Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tinh An Huy dc sc phat trin nganh Trung y dc lam diu vn kham cha bnh kho va t cho nhn dn
   2009-09-04 14:25:17    Xin Hua
Trong 5 nm ti, tinh An Huy se khanh thanh 20 bnh vin Trung y ni ting co sc anh hng nht inh tai Trung Quc, tt ca cac tram y t thn va cng ng u co th cung cp dich vu Trung y dc. Chinh quyn Nhn dn tinh An Huy mi y ban hanh Y kin v tip tuc y nhanh phat trin s nghip Trung y dc, yu cu dc sc phat trin s nghip Trung y dc, phat huy hn na vai tro lam diu vn kham cha bnh kho va t cho nhn dn.

c bit, tinh An Huy co lich s lu i va tai nguyn phong phu v Trung y dc, a gop phn quan trong cho phat trin Trung y dc trong lich s. Sau khi thi hanh Cai cach m ca, s nghip Trung y dc cua tinh An Huy a phat trin nhanh chong, ong vai tro quan trong trong vic bao am sc khoe nhn dn va thuc y kinh t phat trin. Trong khi o, Trung y dc cung ang ng trc nhiu kho khn va vn , khng thich ng vi nhu cu cua qun chung nhn dn i vi Trung y dc.

Y kin yu cu, trong 5 nm ti, tinh An Huy se khanh thanh 2 c s giang day, nghin cu khoa hoc lm sang y hoc truyn thng cp quc gia, trong o, co nhng mn hoc tiu biu ng vi tri hang u cua Trung Quc va co sc anh hng kha ln trn trng quc t; trong tm xy dng mt s c s nghin cu lm sang Trung y cp tinh (xy dng bnh vin Trung y trong im); xy dng 20 bnh vin Trung y ni ting vi vi tri ni bt, thc lc tng hp kha manh, co sc anh hng nht inh trong ca nc, 100% tram y t thn va cng ng u co th cung cp dich vu Trung y dc; s ging bnh Trung y trn 10 nghin ngi, s lng bac si c cp giy phep Trung y trn 10 nghin dn u cao hn trinh binh qun ca nc, s lng dich vu chm soc sc khoe bng Trung y tng hn 50%, gia tri gia tng nganh Trung y dc tng hn 80%.

Y kin con nu ro, hoan thin hn na mang li dich vu Trung y dc ly cac bnh vin Trung y lam chinh, ly cac dich vu Trung y dc cua c quan y t nng thn va cng ng lam c s, hinh thanh h thng dich vu y t Trung y dc vi nhng chc nng nh phong nga, cha tri, hi phuc sc khoe, chm soc sc khoe, v.v. Nu khng c phep cua c quan quy inh se khng c huy bo, ban u gia, hp nht hoc thay i tinh cht cua nhng bnh vin Trung y dc do Chinh phu m. Khuyn khich va hng dn khoan vn cua xa hi m nhng c s y t Trung y dc dn doanh mang c sc Trung y dc. Khuyn khich nhng nhn vin ky thut nganh Trung y c cp giy phep, c bit la nhng bac si Trung y cao tui m phong kham cha bnh Trung y. Cho phep nhng doanh nghip ban le thuc men u iu kin m phong kham cha bnh Trung y.

Ngoai ra, tinh An Huy con se a vic trng dc liu Trung y vao im sang tng trng mi cua nng dn v lam giau, tng thu nhp va chn hng kinh t nng thn. Xy dng hn 60 ha c s thi im Trung dc liu, tng bc thc hin trng dc liu Trung y theo tiu chun hoa, quy pham hoa, quy m hoa, cht lng tt. Da vao nganh Trung dc hin ai cua Hao Chu, thuc y xy dng "thung lung Trung dc" cua tinh An Huy, dc sc xy dng qun th hin ai hoa cng nghip Trung dc tp trung nhng nganh ngh dy chuyn nh nng nghip Trung dc liu, cng nghip Trung dc, thng mai Trung dc, cng trinh Trung dc cung nh du lich, vui chi giai tri, chm soc sc khoe, v.v.