Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Ti�nh h��u nghi� tr�n 60 n�m cu�a cu� ba� D��ng La�c V�n va� Nha� Ha�n ho�c Ti��p Kh��c V�na Hrdlickova
   2009-10-08 16:10:47    cri

Nghe Online

Ttha�ng 9 n�m 2009, tr���c nga�y Trung Qu��c va� Ti��p Kh��c thi��t l��p quan h�� ngoa�i giao tro�n 60 n�m, B�� ngoa�i giao Ti��p Kh��c �a� t��ng th���ng Hu�n ch��ng mang t�n Nha� ngoa�i giao n��i ti��ng Ti��p Kh��c Jan Masaryk cho cu� ba� D��ng La�c V�n, n�m nay 91 tu��i, Nha� phi�n di�ch v�n ho�c Ti��p Kh��c n��i ti��ng cu�a Trung Qu��c, ��� bi��u d��ng nh��ng c��ng hi��n n��i b��t cu�a cu� cho s�� giao l�u v�n ho�a gi��a Trung Qu��c va� Ti��p Kh��c. Ti�nh ca�m gi��a cu� ba� D��ng La�c V�n v��i Nha� Ha�n ho�c Ti��p Kh��c Vena Hrdlickova th��t th��m thi��t nh� hai chi� em, trong 60 n�m qua, ho� �a� cu�ng go�p ph��n c��ng hi��n xu��t s��c cho s�� giao l�u v�n ho�a Trung Qu��c-Ti��p Kh��c.

Cu� ba� Vena Hrdlickova, n�m nay ta�m m��i sa�u tu��i ta�i Pra-ha xa x�i sau khi bi��t tin cu� ba� D��ng La�c V�n ����c t��ng th���ng hu�n ch��ng �a� h��t s��c vui m��ng v�� ng���i ba�n th�n cu�a mi�nh.

Chu�ng t�i ���u v��n la�m vi��c. Mong r��ng chu�ng t�i cu��i ���i se� la�m m��t s�� vi��c cho s�� giao l�u h��u nghi� gi��a Ti��p Kh��c va� Trung Qu��c. Mong nh��ng n�� l��c cu�a chu�ng t�i se� ����c mo�i ng���i, nh��t la� ����c l��p tre� ti�ch c��c h���ng ��ng.

Nh��c ���n hai ng���i ba�n th�n hai n���c thi� pha�i l��n ng���c la�i li�ch s�� cu�a sa�u m��i n�m tr���c. Nga�y sa�u tha�ng m���i n�m m��t chi�n b��n chi�n, Ti��p Kh��c lu�c b��y gi�� m��i thi��t l��p quan h�� ngoa�i giao v��i N���c C��ng ho�a Nh�n d�n Trung Hoa. Nga�i Hrdlicka, Tham ta�n v�n ho�a �a�i s�� qua�n Ti��p Kh��c ta�i Trung Qu��c cu�ng phu nh�n, Nha� Ha�n ho�c tre� Vena t��i Trung Qu��c. Cu� ba� D��ng La�c V�n quen bi��t v�� ch��ng cu� Vena va�o lu�c �o�, cu� ����c nh��n va�o la�m vi��c ta�i Pho�ng V�n ho�a �a�i s�� qua�n Ti��p Kh��c ta�i Trung Qu��c, cu�ng la�m vi��c v��i v�� ch��ng cu� Vena. Lu�c b��y gi��, v�� ch��ng cu� Vena pha�t hi��n cu� V�n r��t co� h��ng thu� ���i v��i ti��ng Ti��p Kh��c, n�n quy��t �i�nh S�� qua�n bo� ti��n m��i m��t gia�o vi�n da�y ti��ng Ti��p Kh��c ri�ng cho cu� D��ng La�c V�n.

V�� ch��ng cu� Vena pha�t huy vai tro� co� ti�nh ch��t quy��t �i�nh trong vi��c t�i ho�c ti��ng Ti��p Kh��c. Ho� �a� d��n d��t t�i �i l�n con ����ng v�n ho�c. T�i nga�y ca�ng co� h��ng thu� ���i v��i s�� nghi��p na�y.

Cu� Vena nh�� la�i cho bi��t, quan h�� gi��a cu� v��i cu� V�n lu�c ��y r��t chan ho�a.

Quan h�� gi��a chu�ng t�i v��i cu� V�n kh�ng nh��ng la� ���ng nghi��p, ma� co�n la� ba�n th�n. Cu� V�n gi��i thi��u cho chu�ng t�i v�� v�n ho�c Trung Qu��c, giu�p ��� chu�ng t�i n�ng cao tri�nh ��� Trung v�n, quan t�m chu�ng t�i r��t chu �a�o. ���ng nhi�n, chu�ng t�i cu�ng th���ng gi��i thi��u v��i cu� V�n v�� v�n ho�a Ti��p Kh��c. B��t t�� �o�, ti�nh ca�m h��u nghi� �a� cu�ng chu�ng t�i �i t��i tro�n ���i.

Cu� Vena cho chu�ng t�i bi��t, cu� t�m s�� mo�i chuy��n v��i cu� V�n. N�m 1952, cu� Vena sinh ng���i con trai ���u lo�ng Hua-sheng ta�i Trung Qu��c. Cu� D��ng La�c V�n chung vui l��n ���u la�m me� cu�a ba�n th�n cu�a mi�nh, h��t s��c y�u m��n ng���i con ���u lo�ng cu�a cu� Vena. Cho t��i nay, khi nh��c t��i nh��ng chuy��n thu� vi� cu�a con trai ���u lo�ng cu� Vena, cu� D��ng La�c V�n v��n ca�m th��y h��t s��c say s�a, cu� no�i :

Con trai Hua-sheng cu�a cu� Vena ra ���i ta�i B��c Kinh. T�i co�n nh�� lu�c ��y chu�ng t�i th���ng d��t cha�u da�o ����ng Tr���ng An. Cha�u nhi�n th��y tre� con ng���i Trung Qu��c li��n no�i "Tre� con n���c ngoa�i". V�� sau t�i nghi� cha�u no�i cu�ng �u�ng, mo�i ng���i th���ng chi� cha�u no�i "���a tre� ng���i n���c ngoa�i", ng���i Trung Qu��c trong con m��t cha�u t��t nhi�n la� tre� con n���c ngoa�i. Th��t la� thu� vi�.

V�� ch��ng cu� Vena �a� sinh s��ng b��n n�m su��t ���i kho� qu�n cu�a ho� ta�i B��c Kinh. T�n Trung Qu��c cu�a hai v�� ch��ng ���u do Nha� V�n ho�c n��i ti��ng Qua�ch Ma�c Nh���c ���t cho. Khi cu� Vena sinh ���a con trai ���u lo�ng la� do ba�c si� khoa sa�n n��i ti��ng Trung Qu��c L�m Hu� Tri� �i�ch th�n ��� �e� va� ch�m so�c chu �a�o. Nha� ho�a si� Qu��c ho�a b��c th��y T�� Ba�ch Tha�ch t��ng t��ng cho ho� nhi��u tranh, ���ng th��i sa�ng ta�c b��c tranh "Chu��t �n vu�ng m��" ���y ho�m hi�nh m��ng con trai ���u lo�ng cu�a ho� lo�t lo�ng.

Sau khi hai v�� ch��ng cu� Vena v�� n���c, ho� gi�� m��i li�n h�� ch��t che� v��i cu� D��ng La�c V�n. C�ng ta�c nghi�n c��u Ha�n ho�c cu�a ho� cu�ng ����c ca�c ba�n Trung Qu��c u�ng h�� ma�nh me�.

1 2