Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Thu tng Trung Quc tra li phong vin v cac vn dn sinh, chng tham nhung
Xem tip>>
• Lut Thu thu nhp doanh nghip se thuc y Trung Quc thu hut u t nc ngoai trn cp cao hn. 2007/03/17
• Nhn Dn nht bao Trung Quc ng xa lun chuc mng ky hop th 5 Quc hi khoa 10 b mac 2007/03/17
• Thu tng Trung Quc tra li phong vin v cac vn dn sinh, chng tham nhung 2007/03/16
• Thu tng n Gia Bao noi TQ se nghim chinh thc hin nghia vu quc t v giam thiu khi thai gy hiu ng nha kinh 2007/03/16
Xem tip>>
Anh v hi nghi Quc hi

• Thu tng Trung Quc n Gia Bao tra li cu hoi

• Cac ai biu Quc hi bc ra ai l ng Nhn dn

• Ky hop thng nin Quc hi Trung Quc b mac

• Ky hop th 5 Quc hi Trung Quc hop phin toan th ln th 4
Xem tip>>
Anh v hi nghi Chinh hip

• Ky hop th 5 Chinh hip Trung Quc b mac

• Phong vin nho trong Hai Hi nghi

• Ky hop th 5 Chinh hip Trung Quc khoa 10 hop phin toan th ln th ba

• Cac uy vin Chinh hip hin mu hin k cho xy dng xa hi va vn hoa Trung Quc
Xem tip>>
Hoi va giai ap
• Cac quyn han chu yu cua Quc hi 2007/03/02
1/ Xy dng va sa i Hin phap, giam sat vic thc thi Hin phap; xy dng va sa i lut phap c ban va cac lut phap khac cua Nha nc. Vic sa i Hin phap phai do Uy ban thng vu Quc hi hoc trn mt phn nm ai biu quc hi xut va c hai phn ba s ai biu quc hi thng qua.
• S phn bit gia ch ai hi ai biu nhn dn vi Nhn ai 2007/03/02
Ch ai hi ai biu nhn dn khac vi Nhn ai tc Quc hi va hi ng nhn dn . Ch ai hi ai biu nhn dn la ca mt h thng chinh quyn va ch t chc chinh quyn ly Quc hi va hi ng nhn dn do nhn dn bu ra lam c s ,
• Nhng hoat ng cua ai biu Quc hi trong thi gian Quc hi nghi hop 2007/03/02
1/ T chc cho cac nhom ai biu trin khai hoat ng cua ai biu Quc hi. 2/ Trin khai cac hoat ng thi sat cua cac ai biu quc hi. 3/ Co th hen gp ngi phu trach c quan nha nc ng cp hoc cp di. 4/ Co th c mi d hi nghi ban thng vu Hi ng nhn dn cung cp...........
• Tinh cht, thanh phn, nhim ky, c ch hi nghi va quyn han cua Uy ban thng vu Quc hi Trung Quc 2007/03/02
Uy ban thng vu la c quan thng trc cua Quc hi. Uy ban thng vu se thi hanh quyn lc nha nc ti cao trong thi gian Quc hi nghi hop, va chiu s giam sat cua cac ai biu quc hi, chiu trach nhim va bao cao cng tac trc Quc hi.........
Xem tip>>
Chuyn v Hai ky hop
• Trung Quc tng cng tp hun ky nng, mang lai hanh phuc cho lao ng nng dn 2007/03/14
• Vai tro cua Chinh Hip trong i sng chinh tri nhn dn Trung Quc 2007/03/14
• Hai ky hop a tip thm sinh khi cho vic tru bi Th vn hi Bc Kinh bc vao nc rut 2007/03/14
• Chinh phu Trung Quc se tip tuc trin khai su rng vic xy dng lim chinh 2007/03/13
• Trung Quc ang c gng lam diu tinh trang thu chi mt cn bng Quc t 2007/03/13
Xem tip>>
T liu v Hai ky hop
• Vai net v Hi nghi Chinh tri hip thng Nhn dn Trung Quc 2007/03/02
Chinh hip Trung Quc c thanh lp vao trc ngay ra i cua Nc cng hoa Nhn dn Trung Hoa, tc ngay 21-9-1949. Hi nghi toan th ln th nht cua Chinh hip Trung Quc a thay mt ai hi ai biu nhn dn toan quc-C quan quyn lc ti cao nha nc ......
• Ch ai hi ai biu nhn dn TQ 2007/03/02
Tai TQ , tt ca moi quyn lc u thuc v nhn dn , c quan thi hanh quyn lc Nha nc cua nhn dn la quc hi va hi ng nhn dn cac cp ia phng...
• ai biu quc hi va hi ng nhn dn c san sinh nh th nao 2007/03/02
Theo quy inh cua Hin Phap , Lut bu c va phap lut hu quan khac cua TQ , ngoai nhng ngi bi tc oat quyn li chinh tri theo phap lut ra , min la cng dn cua Nc cng hoa nhn dn Trung Hoa tron 18 tui , khng phn bit dn tc , chung tc , gii tinh , ngh nghip , thanh phn gia inh , tin ngng tn giao ,trinh giao duc .....
• Quyn li va nhgia vu cua ai biu quc hi va hi ng nhn dn 2007/03/02
Trong thi gian hop Quc hi , cac ai biu co th tham gia hi nghi toan th Quc hi , hi nghi toan th oan ai biu , hi nghi chia nhom , xem xet cac bao cao cng tac va an ; Nu ra an theo trinh t phap inh va kin nghi v cng tac cac mt ; Tham gia cac cuc bu c va quyt inh danh sach ..........
Xem tip>>
Binh lun v Hai ky hop
• D lun Ma-cao anh gia cao hai ky hop. 2007/03/17
• D lun Ma-cao cho rng "quan tm dn sinh, gn gui vi dn" la im sang ln nht cua hai ky hop nm nay. 2007/03/17
• Cng ng quc t tip tuc quan tm hai ky hop Trung Quc 2007/03/16
• Cng ng quc t quan tm nhng thng tin v xy dng va phat trin cua Trung Quc qua hai ky hop 2007/03/13
• ai s cac nc tai Trung Quc anh gia cao v "Hai hi nghi " Trung Quc 2007/03/09
• C quan truyn thng hai ngoai quan tm bao cao cng tac Chinh phu cua Thu tng Trung Quc n Gia Bao 2007/03/07
• C quan truyn thng hai ngoai anh gia cao "Hai Hi Nghi " cua Trung Quc 2007/03/06
Xem tip>>
Bn l Hai ky hop
• Hai Nam la mt hon ao manh khoe 2007/03/15
• Pht sng Chung-pa: Nm 2008 se n Bc Kinh xem Th vn hi 2007/03/14
• Phong vin nho trong hai Hi nghi 2007/03/13
• Thanh lp Tram phat thanh thn a tin v "hai hi nghi" 2007/03/12
• Trung Quc co th t ch tao may bay c ln trc nm 2020 2007/03/12
• Cac chi em Uy vin Chinh hip chung vui ngay Quc T Phu n 2007/03/09
• Trong bung co th vn, thao lun cang si ni 2007/03/08
• Cac nha phin dich rt bn rn 2007/03/08
• Bn l hai ky hop: Tp th duc trc khi tin hanh thao lun 2007/03/07
• Xem "Hai Hi Nghi " qua bin phap quan ly giao thng 2007/03/06
Xem tip>>