Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nm mn phi hp trong Th vn hi c ai
   2007-03-14 16:19:11    CRIonline
Tai Th vn hi -lim-pich c ai con co mt mn thi u c kt hp t cac mn th thao goi la 5 mn phi hp. Nm mn phi hp nay gm nhay xa, nem ia, phong lao, chay va vt.

Cac mn nay rt quen thuc vi ngay nay nhng trong thi u lai co s khac nhau rt ln. Vi du nh mn nhay xa co s khac nhau rt ln trong thi u thi c va ngay nay. Trc ht, nu trong thi u hai chn cua vn ng vin cham t khng cung trn mt ng thng thi thanh tich la v hiu. Ngoai ra trong thi c mn nhay xa la din ra trong ting sao m, ting sao co tac dung khich l va cho vn ng vin nm c tit tu chay ly a. Khi ting sao ni ln la bt u nhay th, ting sao chm dt cung la luc hoan thanh. Trong thi c, vn ng vin nhay xa u phai cm ta tay bng a hoc kim loai nng t 1,5 n 4,5 kg. Ngi Hy Lap c cho rng cm ta tay se giup nm bt chinh xac bin vung cua hai tay, tng thm sc manh chay ly a, giup cn bng t th, khin cho hai chn cham t mt cach binh n. Hin nay co nhiu chuyn gia v lich s th thao a lam nhiu thi nghim v cm ta tay trong thi u nhay xa, cho thy cm ta tay khng giup cho vn ng vin nhay xa hn, cung khng giup gi cn bng cho vn ng vin.

Mn nem ia ma moi ngi rt quen thuc hin nay trong thc t la mt mn th thao c k tha cua Th vn hi -lim-pich thi c Hy Lap. Trong lng va ng kinh cua chic ia s dung trong Th vn hi -lim-pich hin ai la c thit k theo mu cua 15 chic ia thi c c khai qut , ly mc binh qun v ng kinh va trong lng cua 15 chic ia nay. T th va ky thut nem ia trong Th vn hi c ai la cn c theo tac phm ngi nem ia cua nha tac tng c Hy Lap Mi-ln. Tac phm th hin vn ng vin v ich mn nem ia trong thi u 5 mn phi hp thi c Hy Lap cua Mi-ln v cung sng ng. Tai Th vn hi c, vn ng vin hi u la nem a cung tc la ia a. Cung vi s xut hin cua kim loai, vao khoang th ky th 6 trc cng nguyn, ia a d v mi c thay th bng ia kim loai, va nh vy mi co mn nem ia cua chung ta ngay nay.

Mn thi u th 3 trong 5 mn phi hp Th vn hi c ai la phong lao. Con ngi a bit c gia tri cua chic lao trong hoat ng sn bn cua xa hi nguyn thu. Trong nhng nm thang chin tranh lin min, ngi Hy Lap c a bit c gia tri cua chic lao. Bi vy trong cac trng hoc thi c Hy Lap, hoc sinh phai hoc v ky thut phong lao hn na phai phong cung luc ca hai tay. y la mt s yu cu c thu trong phong lao tai Th vn hi c ai, chic lao dai khoang 160 cm, tng ng vi chiu cao cua ngi an ng luc o. Nhng chic lao ma chung ta trng thy hin nay co rt nhiu c im la c k tha cua Th vn hi c ai.

Trong 5 mn phi hp cua Th vn hi c ai con co mt mn la chay. Mn chay trong 5 mn phi hp co khac vi mn chay thi u c lp, c ly ng chay la 192 met.

Mn vt la mn cui cung trong 5 mn phi hp Th vn hi c ai. Mn vt trong 5 mn phi hp cung khac vi mn chay tin hanh c lp. Nm mn phi hp trong Th vn hi c ai c din ra theo tun t chay, nhay xa, nem ia, phong lao va vt. Thanh tich cua vn ng vin c cn c theo gianh chc v ich tai cac ni dung, nu co thanh tich nh nhau se quyt inh bng trn thi u Vt.