Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhay ba bc
   2006-12-06 10:07:52    cri

 

Vn ng vin chi c nhay ba bc k t vach nhay. theo khao chng, khoang 2000 nm trc cng nguyn a co mt tro chi nhay ba bc chi bng mt chn, con nhay ba bc hin ai la bt ngun t Ai-len va Xct-len vao th ky 18, luc o vn chi nhay bng mt chn. Tai Th vn hi -lim-pich hin ai ln th nht nm 1896, mn chung kt u tin la nhay ba bc. Vn ng vin My Cn-noi-li gianh chc v ich vi thanh tich 13,71 met. Cach nhay cua anh la chn trai, chn phai va chn trai. Nm 1960 vn ng vin Ba-lan ln u tin co thanh tich vt qua 17 met. Nm 1992 vn ng vin My Cn-li co thanh tich vt 18 met. Ky luc th gii hin nay la do vn ng vin Anh Et-oat-d lp vi thanh tich 18 met 29. Nm 1992 nhay ba bc n chinh thc a vao thi u tai Th vn hi.

Nu vn ng vin chn dm qua vach se pham li. Ngoai ra trong mn nhay xa va nhay ba bc nu thanh tich at c trong khi sc gio vt qua 2 met/giy thi thanh tich o khng c cng nhn la ky luc mi cua th gii.

Nha xa va nhay ba bc co c ly ng chay ly a khng it hn 40 met. Vach nhay rng 20 cm, im ri la h cat min. Trong mn nhay xa, h cat cach vach nhay t 1-3 met; trong mn nhay xa cua nam, khoang cach gia h cat vi vach nhay la 13 met, cua n la 11 met.