Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  S phat trin cua Th vn hi
   2007-11-21 15:37:07    cri
Chin tranh th gii ln th hai la chin tranh vi quy m ln nht trong lich s nhn loai, hn 2 ty ngi cua hn 60 nc va khu vc trn th gii ln lt bi cun vao cuc chin. Hai Th vn hi nm 1940 va nm 1944 buc phai huy bo. Sau khi kt thuc Chin tranh th gii ln th hai a xut hin tinh hinh quc t phc tap, o la s i u gia hai lc lng, s hinh thanh b cuc chin tranh lanh, s ln manh nh vu bao cua phong trao giai phong dn tc chu A, chu Phi, chu My la-tinh v.v. B cuc mi trn th gii va thuc y s phat trin cua th thao -lim-pich, va gy khng it tr ngai cho s nghip th thao nay.

Sau khi kt thuc chin tranh, th thao -lim-pich cung xut hin mt loat thay i mi. Quy m Th vn hi c m rng va tng thm nhiu mn thi u. Th vn hi nm 1948 c t chc sau khi kt thuc chin tranh co 4062 vn ng vin n t 59 Uy ban -lim-pich cac nc a tham gia 136 mn thi u, n nm 1972 co 7121 vn ng vin n t 121 Uy ban -lim-pich cac nc tham gia 195 mn thi u. S vn ng vin tham gia Th vn hi mua ng cung t 369 ngi n t 28 nc thanh vin cua nm 1948, thng ln ti 1066 ngi n t 35 nc thanh vin cua nm 1972. Trong khi quy m Th vn hi c m rng, trinh thi u cung c nng cao nhanh chong, a xut hin mt loat siu sao va ky luc nhay xa kho ma tin c o la ky luc nhay xa 8 met 90. Nm 1960, anh Bbebe Bikila ngi -ti--bi-a gianh c chc v ich trong mn Ma-ra-tng chn t a anh du cac nc ang phat trin bt u ph trng lc lng tai sn thi u Th vn hi. Ni ng cai Th vn hi cung khng con bi han ch tai chu u va chu My na.

Nm 1956 va nm 1964, Th vn hi ln th 16 va ln th 18 c ln lt t chc tai Melbourne -xtry-li-a va T-ky- Nht Ban.

Trong thi ky nay, chuyn khin moi ngi quan tm nht la Nc Cng hoa nhn dn Trung Hoa a khi phuc lai chic gh hp phap trong th thao -lim-pich nm 1979, iu nay khng nhng a cung cp mt vu ai quc t rng ln cho th thao Trung Quc, thuc y s phat trin cua th thao va xa hi Trung Quc, ma con cung ong vai tro thuc y cc ky quan trong cho th thao -lim-pich.

Ngoai ra, mt du nhiu nc th gii th ba mi gianh c c lp a gia nhp th thao -lim-pich sau khi kt thuc Chin tranh th gii ln th hai, nhng trong 20 nm ng Arery Brundage gi chc chu tich Uy ban -lim-pich quc t chi tng thm 6 uy vin Uy ban -lim-pich quc t, ting noi cua cac nc ang phat trin bi coi nhe. Vi vy, k t cui thp nin 60, Uy ban -lim-pich quc t gp khng it kho khn ca bn trong ln bn ngoai, toan b tai san nm 1972 chi ven ven co 2 triu USD. Cac mu thun tich luy a lu trong th thao -lim-pich a phat trin ti mc khng th khng giai quyt. M hinh cu a mt hiu lc con m hinh mi va c ch vn hanh mi cha c xy dng. Nm 1972, ng Mihael Morris Killanin ngi Ai-len thay ng Brery Brundage gi chc chu tich ln th 6 Uy ban -lim-pich quc t a ven ln bc man cai cach.

Trong thi gian 8 nm ng Killanin gi chc chu tich la giai oan qua cua th thao -lim-pich t ong ca ti m ca, Uy ban -lim-pich quc t bt u xem xet lai quan h gia th thao -lim-pich vi xa hi. Nhng rang buc do nguyn tc nghip d va quan im th thao -lim-pich co th c lp vi chinh tri c hinh thanh t th ky 19 i vi moi ngi bt u c ni rng. Mc du tin trinh cai cach th thao -lim-pich trong 8 nm nay rt chm, nhng a lam nhng cng tac chun bi cn thit cho cuc cai cach to ln cua ng Samaranch giai oan tip theo.