Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Ung th� phu� khoa la� ke� thu� s�� m��t cu�a chi� em phu� n��
   2009-10-20 16:23:09    CRIonline

Nghe Online

Ty� l�� m��c b��nh ung th� t�� cung ���ng th�� hai trong ca�c b��nh ung th� cu�a phu� n�� Trung Qu��c, ty� l�� t�� vong �a� l�n t��i 50%. Tr���c ��y chi� co� ca�c chi� em phu� n�� trung ni�n va� cao tu��i m��i m��c b��nh ung th� phu� khoa, hi��n nay cu�ng tr�� tha�nh ke� thu� cu�a ca�c chi� em tre� tu��i. Ca�ch s��ng kh�ng khoa ho�c cu�a chi� em phu� n�� trong xa� h��i hi��n �a�i chi�nh la� nguy�n nh�n g�y b��nh.

Ba�c si� Tri�nh H��ng Khoa Ung th� Phu� khoa cu�a b��nh vi��n Ung th� B��c Kinh cho bi��t:

Ung th� phu� khoa chu� y��u co� ung th� c�� t�� cung, ung th� bu��ng tr��ng, ung th� ni�m ma�c t�� cung v.v. M��y n�m g��n ��y, s�� ng���i m��c b��nh nga�y m��t tre� hoa�, s��m 20 tu��i so v��i tr���c ��y. ���ng th��i ty� l�� m��c b��nh cao. Ba�c si� H��ng cho pho�ng vi�n bi��t, qua th��ng k� l�m sa�ng cho th��y, ung th� c�� t�� cung, ung th� bu��ng tr��ng, ung th� ni�m ma�c t�� cung �ang tr�� tha�nh ke� thu� s�� m��t ���i v��i s��c kho�e cu�a chi� em phu� n��.

Chuy�n gia cho r��ng, s�� chi� em m��c b��nh ung th� phu� khoa nga�y m��t tre� ho�a, ngoa�i nguy�n nh�n la� do cu��c s��ng v��t ch��t v.v ra, thi� ca�ch s��ng kh�ng khoa ho�c cu�a chi� em phu� n�� trong xa� h��i hi��n �a�i cu�ng la� nguy�n nh�n g�y b��nh.

Ba�c si� H��ng cho pho�ng vi�n bi��t, cho ���n nay v��n ch�a bi��t ro� nguy�n nh�n g�y b��nh ung th� phu� khoa, nh�ng qua quan sa�t l�m sa�ng cu�a nhi��u ng���i b��nh cho th��y, g�y b��nh la� do nh��ng nguy�n nh�n sau ��y:

Th�� nh��t la� kh�ng gi�� v�� sinh, qua nghi�n c��u trong nh��ng n�m g��n ��y pha�t hi��n, vi ru�t HPV g�y vi�m kh��i u ���u vu�, ma� nh��t la� HPV loa�i vi ru�t co� nguy c� cao la� nguy�n nh�n chi�nh g�y b��nh ung th� c�� t�� cung. Hi��n nay cu�ng co� ng���i cho r��ng, ch��ng m��c b��nh ung th� tuy��n ti��n li��t ho��c v�� tr���c cu�a ch��ng m��c b��nh ung th� c�� t�� cung, hay ng���i ch��ng co� quan h�� ti�nh du�c v��i nhi��u ng���i, thi� ng���i v�� co� nguy c� m��c b��nh ung th� c�� t�� cung ca�ng cao.

Nguy�n nh�n th�� hai la� quan ni��m v�� ti�nh du�c qua� t�� do. Nh��ng n�m g��n ��y do xa� h��i m�� c��a, co� m��t s�� ba�n tre�, th��m chi� la� nh��ng ng���i �� ��� tu��i trung ni�n cu�ng �i va�o ha�ng ngu� nh��ng ng���i gia�i pho�ng ti�nh du�c. R��t nhi��u ta�i li��u cu�a Trung Qu��c va� n���c ngoa�i ch��ng th��c, nh��ng chi� em phu� n�� k��t h�n s��m, sinh �e� s��m, sinh �e� nhi��u va� co� quan h�� ti�nh du�c v��i nhi��u ng���i thi� ty� l�� m��c b��nh ung th� c�� t�� cung t��ng ���i cao. Vi� v��y ba�c si� H��ng nh��c nh�� ca�c chi� em phu� n�� c��n pha�i co� quan ni��m �u�ng ���n trong quan h�� ti�nh du�c va� quan h�� h�n nh�n gia �i�nh ��� gia�m b��t ty� l�� m��c b��nh ung th�.

Nguy�n nh�n th�� ba la� ca�ch s��ng kh�ng khoa ho�c.

Theo �i��u tra, nh��ng phu� n�� hu�t thu��c la� co� nguy c� m��c b��nh ung th� cao g��p 4-5 l��n so v��i nh��ng chi� em kh�ng hu�t thu��c la�. Ba�c si� H��ng cho bi��t, hu�t thu��c la� ma� nh��t la� hu�t nhi��u co� li�n quan ���n vi��c g�y b��nh ung th� c�� t�� cung va� ung th� �m h��. Bu��ng tr��ng ���i v��i thu��c la� r��t nha�y ca�m, nh��ng phu� n�� m��i nga�y hu�t 20 �i��u thu��c la�, t��t kinh s��m, ty� l�� m��c b��nh ung th� bu��ng tr��ng cao. Ngoa�i ra nh��ng th��c �n nhi��u m�� va� nhi��u ����ng kh�ng nh��ng khi��n chu�ng ta be�o phi�, ma� cu�ng la� nguy c� d��n ���n b��nh ung th� ni�m ma�c t�� cung.

Nguy�n nh�n th�� t� la� �n u��ng ca�c loa�i th��c ph��m b�� d���ng m��t ca�ch b��a ba�i. Nh��ng chi� em phu� n�� cao tu��i sau khi t��t kinh be�o phi�, ���ng th��i m��c b��nh ti��u ����ng va� cao huy��t a�p r��t d�� m��c b��nh ung th� ni�m ma�c t�� cung, ph��n l��n �� ��� tu��i tr�n d���i 60. Nh��ng phu� n�� �� ��� tu��i na�y, do hoo�c m�n n�� ti�nh gia�m xu��ng ro� r��t, xu��t hi��n nh��ng tri��u ch��ng nh�: Hay b��c t��c, m��t ngu�, no�ng b��c toa�t m�� h�i v.v, ���ng th��i d�� bi� x��p x��ng va� m��c b��nh tim ma�ch. Vi� v��y, n�n b�� sung hoo�c m�n n�� ti�nh d���i s�� h���ng d��n cu�a y ba�c si� ��� gia�m b��t nh��ng tri��u ch��ng tr�n. Nh�ng n��u u��ng qua� li��u trong th��i gian da�i ma� kh�ng co� s�� h���ng d��n va� ki��m tra cu�a y ba�c si� thi� co� th�� se� d��n ���n ung th� ni�m ma�c t�� cung. Ba�c si� H��ng ki��n nghi� nh��t �i�nh pha�i th��n tro�ng trong vi��c l��a cho�n thu��c u��ng b�� d���ng.

V��y la�m th�� na�o ��� pho�ng ch��ng ung th� phu� khoa ?

Th�� nh��t la� ha�ng n�m pha�i ki��m tra t�� ba�o c�� t�� cung ��� pha�t hi��n va� �i��u tri� s��m. Ba�c si� H��ng ki��n nghi� ca�c chi� em phu� n�� n�n co� tho�i quen �i�nh ky� ki��m tra t�� ba�o c�� t�� cung. Chi� em phu� n��, sau khi co� quan h�� ti�nh du�c ����c 3 n�m, thi� ha�ng n�m pha�i �i ki��m tra t�� ba�o c�� t�� cung, n��u nh� li�n tu�c trong 3 n�m ���u bi�nh th���ng, thi� co� th�� 2-3 n�m ki��m tra m��t l��n. Ki��m tra t�� ba�o c�� t�� cung co� th�� pha�t hi��n ung th� c�� t�� cung ngay t�� th��i ky� ���u, n��u nh� pha�t hi��n va� �i��u tri� ki�p th��i, co� th�� th�ng qua ph��u thu��t nho� la� ch��a kho�i, co�n co� th�� gi�� ����c t�� cung va� gi�� ����c ch��c n�ng sinh n��.

Th�� hai la� thay ���i nh��ng tho�i quen kh�ng khoa ho�c. Ba�c si� H��ng nh��c nh��, nh��ng tho�i quen trong cu��c s��ng kh�ng khoa ho�c co� th�� tr��c ti��p g�y r��i loa�n s�� thay ���i ch��t va� t��n ha�i s��c ��� kha�ng, nh��ng �i��u na�y co� li�n quan ���n vi��c g�y b��nh ung th�. Vi� v��y, ca�c chi� em phu� n�� n�n cai thu��c la� va� u��ng i�t r���u, �n u��ng va� gi�� gi�n s��c kho�e m��t ca�ch khoa ho�c.

Th�� ba la� t�� ti�m ni��m vui, gia�m b��t a�p l��c. Ca�c chi� em phu� n�� trong xa� h��i hi��n �a�i a�p l��c l��n, nhi�p s��ng nhanh, co� m��t s�� chi� em pha�i chi�u ga�nh n��ng tinh th��n qua� l��n, ngu� kh�ng ����c t��t, la�m vi��c va� nghi� ng�i kh�ng co� gi�� gi��c d��n ���n r��i loa�n n��i ti��t, ���u tr�� tha�nh nguy�n nh�n g�y b��nh ung th�. Chi� em pha�i t�� ti�m cho mi�nh ni��m vui trong cu��c s��ng va� c�ng ta�c, la�c quan trong c�ng ta�c va� cu��c s��ng gia �i�nh cho tinh th��n ����c thoa�i ma�i, m��i pho�ng ch��ng ����c b��nh t��t.