Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Chuy�n gia nga�nh c�ng nghi��p ha�ng kh�ng Trung Qu��c V��ng Tr��
   2009-09-17 16:27:43    CRIonline
V��ng Tr�� (1893-1965) la� m��t trong nh��ng ng���i ���t n��n mo�ng cu�a nga�nh c�ng nghi��p ha�ng kh�ng c��n �a�i Trung Qu��c. �ng sinh n�m 1893 ta�i B��c Kinh, n�m 1905 thi ��� Tr���ng Thu�y s� Ha�i qu�n Y�n �a�i. N�m 1909 theo ho�c ta�i V��ng qu��c Anh. N�m 1915 theo ho�c nga�nh C�ng ngh�� ha�ng kh�ng �a�i ho�c Ma-xa-chu-xe�t My�. N�m 1916 ��� Tha�c si� C�ng ngh�� ha�ng kh�ng, sau �o� la�m vi��c ta�i nhi��u nha� ma�y ch�� ta�o ma�y bay cu�a My�.

N�m 1917 C�ng ty B�-inh tha�nh l��p, V��ng Tr�� ����c m��i la�m ky� s� tr���ng ���u ti�n cu�a C�ng ty B�-inh. V��ng Tr�� sau nhi��u l��n ca�i ti��n �a� thi��t k�� ra chi��c ma�y bay thu�y phi c� B-W-C ���u ti�n va� bay th�� tha�nh c�ng. Chi��c ma�y bay na�y ����c ghi va�o s�� sa�ch v��i t� ca�ch la� chi��c ma�y bay ���u ti�n do C�ng ty B�-inh ch�� ta�o va� m�� ����ng bay b�u chi�nh ha�ng kh�ng th�� nghi��m ���u ti�n cu�a My�.

N�m 1917, V��ng Tr�� v�� n���c x�y d��ng nha� ma�y, mong mu��n thi��t k�� va� ch�� ta�o ma�y bay cho ���t n���c.

N�m 1918, B�� Ha�i qu�n ph� duy��t tha�nh l��p Ban C�ng ngh�� ma�y bay ha�i qu�n-nha� ma�y ch�� �a�o ma�y bay chi�nh qui ���u ti�n cu�a Trung Qu��c ta�i Ma� Vi� Phu�c Ki��n, V��ng Tr�� ����c b�� nhi��m la�m Pho� Chu� nhi��m Ban C�ng ngh�� na�y va� tha�ng 8-1919 thi��t k�� ch�� ta�o ra chi��c ma�y bay thu�y phi c� ���u ti�n cu�a Ha�i qu�n Trung Qu��c. T�� n�m 1918-1930, Ban C�ng ngh�� ma�y bay Ha�i qu�n l��n l���t ch�� ta�o tha�nh c�ng 15 chi��c ma�y bay hu��n luy��n, tu��n ti��u b�� bi��n, ne�m bom ng� l�i... va� �a�o ta�o ra th�� h�� ca�c b�� ky� thu��t c�ng ngh�� ���u ti�n cu�a Trung Qu��c, la�m cho Ma� Vi� tr�� tha�nh chi��c n�i cu�a nga�nh c�ng nghi��p ha�ng kh�ng th��i ky� ���u cu�a Trung Qu��c.

Do Ban C�ng ngh�� ma�y bay r��t coi tro�ng ch��t l���ng va� �a�o ta�o nh�n ta�i, tri�nh ��� ch�� ta�o ma�y bay kh�ng ng��ng ����c n�ng cao, ti�nh n�ng cu�ng t��ng ���ng v��i sa�n ph��m cu�ng loa�i cu�a ca�c n���c �u-My� lu�c b��y gi��. Vi� du� tha�ng 7 n�m 1928 ch�� ta�o ra loa�i ma�y bay ne�m bom ng� l�i mang t�n "Ha�i �ng" va� "Ha�i �i�u" co� tro�ng ta�i 2,5 t��n, t��c ��� 180 km/gi��, bay cao 3,8 km, t��c ��� leo cao �a�t 161 me�t/phu�t, co� trang bi� ca�c loa�i trung va� �a�i li�n, ngoa�i 8 tra�i bom co�n co� th�� mang theo ng� l�i. Ma�y bay "Giang H��ng" ch�� ta�o tha�nh c�ng n�m 1930 �a� bay t�� Ma� Vi� ti�nh Phu�c Ki��n ���n Ha�n Kh��u H�� B��c, tra�i qua s�� th�� tha�ch bay ����ng da�i na�y �a� th�� hi��n l�n tri�nh ��� ch�� ta�o ma�y bay kha� cao lu�c �o� cu�a Trung Qu��c.

N�m 1933 Trung Qu��c va� My� li�n doanh tha�nh l��p C�ng ty ch�� ta�o ma�y bay Trung ��ng Ha�ng Ch�u, nha� ma�y �i va�o hoa�t ���ng n�m 1934 va� V��ng Tr�� ����c b�� nhi��m la�m Gia�m sa�t t� v��n ���u ti�n cu�a nha� ma�y, la� ng���i phu� tra�ch cao nh��t cu�a phi�a Trung Qu��c. Trong m��y n�m �ng la�m vi��c ta�i ��y, Nha� ma�y na�y �a� s��a ch��a, l��p ra�p va� ch�� ta�o 235 chi��c ma�y bay, la� nha� ma�y ch�� ta�o va� s��a ch��a ma�y bay nhi��u nh��t va� n��i ti��ng nh��t trong li�ch s�� Trung Qu��c.

N�m 1938 S�� nghi�n c��u ha�ng kh�ng Trung Qu��c ����c tha�nh l��p, V��ng Tr�� la�m Pho� Gia�m ���c. N�m 1941 S�� nghi�n c��u na�y pha�t tri��n tha�nh Vi��n nghi�n c��u ha�ng kh�ng, V��ng Tr�� ti��p tu�c la�m Pho� Gia�m ���c. D���i s�� la�nh �a�o va� tr��c ti��p tham gia cu�a �ng, Vi��n nghi�n c��u ha�ng kh�ng nghi�n c��u ch�� ta�o ra nhi��u thi��t bi� va� linh ki��n ha�ng kh�ng b��ng nguy�n li��u trong n���c va� co�n ch�� ta�o ra nhi��u chi��c ma�y bay ���c �a�o.

N�m 1955, V��ng Tr�� ����c m��i la�m gia�o s� Khoa C�ng ngh�� c� gi��i �a�i ho�c Tha�nh C�ng, gia�ng da�y c�ng ngh�� ha�ng kh�ng cho ���n khi �ng qua ���i.