Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Lang -lim-pich ap ng nhu cu n, , i lai cua vn ng vin
   2008-07-30 13:32:05    cri
Theo Tn Hoa xa: Lang -lim-pich Bc Kinh a m ca vao ngay 27 thang 7. Vn ng vin vao trong lang u c am bao y u cac nhu cu v n va giao thng i lai.

n

Mc du cac vn ng vin tham gia -lim-pich n t cac ni trn th gii, nhng ho chc chn se khng phai b ng va lo ngai i vi nhng mon n y. oan cng tac trong linh vc n ung cua Lang -lim-pich bao gm 100 nhn vin cng tac nc ngoai n t cac ni trn th gii va hn 2300 u bp va nhn vin phuc vu n t cac ni Trung Quc se thoa man nhu cu n ung cua tt ca cac vn ng vin.

Nha n trong Lang -lim-pich chun bi n theo ty l 70% mon n ty va 30% mon n Trung Quc, thc n ly 8 ngay la mt chu ky tun hoan. Mc du Uy ban -lim-pich Quc t khng co yu cu v danh mt khu vc n ring cho nhng vn ng vin dn tc va tin ngng tn giao khac nhau, nhng nha n cung cung cp n phong phu nh cm I-xlam, cm n v.v, va c ghi ro trong thc n cho vn ng vin la chon.

Bn canh o, nhm bao am an toan v sinh thc phm cho cac vn ng vin, Ban T chc -lim-pich Bc Kinh a thanh lp nhom iu phi an toan v sinh thc phm chuyn mn, xy dng h thng giam sat ngun thc phm an toan -lim-pich, t s hiu lu thng cho tt ca thc phm vn chuyn vao Lang -lim-pich, thc hin giam sat ca qua trinh t c s san xut n doanh nghip ch bin, t trung tm phn phi mt hang n Lang -lim-pich. ng thi con xy dng phong thi nghim lu thng v an toan thc phm, gi lai mu thc n cua cac vn ng vin va quan chc, ng thi tin hanh kim tra 24 /24 gi.

Nha n cua Lang -lim-pich a cung cp mon n hp khu vi 24 /24 gi cho nhng ngi trong Lang -lim-pich k t ngay 27 thang 7. Theo quy inh cua Uy ban -lim-pich Quc t, trong Lang -lim-pich khng c phep ung ru.

1 2