Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi X-uns kt hp gia truyn thng va hin ai
   2008-07-16 14:55:05    cri

Nm 1988, Han Quc a t chc thanh cng Th vn hi X-un, khin cho ca th gii hiu bit v Han Quc va vn hoa cua Han Quc, th hin s hoa hp va hoc tp ln nhau gia vn hoa phng ng va phng Ty. Bn canh o, vic t chc -lim-pich cung khin ngi dn Han Quc nhin nhn lai gia tri cua vn hoa Han Quc, tng cng long t hao dn tc. V vic lam th nao thc hin s giao thoa gia truyn thng va hin ai, s hoc hoi ln nhau gia vn hoa phng ng va phng Ty, ng Park She Jik, Chu tich Ban T chc -lim-pich X-un co nhn xet su sc v iu nay.

Han Quc tng la mt nc thuc ia, mt nc tng trai qua s chia re dn tc va chin tranh, cung la mt nc tng i b quan toa cang, bao thu. Cho du kinh t co s phat trin rt ln, nhng trc khi t chc Th vn hi, th gii khng hiu bit my v Han Quc, cang khng hiu bit gi v lich s lu i va vn hoa rc r cua Han Quc. ng Park She Jik noi, chinh vi vy, Han Quc coi vic ng cai Th vn hi la mt c hi tt nng cao hinh anh t nc. ng noi, Th vn hi X-un a ra khu hiu "Th gii bc vao X-un, X-un hi nhp th gii". Th vn hi X-un tr thanh mt dip tt cho Han Quc tip thu thanh qua phat trin cua th gii va gii thiu Han Quc vi th gii.

ng Park She Jik noi, nhm nng cao hinh anh t nc, Han Quc a xy dng nguyn tc ly vn hoa Han Quc lam trong tm, hoc tp rng rai u im cua cac nc khac, th hin vi moi ngi ni dung phong phu cua vn hoa Han Quc. iu th hin ung nht nguyn tc nay la qua trinh sang tac bai hat chu cua Th vn hi X-un--"Hand in hand".

ng Park She Jik noi, ng quyt tm sang tac mt bai hat thinh hanh trn th gii phu hp vi chu cua Th vn hi X-un va d inh trng tp bai hat chu trong pham vi th gii, nhng vp phai s phan i cua nhiu ngi. Mc du vy ng kin tri cho rng, Th vn hi X-un khng nhng la ngay hi cua ngi Han Quc, ma cung la ngay hi cua toan nhn loai, bai hat chu nn c moi ngi a thich. ng cui cung a thuyt phuc c nhng ngi co y kin bt ng, mi nha soan nhac I-ta-li-a M-r-n tng ba ln oat Giai -xca danh cho nha soan nhac phim xut sc va Giai Grammy cung nh nha soan li My Tom Whitlock tham gia sang tac bai hat chu . Trong qua trinh soan li, nhac si Han Quc cung vao cuc, vao phn cui cua li ca con tng thm t "Arirang" cua dn ca truyn thng Han Quc, th hin s kt hp gia truyn thng va hin ai cua Han Quc.

Ngoai sang tac bai hat "Hand in hand", Ban T chc -lim-pich X-un con gii thiu vi th gii mt Han Quc va ni ham phong phu cua -lim-pich thng qua l khai mac va b mac huyn ao.

ng Park She Jik cho rng, Th vn hi X-un la mt tm gng v "Th vn hi nh mong mun" cho cac nc ang phat trin, mt "Th vn hi phn vinh" Han Quc bc vao hang ngu nc phat trin mc trung binh. ng cho rng, Han Quc a gii thiu vi th gii nhng thanh tu phat trin nhanh chong cua Han Quc sau hn 30 nm kt thuc chin tranh Triu Tin thng qua t chc Th vn hi, a thay i s nhn thc va hiu bit cua nhn dn th gii i vi Han Quc, nng cao vi th quc t cua Han Quc. Vic t chc thanh cng Th vn hi a tng cng long tin va long t hao dn tc cua nhn dn Han Quc, y cung la mt trong nhng thu hoach ln nht do Th vn hi X-un mang lai.