nh hi��p hi��n m�u hi��n k�� cho x�y d��ng xa� h��i va� v�n ho�a Trung Qu��c
Xem ti��p>>
Ho�i va� gia�i �a�p
• Ca�c quy��n ha�n chu� y��u cu�a Qu��c h��i 2007/03/02
1/ X�y d��ng va� s��a ���i Hi��n pha�p, gia�m sa�t vi��c th��c thi Hi��n pha�p; x�y d��ng va� s��a ���i lu��t pha�p c� ba�n va� ca�c lu��t pha�p kha�c cu�a Nha� n���c. Vi��c s��a ���i Hi��n pha�p pha�i do U�y ban th���ng vu� Qu��c h��i ho��c tr�n m��t ph��n n�m �a�i bi��u qu��c h��i ��� xu��t va� ����c hai ph��n ba s�� �a�i bi��u qu��c h��i th�ng qua.
• S�� ph�n bi��t gi��a ch�� ��� �a�i h��i �a�i bi��u nh�n d�n v��i Nh�n �a�i 2007/03/02
Ch�� ��� �a�i h��i �a�i bi��u nh�n d�n kha�c v��i Nh�n �a�i t��c Qu��c h��i va� h��i ���ng nh�n d�n . Ch�� ��� �a�i h��i �a�i bi��u nh�n d�n la� ca� m��t h�� th��ng chi�nh quy��n va� ch�� ��� t�� ch��c chi�nh quy��n l��y Qu��c h��i va� h��i ���ng nh�n d�n do nh�n d�n b��u ra la�m c� s�� ,
• Nh��ng hoa�t ���ng cu�a �a�i bi��u Qu��c h��i trong th��i gian Qu��c h��i nghi� ho�p 2007/03/02
1/ T�� ch��c cho ca�c nho�m �a�i bi��u tri��n khai hoa�t ���ng cu�a �a�i bi��u Qu��c h��i. 2/ Tri��n khai ca�c hoa�t ���ng thi� sa�t cu�a ca�c �a�i bi��u qu��c h��i. 3/ Co� th�� he�n g��p ng���i phu� tra�ch c� quan nha� n���c ���ng c��p ho��c c��p d���i. 4/ Co� th�� ����c m��i d�� h��i nghi� ban th���ng vu� H��i ���ng nh�n d�n cu�ng c��p...........
• Ti�nh ch��t, tha�nh ph��n, nhi��m ky�, c� ch�� h��i nghi� va� quy��n ha�n cu�a U�y ban th���ng vu� Qu��c h��i Trung Qu��c 2007/03/02
U�y ban th���ng vu� la� c� quan th���ng tr��c cu�a Qu��c h��i. U�y ban th���ng vu� se� thi ha�nh quy��n l��c nha� n���c t��i cao trong th��i gian Qu��c h��i nghi� ho�p, va� chi�u s�� gia�m sa�t cu�a ca�c �a�i bi��u qu��c h��i, chi�u tra�ch nhi��m va� ba�o ca�o c�ng ta�c tr���c Qu��c h��i.........
Xem ti��p>>
Chuy�n ��� v�� Hai ky� ho�p
• Trung Qu��c t�ng c���ng t��p hu��n ky� n�ng, mang la�i ha�nh phu�c cho lao ���ng n�ng d�n 2007/03/14
• Vai tro� cu�a Chi�nh Hi��p trong ���i s��ng chi�nh tri� nh�n d�n Trung Qu��c 2007/03/14
• Hai ky� ho�p �a� ti��p th�m sinh khi� cho vi��c tru� bi� Th�� v��n h��i B��c Kinh b���c va�o n���c ru�t 2007/03/14
• Chi�nh phu� Trung Qu��c se� ti��p tu�c tri��n khai s�u r��ng vi��c x�y d��ng li�m chi�nh 2007/03/13
• Trung Qu��c �ang c�� g��ng la�m di�u ti�nh tra�ng thu chi m��t c�n b��ng Qu��c t�� 2007/03/13
Xem ti��p>>
T� li��u v�� Hai ky� ho�p
• Va�i ne�t v�� H��i nghi� Chi�nh tri� hi��p th��ng Nh�n d�n Trung Qu��c 2007/03/02
Chi�nh hi��p Trung Qu��c ����c tha�nh l��p va�o tr���c nga�y ra ���i cu�a N���c c��ng hoa� Nh�n d�n Trung Hoa, t��c nga�y 21-9-1949. H��i nghi� toa�n th�� l��n th�� nh��t cu�a Chi�nh hi��p Trung Qu��c �a� thay m��t �a�i h��i �a�i bi��u nh�n d�n toa�n qu��c-C� quan quy��n l��c t��i cao nha� n���c ......
• Ch�� ��� �a�i h��i �a�i bi��u nh�n d�n TQ 2007/03/02
Ta�i TQ , t��t ca� mo�i quy��n l��c ���u thu��c v�� nh�n d�n , c� quan thi ha�nh quy��n l��c Nha� n���c cu�a nh�n d�n la� qu��c h��i va� h��i ���ng nh�n d�n ca�c c��p �i�a ph��ng...
• �a�i bi��u qu��c h��i va� h��i ���ng nh�n d�n ����c sa�n sinh nh� th�� na�o 2007/03/02
Theo quy �i�nh cu�a Hi��n Pha�p , Lu��t b��u c�� va� pha�p lu��t h��u quan kha�c cu�a TQ , ngoa�i nh��ng ng���i bi� t���c �oa�t quy��n l��i chi�nh tri� theo pha�p lu��t ra , mi��n la� c�ng d�n cu�a N���c c��ng ho�a nh�n d�n Trung Hoa tro�n 18 tu��i , kh�ng ph�n bi��t d�n t��c , chu�ng t��c , gi��i ti�nh , ngh�� nghi��p , tha�nh ph��n gia �i�nh , ti�n ng���ng t�n gia�o ,tri�nh ��� gia�o du�c .....
• Quy��n l��i va� nhgi�a vu� cu�a �a�i bi��u qu��c h��i va� h��i ���ng nh�n d�n 2007/03/02
Trong th��i gian ho�p Qu��c h��i , ca�c �a�i bi��u co� th�� tham gia h��i nghi� toa�n th�� Qu��c h��i , h��i nghi� toa�n th�� �oa�n �a�i bi��u , h��i nghi� chia nho�m , xem xe�t ca�c ba�o ca�o c�ng ta�c va� ��� a�n ; N�u ra ��� a�n theo tri�nh t�� pha�p �i�nh va� ki��n nghi� v�� c�ng ta�c ca�c m��t ; Tham gia ca�c cu��c b��u c�� va� quy��t �i�nh danh sa�ch ..........
Xem ti��p>>
Bi�nh lu��n v�� Hai ky� ho�p
• D� lu��n Ma-cao �a�nh gia� cao hai ky� ho�p. 2007/03/17
• D� lu��n Ma-cao cho r��ng "quan t�m d�n sinh, g��n gu�i v��i d�n" la� �i��m sa�ng l��n nh��t cu�a hai ky� ho�p n�m nay. 2007/03/17
• C��ng ���ng qu��c t�� ti��p tu�c quan t�m hai ky� ho�p �� Trung Qu��c 2007/03/16
• C��ng ���ng qu��c t�� quan t�m nh��ng th�ng tin v�� x�y d��ng va� pha�t tri��n cu�a Trung Qu��c qua hai ky� ho�p 2007/03/13
• �a�i s�� ca�c n���c ta�i Trung Qu��c �a�nh gia� cao v�� "Hai h��i nghi� " Trung Qu��c 2007/03/09
• C� quan truy��n th�ng ha�i ngoa�i quan t�m ba�o ca�o c�ng ta�c Chi�nh phu� cu�a Thu� t���ng Trung Qu��c �n Gia Ba�o 2007/03/07
• C� quan truy��n th�ng ha�i ngoa�i �a�nh gia� cao "Hai H��i Nghi� " cu�a Trung Qu��c 2007/03/06
Xem ti��p>>
B�n l�� Hai ky� ho�p
• Ha�i Nam la� m��t ho�n �a�o ma�nh kho�e 2007/03/15
• Ph��t s��ng Chung-pa: N�m 2008 se� ���n B��c Kinh xem Th�� v��n h��i 2007/03/14
• Pho�ng vi�n nho� trong hai H��i nghi 2007/03/13
• Tha�nh l��p Tra�m pha�t thanh th�n ��a tin v�� "hai h��i nghi�" 2007/03/12
• Trung Qu��c co� th�� t�� ch�� ta�o ma�y bay c�� l��n tr���c n�m 2020 2007/03/12
• Ca�c chi� em U�y vi�n Chi�nh hi��p chung vui nga�y Qu��c T�� Phu� n�� 2007/03/09
• Trong bu�ng co� th� v�n, tha�o lu��n ca�ng s�i n��i 2007/03/08
• Ca�c nha� phi�n di�ch r��t b��n r��n 2007/03/08
• B�n l�� hai ky� ho�p: T��p th�� du�c tr���c khi ti��n ha�nh tha�o lu��n 2007/03/07
• Xem "Hai H��i Nghi� " qua bi��n pha�p qua�n ly� giao th�ng 2007/03/06
Xem ti��p>>