Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  "Nguyn t Trung Quc" t im -lim-pich Bc Kinh
   2008-07-23 16:51:16    Xin Hua

m biu din tai l khai mac -lim-pich Bc Kinh se la s th hin long trong nht vn hoa Trung Hoa

Ngay 8 thang 8, l khai mac -lim-pich Bc Kinh se chinh thc m man tai Sn vn ng Quc gia "T chim" Bc Kinh, d kin trn toan cu co hn 4 ty khan gia se xem nghi l long trong nay trn TiVi. Man trinh din vn ngh tai l khai mac hi tu tinh hoa cua vn hoa Trung Hoa se th hin s rc r san lan cua nn vn hoa Trung Hoa co 5000 nm lich s thng qua thu phap ngh thut.

oan cng tac phu trach l khai mac -lim-pich Bc Kinh do ao din Trng Ngh Mu am nhim tng ao din a day cng chun bi trong hn ba nm. ng Trng Ngh Mu cho bit, L khai mac va b mac -lim-pich Bc Kinh se xoay quanh chu "Cung mt th gii, chung mt c m", th hin ba y tng "-lim-pich xanh, -lim-pich khoa hoc-cng ngh, -lim-pich nhn vn" cua -lim-pich Bc Kinh, nu bt chu "vn minh, hai hoa", phan anh 5000 nm lich s vn minh lu i cua dn tc Trung Hoa, th hin phong cach cua Trung Quc ng ai, ng thi tn vinh tinh thn -lim-pich.

ng Trng Ngh Mu cho bit, L khai mac -lim-pich la hoat ng c ln thu hut ngi xem nhiu nht va dn chung tham gia rng rai nht, hiu qua thi giac la ht sc quan trong, hn na con phai d hiu.

Tinh hoa gia nn vn minh Trung Hoa vi -lim-pich

Sn vn ng Quc gia, sn thi u chinh cua -lim-pich Bc Kinh co mt tn goi nn th"T chim". Tng thit k s phia Trung Quc cua "T chim", ng Ly Hng Cng noi, y tng thit k bc u n t hoa vn bng trn s Trung Quc va vung khung ca s truyn thng Trung Quc. ng Ly Hng Gng noi: "oan sang tac chung ti co mt nhn thc chung v muc tiu, o la sang tac mt tac phm va m a c sc hin ai, lai phu hp s thm my cua vn hoa truyn thng Trung Quc."

"Con du Trung QucBc Kinh si ng", huy hiu -lim-pich Bc Kinh ln u tin ap dung hinh thc con du Trung Quc vao vic thit k huy hiu. Hn na hi nhp kheo leo cam kt "li ha ang nghin vang" cua ngi Trung Quc vao con du c bit nay, tr thanh vt quy cua ai gia inh -lim-pich.

Cac nguyn t -lim-pich Bc Kinh nh vt biu tng -lim-pich Bc Kinh ly trit hoc ngu hanh Trung Quc lam y tng thit k; huy chng -lim-pich Bc Kinh ly "Vang kham ngoc" lam y tng thit k; ngon uc -lim-pich Bc Kinh ly an "Tng vn" lam nguyn hinh, truc cun giy Trung Quc lam y tng thit k; tiu chi rc uc -lim-pich Bc Kinh ly phng hoang la lam y tng thit k; trang phuc l trao tng huy chng -lim-pich Bc Kinh ly s Thanh Hoa lam y tng thit k v.v. a nhn c s anh gia cao rng rai.

ai gia inh -lim-pich dy ln "cn gio Trung Quc"

Cung vi -lim-pich Bc Kinh ngay mt n gn, trong ai gia inh -lim-pich a dy ln "cn gio Trung Quc" ngay cang manh me. Nhng ch han trn ng phuc cua oan ai biu cac nc va khu vc sp ln ng ti Bc Kinh la mt c sc ln.

Vic thit k ng phuc cua oan ai biu Ca-na-a a s dung nhiu nguyn t vn hoa Trung Quc, kt hp nhiu nguyn t tng trng cua hai nc Ca-na-a va Trung Quc. Ch "Ca-na-a" trn ng phuc vn ng vin c vit bng ting Anh va ting Han, thu ln tiu chi la cy phong cung nh con s "Tam" Trung Quc co ngu y may mn.

ng phuc cua cac nc Niu Di-ln, c v.v. cung m a c sc Trung Quc, ngoai vit tn nc minh bng th phap ting Han ch bt mt ra, trn ao-s-mi cua cac vn ng vin oan th thao c con c day cng thit k mt con "rng" ma ngi Trung Quc a thich cung nh bn ch Han "cam n Bc Kinh ".

Tai -lim-pich Bc Kinh, cac "nguyn t" m a ban sc Trung Quc se lai mt du n huy hoang, choi loi trong lich s hin ai.