Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ngon uc Th vn hi Bc Kinh
   2008-05-28 14:50:21    cri
Ngon uc -lim-pich la ngon uc cm tay dung thp sang la thing -lim-pich do Uy ban -lim-pich quc t ph chun. Ngon uc -lim-pich la th tai cua la thing -lim-pich. K t Th vn hi ln th 11 vao nm 1936, mi ky Th vn hi u san sinh mt ngon uc th hin c sc vn hoa nc ng cai va phu hp yu cu cng ngh cao va tr thanh di san quan trong cua phong trao Th thao -lim-pich.

Ngon uc Th vn hi Bc Kinh dai 72 cm, nng 985g, co th chay 15 phut, ngon la cao 25-30 cm trong iu kin sc gio khng, trong tinh hinh anh sang mt tri va anh sang choi u co th nhin thy va chup anh c. Nhin liu la khi Pr-pan phu hp yu cu bao v mi trng. Vt liu bn ngoai cua ngon uc la vt liu bao v mi trng co th thu hi.

c sc va ngh thut cng ngh cua ngon uc -lim-pich Bc Kinh

Linh cam sang tac cua ngon uc -lim-pich Bc Kinh n t hoa "Tng Vn" "cung tn tai, cung hi nhp hai hoa". Khai nim vn hoa cua "Tng Vn" co hang nghin nm lich s Trung Quc, la du hiu vn hoa Trung Quc mang tinh ai din. Linh cam vn hoa thit k tao hinh ngon uc n t giy cun truyn thng cua Trung Quc. Giy la mt trong bn phat minh ln cua Trung Quc, c truyn ti phng Ty qua "con ng t lua". Nn vn minh con ngi c truyn ba cung vi s xut hin cua giy. Mau sn o vn co t i nha Han c s dung vao ngon uc a khin thit k cua ngon uc Th vn hi co s khac bit ro rt so vi ngon uc trc kia, s tng phan gia gam mau o va mau bac mang lai hiu qua thi giac ni bt, co li cho s truyn ba cua cac phng tin truyn thng. Ty l trn va di cua ngon uc c phn chia hp ly, s thit k v hoa Tng Vn va ky thut iu khc ni lp th a th hin s hoa l cao nha, co ni ham su sc cua ngon uc.

Qua trinh thit k va nghin cu cua ngon uc -lim-pich Bc Kinh

Cng tac thit k nghin cu cua ngon uc -lim-pich Bc Kinh bt u t thang 8-2005. Kt hp vi quan nim cua Bc Kinh v ng cai Th vn hi, qua s phn tich kinh nghim thit k ngon uc cua cac ky Th vn hi trc kia, xac inh khai nim, yu cu thit k va phng thc sang tac cua ngon uc.

Ngay 6-12-2005, Ban t chc -lim-pich Bc Kinh triu tp cuc hop bao, cng khai mi tham gia thit k ngon uc. Tinh n ngay 28-2-2006, Ban t chc -lim-pich Bc Kinh a nhn c 847 tac phm thit k n t c quan thit k va nha thit k Trung Quc va nc ngoai, trong o co 388 tac phm phu hp yu cu.

Qua hai vong s khao va trung khao, Ban giam khao hoat ng trng tp phng an thit k ngon uc Th vn hi Bc Kinh chon ra 3 tac phm trinh ln Ban iu hanh cua Ban t chc -lim-pich Bc Kinh xem xet theo trinh t. Thang 6 n thang 8 nm 2006, theo nguyn tc chon nhng phng an thit k v ngh thut va ky thut tt nht, Ban iu hanh cua Ban t chc -lim-pich Bc Kinh thao lun xac inh ngoai hinh ngon uc "Tng Vn" do Trung tm thit k ch tao cua Cng ty hu han L-n-v Bc Kinh thit k la phng an thit k ngh thut ngon uc -lim-pich Bc Kinh nm 2008, h thng thp sang bn trong ngon uc do Tp oan khoa hoc-cng ngh hang khng thit k la phng an cng ngh ngon uc -lim-pich Bc Kinh nm 2008, va xac inh Cng ty hu han L-n-v Bc Kinh phi hp Tp oan khoa hoc-cng ngh hang khng hoan thanh cng tac ch tao mu ngon uc kt hp ngoai hinh va h thng thp sang cua ngon uc, hinh thanh s thit k hoan chinh ngon uc -lim-pich nm 2008 Bc Kinh va c Uy ban -lim-pich quc t ph chun vao thang 1-2007.