Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  M��i quan h�� gi��a ch�m so�c s��c kho�e r�ng mi��ng v��i cu��c s��ng kho�e ma�nh
   2009-10-13 16:26:52    cri

Nghe Online

 

��� nh��c nh�� c�ng chu�ng t�ng c���ng y� th��c ch�m so�c s��c kho�e r�ng mi��ng, Trung Qu��c �a� l��y nga�y 20 tha�ng 9 ha�ng n�m la�m "Nga�y ch�m so�c s��c kho�e r�ng mi��ng ". Chu� ��� nga�y ch�m so�c s��c kho�e r�ng mi��ng n�m nay la� "ch�m so�c s��c kho�e r�ng mi��ng v��i ch��t l���ng ���i s��ng", n�u b��t m��i quan h�� ch��t che� gi��a ca�c b��nh v�� r�ng v��i cu��c s��ng kho�e ma�nh cu�a chu�ng ta.

Hi��n nay, ta�i Trung Qu��c, s�� ng���i m��c b��nh v�� r�ng nga�y m��t ��ng. Cu��c �i��u tra v�� s��c kho�e r�ng mi��ng Trung Qu��c l��n th�� 3 cho th��y, xu th�� m��c ca�c b��nh v�� r�ng cu�a ng���i Trung Qu��c �a� tr�� n�n tre� ho�a m��t ca�ch ro� r��t, khoa�ng 90% thanh ni�n ���u co� b��nh r�ng. �ng V��ng H�ng, Chu� ti�ch H��i nghi�n c��u Y ho�c r�ng mi��ng Trung Hoa cho bi��t, nh��ng n�m g��n ��y, Trung Qu��c �a� thu ����c tha�nh t��u trong pho�ng ch��ng b��nh r�ng mi��ng ����c qu��c t�� c�ng nh��n, song ti�nh hi�nh s��c kho�e r�ng mi��ng cu�a ng���i d�n Trung Qu��c v��n r��t n��i c��m.

"Tr���c ��y, ph��n l��n ng���i Trung Qu��c ���u kh�ng co� tho�i quen �a�nh r�ng ho��c �a�nh r�ng kh�ng �u�ng ph��ng pha�p. K��t qua� �i��u tra s��c kho�e r�ng mi��ng l��n th�� ba cho th��y, ty� l�� ch��a tri� b��nh s�u r�ng cu�a ng���i Trung Qu��c ch�a t��i 10%, 90% ng���i m��c b��nh s�u r�ng ma� kh�ng �i kha�m ba�c si�. B�n ca�nh �o�, s�� ng���i s�� du�ng thu��c �a�nh r�ng ch��a ch��t Flo chi��m khoa�ng 40%, co�n qua� ba�n ng���i ch�a s�� du�ng thu��c �a�nh r�ng ch��a ch��t Flo."

T�� tr���c ���n nay, r��t nhi��u ng���i ���u kh�ng coi tro�ng b��nh r�ng mi��ng, trong d�n gian th��m chi� co� ng���i cho r��ng, b��nh r�ng kh�ng pha�i la� b��nh. Th��c t�� hoa�n toa�n kh�ng pha�i la� nh� v��y, b��nh r�ng mi��ng l��y b��nh r�ng la� chi�nh kh�ng nh��ng g�y ch���ng nga�i v�� dung nhan, xa� giao va� t�m ly� cho chu�ng ta, ma� co�n a�nh h���ng t��i chi� ti�u s��c kho�e cu�a toa�n d�n, t�ng th�m ga�nh n��ng y t�� cho xa� h��i. Khi gi��i thi��u v�� nh��ng nguy ha�i cu�a b��nh r�ng mi��ng, Chu� ti�ch H��i Nghi�n c��u Y ho�c r�ng mi��ng Trung Hoa V��ng H�ng no�i:

"Tr���c ��y, ng���i ta cho r��ng, b��nh r�ng mi��ng kh�ng a�nh h���ng t��i �n c�m. Nh��n xe�t na�y kh�ng �u�ng. Hi��n nay, mo�i ng���i chi� quan t�m m��i quan h�� gi��a ca�c b��nh r�ng mi��ng v��i ca�c b��nh thu��c ca�c b�� ph��n c� th��, thi� du� nh� b��nh tim ma�ch, b��nh ti��u ����ng, b��nh da� da�y va� ����ng ru��t, b��nh be�o phi�, tre� s� sinh c�n nhe� v.v, t��t ca� nh��ng �i��u �o� ���u li�n quan ch��t che� t��i b��nh r�ng mi��ng. N��u kh�ng ch��a kho�i b��nh r�ng mi��ng, se� g��p r��t nhi��u kho� kh�n trong vi��c ki��m soa�t pho�ng ch��ng ca�c c�n b��nh �o�, hi��u qua� cu�ng kh�ng t��t."

Chi�nh vi� v��y, ngay t�� n�m 1974, T�� ch��c Y t�� Th�� gi��i �a� xa�c �i�nh b��nh r�ng, b��nh tim ma�ch va� ung th� la� ca�c c�n b��nh kh�ng l�y nhi��m ma�n ti�nh, ma� c��n pha�i tro�ng �i��m pho�ng ch��ng ch��a tri� trong pha�m vi th�� gi��i. Tha�ng 5 n�m 2007, �a�i h��i Y t�� Th�� gi��i l��n th�� 60 �a� th�ng qua nghi� quy��t, ��a xu�c ti��n va� pho�ng ng��a b��nh r�ng mi��ng va�o quy hoa�ch pho�ng ng��a va� �i��u tri� t��ng h��p b��nh ma�n ti�nh. Hi��n nay, s��c kho�e r�ng mi��ng la� m��t trong 10 ti�u chu��n l��n v�� s��c kho�e theo s�� xa�c �i�nh cu�a T�� ch��c Y t�� Th�� gi��i.

Tr�n th��c t��, b��nh r�ng mi��ng g��n ch��t t��i pha�t tri��n xa� h��i va� m��c s��ng cu�a nh�n d�n. So v��i ca�c khu v��c kinh t�� t��ng ���i la�c h��u, ty� l�� pha�t b��nh r�ng mi��ng �� ca�c n���c pha�t tri��n ch�u �u va� My� cao h�n r��t nhi��u. Trong khi �o�, chi phi� kha�m ch��a b��nh r�ng mi��ng cu�ng r��t cao; ta�i My�, chi phi� kha�m ch��a b��nh r�ng mi��ng ha�ng n�m l�n t��i ha�ng tr�m tri��u ��-la My�; ta�i Khu v��c H��ng C�ng Trung Qu��c, chi phi� kha�m ch��a b��nh r�ng mi��ng m��i n�m l�n t��i 17 ty� ��-la H��ng C�ng. Th�� nh�ng, v��i tri�nh ��� pha�t tri��n kinh t�� va� ba�o hi��m y t�� cu�a n��i �i�a Trung Qu��c hi��n nay, m��t khi m��c b��nh r�ng mi��ng nghi�m tro�ng, ng���i ta kho� ma� ga�nh chi�u n��i chi phi� �i��u tri� ���t �o�, chi�nh ��y la� �i��u khi��n vi��c pho�ng ch��ng b��nh r�ng mi��ng tr�� n�n n��i c��m h�n.

1 2