Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Cu��c s��ng ha�nh phu�c cu�a m��t gia �i�nh xuy�n qu��c gia
   2009-10-22 15:35:52    CRIonline

Nghe Online

Theo �a� quan h�� h��u nghi� Trung-La�o kh�ng ng��ng pha�t tri��n, s�� h��p ta�c trong ca�c li�nh v��c gi��a hai n���c nh� chi�nh tri�, kinh t��, v�n ho�a.v.v... kh�ng ng��ng �i va�o chi��u s�u, s�� �i la�i gi��a nh�n d�n hai n���c cu�ng nga�y ca�ng m��t thi��t, nga�y ca�ng nhi��u ng���i Trung Qu��c quen bi��t ng���i La�o, co� m��t s�� ng���i �a� ti�m hi��u va� tha�nh l��p gia �i�nh ha�nh phu�c.

Ca�c ba�n v��a nghe la� gio�ng ha�t cu�a c� be� Jing-jing ha�t ba�i d�n ca d�n t��c Tha�i Trung Qu��c "�i��u nha�y chim C�ng", ti��ng ha�t em tha�nh tho�t rung ���ng lo�ng ng���i, pha�t �m ti��ng Ph�� th�ng Trung Qu��c cu�ng r��t ro� ra�ng, nh�ng me� em la�i la� ng���i La�o chi�nh c��ng, cu�ng chi�nh la� m��t tha�nh vi�n chu� y��u trong gia �i�nh Trung-La�o ma� h�m nay chu�ng ta ���n th�m --- Chi� Phu-kham Ong-vi-chit.

Chi� Phu-kham sinh ra va� l��n l�n ta�i La�o, nh��c t��i s�� quen bi��t gi��a chi� va� anh Tri�nh Hi��u D��ng ch��ng chi� thi� �u�ng la� tra�n ���y ma�u s��c la�ng ma�n. N�m 1996, chi�nh phu� Trung Qu��c va� La�o co� m��t d�� a�n h��p ta�c, anh Tri�nh Hi��u D��ng ����c c�� la�m chuy�n gia t��i c�ng ta�c ta�i La�o, co� quan h�� c�ng ta�c v��i me� chi� Phu-kham. Hai ng���i quen bi��t nh�� s�� gi��i thi��u cu�a ng���i ba�n me� chi� Phu-kham va� d��n d��n th�n thu��c. Sau �o�, anh D��ng v�� Trung Qu��c, hai ng���i tuy xa ca�ch nga�n d��m, nh�ng v��n li�n la�c v��i nhau b��ng th� t�� trong hai n�m tr��i. N�m 1999, khi la�i m��t l��n n��a ���n La�o, anh Tri�nh Hi��u D��ng tra�n ���y nhi��t ti�nh xin c��u h�n v��i chi� Phu-kham. Nh�� la�i quang ca�nh lu�c ��y, ne�t m��t chi� Phu-kham ra�ng r�� cho bi��t :

N�m 1999 khi tr�� la�i La�o, anh ��y xin c��u h�n v��i t�i. K��t h�n la� m��t vi��c l��n, nha� chi� co� mi�nh t�i la� con ga�i, ngoa�i ra co�n co� hai ng���i em trai co�n �ang c��p sa�ch t��i tr���ng. Lu�c ��y t�i ca�m th��y r��t ph��n kh��i, nh�ng vi��c l��n k��t h�n d��t khoa�t pha�i ����c s�� ���ng y� cu�a me�. Cu��i cu�ng �a� ����c ch��p nh��n, b��i vi� t�i ca�m th��y anh ��y la� m��t ng���i t��t, co� nguy�n t��c, co� tra�ch nhi��m va� ch�m so�c t�i chu �a�o.

Anh Tri�nh Hi��u D��ng ch�a ho�c ti��ng La�o qua tr���ng l��p, nh�ng khi tro� chuy��n v��i pho�ng vi�n, anh no�i ti��ng La�o r��t l�u loa�t. Anh D��ng t��i c���i no�i, m��y n�m c�ng ta�c ta�i La�o, ���ng l��c ho�c t��p ti��ng La�o r��t ma�nh me�. Anh no�i :

Hi��n nay t�i no�i ti��ng La�o la� t�� ho�c trong th��i gian c�ng ta�c 2-3 n�m ta�i La�o. Lu�c ��y, t�i la�m vi��c chu� y��u la� no�i ti��ng Ph�� th�ng Trung Qu��c va� ti��ng Anh, nh�ng do sau khi quen bi��t c� Phu-kham thi� b��t ���u ph��n ���u ho�c t��p ti��ng La�o, n��u kh�ng ho�c gio�i ti��ng La�o thi� t�i kh�ng l��y ����c c� ��y.

N�m 1999, hai ng���i sau khi k��t h�n tr�� v�� B��c Kinh. So v��i b��u kh�ng khi� sinh hoa�t y�n ti�nh tho�a ma�i �� ���t n���c La�o, nhi�p s��ng nh��n nhi�p huy�n na�o cu�a �� thi� Qu��c t�� B��c Kinh mang la�i cho chi� Phu-kham m��t ca�m gia�c hoa�n toa�n m��i me�, khi��n chi� co� ��n t���ng r��t s�u s��c. Chi� Phu-kham no�i :

Nh�� la�i khi t�i m��i ���n, ch�i c�ng vi�n va�o c��ng chi�nh �i ra c��ng sau m��t h�n m��t gi�� ���ng h��, ng���i r��t ��ng. �� La�o chi� va�o nga�y l�� m��i co� nhi��u ng���i tu� t��p, nh� nga�y l�� Thawang.v.v..., nh�ng �� B��c Kinh ca�m th��y ha�ng nga�y ���u co� ��ng ng���i nh� nga�y l�� �� La�o. Ca�m gia�c na�y cho ma�i t��i nay v��n kh�ng qu�n.

T�� n�m 1999 ���n n�m 2009, th��i gian nh� thoi ��a, th��m thoa�t m���i n�m tr�i qua, chi� Phu-kham t��n m��t ch��ng ki��n s�� bi��n ���i cu�a B��c Kinh trong ha�ng nga�y. Nha� chi� �a� s��m th�m chi��c xe �-t�. Chi� Phu-kham no�i :

T�i ���n B��c Kinh n�m 1999, cho t��i nay v��a �u�ng m���i n�m, B��c Kinh thay ���i nhi��u l��m. B��t k�� la� x�y d��ng tha�nh ph�� hay la� giao th�ng ���u co� nhi��u pha�t tri��n, kinh t�� ph��n vinh. Nh��ng to�a nha� cao t��ng nh� m�ng mo�c. Nh��t la� ��� �o�n cha�o �a�i h��i th�� thao �limpic B��c Kinh, c�ng ta�c x�y d��ng tha�nh ph�� B��c Kinh la�i co� s�� pha�t tri��n to l��n h�n n��a. �i��u ki��n sinh hoa�t �a� ����c n�ng cao r��t nhi��u. Vi� du� 10 n�m tr���c, xe buy�t cha�y b��ng x�ng d��u, co�n b�y gi�� thi� cha�y b��ng n�ng l���ng �i��n va� ga. N��u hai-ba n�m m��i ���n m��t n�i thi� co� th�� la�c ����ng, m�i tr���ng xung quanh bi��n ���i l��n l��m. Xe h�i gia �i�nh cu�ng nhi��u l�n, giao th�ng c�ng c��ng cu�ng r��t ti��n l��i.

1 2